Skolskjuts

En elev har rätt till skolskjuts om bedömningskriterierna för skolskjuts uppfylls, eleven är folkbokförd på Lidingö och går i en skola i kommunen. Om eleven valt att gå i en skola utanför kommunen har eleven inte rätt till skolskjuts.

Buss

Skolskjuts är ett individuellt stöd som endast ges till elever som behöver det. Efter ansökan via stadens e-tjänst, prövar kommunen om skolskjuts ska beviljas med hänsyn till elevens behov. Skolskjuts gäller enbart resor mellan skolan och folkbokföringsadressen och i direkt anslutning till skoldagens början och slut.

Beroende på behov kan skolskjuts innebära att eleven får terminskort för kollektivtrafik, taxiresor eller ersättning för egen transport till och från skolan.

På Lidingö har i stort sett alla elever nära till en kommunal skola. Eleverna har därför inte rätt till skolskjuts med hänsyn till avstånd om man själv väljer en skola längre ifrån folkbokföringsadress. Staden delar inte heller ut SL:s terminskort automatiskt till några elever. 

Om eleven flyttar inom kommunen, men väljer att gå kvar i sin nuvarande skola och därmed får längre resväg, har eleven inte rätt till skolskjuts om det inte finns särskilda omständigheter. Dessa måste då prövas individuellt efter ansökan om skolskjuts.

E-tjänster och blanketter för barn och utbildninglänk till annan webbplats

Tillfälligt funktionshinder

En elev med tillfälliga funktionshinder har generellt sett inte rätt till skolskjuts om konvalescensen är på mindre än tolv veckor. Att eleven kommer till och från skolan är i detta fall vårdnadshavarens ansvar. Blir skadetiden längre än 12 veckor kan vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts.

Vid ett tillfälligt funktionshinder på grund av olyckshändelse som inträffat under skoltid/ fritidshemstid eller under elevens direkta färd till eller från skolan/fritidshem ska vårdnadshavaren anmäla skadan till Lidingö stads försäkringsbolag där alla elever är olycksfallsförsäkrade.

Olycksfallsförsäkring

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev med växelvis boende, där båda vårdnadshavarna är bosatta inom Lidingö stad, kan ha rätt till skolskjuts. Eleven måste vara boende halva tiden hos respektive vårdnadshavare och det måste finnas omständigheter kring ett av boendena som motiverar skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts och handläggningstid

Du ansöker via vår e-tjänst ”Skolskjuts – ansökan". Ansökan ska vara inskickad senast 31 maj. Därefter sker en individuell prövning och besked om beslut lämnas senast den 15 augusti.
Skolskjutsbeslutet kan överklagas och överklagan ska göras inom tre veckor från den dag man tagit del av beslutet.

För att alla ska ha chans att överklaga inom treveckorsperioden skickar Lidingö stad inte ut några beslut i semestertider utan väntar till augusti.

En försenad eller ofullständig ansökan kan innebära att beslutet försenas. I avvaktan på beslut ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan.

E-tjänster och blanketter för barn och utbildninglänk till annan webbplats

Självskjuts - så fungerar det

I vissa fall, till exempel där vatten skiljer hem och skola eller där det saknas kollektivtrafik, kan kommunen använda så kallad självskjutsning. Då skjutsar vårdnadshavare eleven till skolan eller närmaste lämpliga plats på Lidingö mot en självskjutsersättning. Ersättningen kan kombineras med terminskort i kollektivtrafiken. Finns det fler elever i samma familj gäller samåkning. Ersättningsnivåerna redovisas i riktlinjerna.

Skolskjuts med båttaxi och taxi

Från vårterminens start och fram till 15 april ska elever med rätt till skolskjuts och som bor på Storholmen resa med båttaxi. Staden har under denna tidsperiod avtal med ett båtbolag som kör eleverna mellan Storholmen och Sticklinge brygga. De elever som fått beslut om skolskjuts med båttaxi kan kontakta båttaxibolaget för tidtabell.

De elever som fått beslut om skolskjuts med taxi kan kontakta Sverigetaxi för tidtabell för hämtning och lämning.

Alla elever som blivit beviljade skolskjuts med båttaxi eller taxi samåker i en så kallad slinga. Det innebär att skolskjutsen hämtar upp eleverna på olika platser och upphämtningstiderna kan därför variera.

Kontakt

Båt till/från Storholmens södra brygga 10 januari-15 april
Stockholm Charter och Båttaxi AB
Magnus Svensson
Telefon: 070-731 04 08
Tomas Brundin
Telefon: 076-199 90 00

Sverigetaxi
Telefon: 08-632 90 50
E-postadress: planering@taxi020.se

Till toppen av sidan