Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Sticklinge skola

För oss på Sticklinge skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom elev- och matråd. Föräldraföreningen är en levande länk mellan hem och skola.

Elevinflytande

Eleverna på vår skola får möjlighet till inflytande över beslut som rör det egna studiearbetet och andra frågor som är viktiga i skolans vardag.

Elevråd


Elevrådet består av en elev från varje klass från årskurs 1 till årkurs 6. Elevrådet träffas en gång i månaden. Innan varje elevråd har alla klasser klassråd för att diskutera de frågor som är temat för månadens elevråd samt för att lyfta andra frågor och åsikter de önskar ta upp på elevrådet.

Matråd

Matrådet träffas 1–2 gånger per termin och innan dess har man ett förberedande klassråd. På klassrådet framför eleverna önskemål och frågor som klassens representant sedan tar upp på mötet. Med på mötet är representanter från det företag som levererar mat, för tillfället ISS, rektor och elevrepresentant från varje klass från årskurs 1. Förutom olika önskemål pratar matrådet om vad som är nyttigt och gott att äta samt hur man vill ha miljön i matsalen.


Föräldrainflytande

Föräldrainflytande i skolans verksamhet ska utgå från målsättningen att samtliga föräldrar ska beredas möjlighet att:

 • få kunskap om och insyn i skolans inriktning, mål, pedagogik och värderingar
 • få delaktighet i skolans löpande verksamhet
 • få möjlighet att medverka i en aktiv dialog om skolans utveckling,
 • aktivt bidra till ansvarsfördelningen mellan skola och föräldrar
 • vidga sitt engagemang, från det egna barnet, till barnets grupp och vidare till skolan i stort

Medverkan och inflytande

Föräldrar ska aktivt medverka och engagera sig i skolans verksamhet till exempel i skolråd, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Föräldraföreningen ska vara en levande länk mellan hem och skola och utgöra ett forum för information och diskussion. Föräldrar ska genom skolrådet kunna påverka skolans långsiktiga inriktning och verksamhet. Föräldrars kunskaper och erfarenhet ska tas tillvara, såväl i skolans långsiktiga utveckling som i dess dagliga verksamhet. Representanter till föräldrarådet utses vid föräldramötena vid läsårets start.

Ömsesidigt ansvar

Föräldrar förväntas:

 • ta del av skolans mål, inriktning, pedagogik och ordningsregler
 • verka för att eleven agerar i enighet med skolans normer, värderingar och regler
 • bidra till det sociala nätverket i och omkring skolan

Skolan är skyldig att:

 • ge föräldrar löpande rapportering om elevens utveckling i förhållande till uppsatta mål
 • ge tidig avvikelserapportering om eleven inte förväntas nå dessa mål,
 • omedelbart ge föräldrarna information när eleven bryter mot skolans regler och normer

Föräldraföreningens ordförande

Anna Borendal
E-post: anna.borendal@gmail.com

Till toppen av sidan