Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Sticklinge skola

För oss på Sticklinge skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom elev- och matråd. Föräldraföreningen är en levande länk mellan hem och skola.

Elevinflytande

Eleverna på vår skola får möjlighet till inflytande över beslut som rör det egna studiearbetet och andra frågor av som är viktiga i skolans vardag.

Elevråd


Elevrådet består av en elev från varje klass – FA till och med 6C – och vi samlas en gång i månaden för att ha elevråd i personalrummet i F-huset. Alla klasser ska innan planerade elevråd ha haft klassråd för att diskutera de frågor och åsikter de önskar ta upp på elevrådet.

Matråd

Matrådet träffas 1-2 gånger per termin och innan dess har man ett klassråd. På klassrådet framför eleverna önskemål och frågor som matrådet sedan tar upp på de möten man har i matsalen. Förutom olika önskemål pratar matrådet om vad som är nyttigt och gott att äta, vilka vitaminer som är extra bra och till exempel vikten av att äta frukost.

Vilka är med?

Representanter från det företag som levererar mat – i skrivande stund ISS – liksom rektor och elevrepresentanter från varje klass är med på mötena.

Föräldrainflytande

Föräldrainflytande i skolans verksamhet ska utgå från målsättningen att samtliga föräldrar ska beredas möjlighet att:

 • få kunskap om och insyn i skolans inriktning, mål, pedagogik och värderingar,
 • få delaktighet i skolans löpande verksamhet,
 • få möjlighet att medverka i en aktiv dialog om skolans utveckling,
 • aktivt bidra till ansvarsfördelningen mellan skola och föräldrar,
 • vidga sitt engagemang, från det egna barnet, till barnets grupp och vidare till skolan i stort.

Medverkan och inflytande

Föräldrar ska aktivt medverka och engagera sig i skolans verksamhet till exempel i skolråd, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Föräldraföreningen ska vara en levande länk mellan hem och skola och utgöra ett forum för information och diskussion. Föräldrar ska genom skolrådet kunna påverka skolans långsiktiga inriktning och verksamhet. Föräldrars kunskaper och erfarenhet ska tas tillvara, såväl i skolans långsiktiga utveckling som i dess dagliga verksamhet.

Ömsesidigt ansvar

Föräldrar förväntas:

 • ta del av skolans mål, inriktning, pedagogik och ordningsregler,
 • verka för att eleven agerar i enighet med skolans normer, värderingar och regler,
 • bidra till det sociala nätverket i och omkring skolan.

Skolan är skyldig att:

 • ge föräldrar löpande rapportering om elevens utveckling i förhållande till uppsatta mål,
 • ge tidig avvikelserapportering om eleven inte förväntas nå dessa mål,
 • omedelbart ge föräldrarna information när eleven bryter mot skolans regler och normer.

Föräldraföreningens ordförande

Anna Borendal
E-post: anna.borendal@gmail.com

Till toppen av sidan