Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Barn- och elevhälsa

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Varje skola har ett elevhälsoteam, där ingår rektor, skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. För elever i högstadie- och gymnasieskola finns även studie- och yrkesvägledare.

Medicinsk elevhälsa

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Varje skola har en skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år. Genom hälsobesöken kan skolsköterskan följa varje elevs hälsa och utveckling, ge råd om en hälsosam livsstil och erbjuda vaccinationer.

För mer utförliga medicinska bedömningar kan du boka tid hos skolläkaren via din skolsköterska.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.     

Hälsobesök

I förskoleklass, årskurs 2, 4, 8 och gymnasiet erbjuds eleven ett hälsobesök hos skolsköterskan. I övriga årskurser får eleverna en hälsoundersökning vid behov.

Förskoleklass

Inför hälsobesöket ska eleven fylla i uppgifter om sin hälsa på e-tjänsten "Hälsouppgift skolstart". Under besöket samtalar skolsköterskan med elev och vårdnadshavare om inlärning, trivsel, relationer med kamrater, hälsa och kost och fysik aktivitet. Skolsköterskan undersöker elevens längd, vikt, syn, hörsel och motorik.

Hälsouppgift – skolstart, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 1

Eleven får en hälsoundersökning vid behov. Eleven erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 2

Skolsköterskan har ett samtal med eleven om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Skolsköterskan undersöker elevens längd och vikt.

Årskurs 3

Eleven får en hälsoundersökning vid behov.

Årskurs 4

Under besöket gör skolsköterskan en uppföljning av tidigare besök och undersöker elevens längd, vikt, syn och rygg. Eleven får även fylla i en webbaserad enkät.

Årskurs 5

Eleven får en hälsoundersökning vid behov. Alla elever erbjuds vaccination mot HPV.

Årskurs 6 och 7

Eleven får en hälsoundersökning vid behov.

Årskurs 8

Under besöket samtalar skolsköterskan med eleven om situationen i skolan, inlärning, hälsoproblem, kamratrelationer, pubertet, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika och sexualitet. Skolsköterskan undersöker elevens längd, vikt, syn och rygg. Eleven får även fylla i en webbaserad enkät.

Elever födda 2002 eller senare erbjuds vaccination mot difteri/stelkramp pertussis.

Årskurs 9

Eleven får en hälsoundersökning vid behov.

Gymnasiet årskurs 1

Fyll i e-tjänsten "Hälsouppgift inför gymnasiestart" inför hälsobesöket. Under besöket samtalar skolsköterskan och eleven om situationen i skolan, kamratrelationer, hälsoproblem, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet. Skolsköterskan undersöker elevens längd, vikt och syn. Eleven får även fylla i en webbaserad enkät.

Hälsouppgift inför gymnasiestart, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Astma och allergier

Vi följer barnläkarföreningens riktlinjer för bästa omhändertagande av barn med astma och allergier.

Lämna in handlingsplan för akutmediciner

Om ditt barn har astma eller någon allergi som kräver medicinering ska behandlande läkare fylla i en handlingsplan för akutmediciner. Lämna sedan handlingsplanen till ditt barns pedagog. Då kan skolan ta hand om ditt barn på bästa sätt.

Anmälan om specialkost

Om ditt barn har någon födoämnesallergi och behöver specialkost anmäler du det via e-tjänst: "Specialkost – anmälan”

Anmäl behov av specialkost, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inga nötter i skolan

För att minimera risken för allergiska reaktioner får inga elever ta med sig jordnötter, nötter, mandel eller sesamfrön till skolan.

Diabetes och andra kroniska sjukdomar

Vi följer nationella rekommendationer för bästa omhändertagande av barn med kroniska sjukdomar. Våra riktlinjer beskriver skolans rutiner för att ge eleven de resurser han eller hon behöver.

Lämna egenvårdsplan om diabetes

Om ditt barn har diabetes ska behandlande läkare fylla i en plan för egenvård. Lämna egenvårdsplanen till ditt barns pedagog som då får information för att hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Om eleven behöver medicinering i skolan

Om ditt barn har någon annan kronisk sjukdom eller behöver hjälp med medicinering i skolan ska du fylla i blankett "Medicinering och egenvård i skolan" och lämna den till ditt barns pedagog. Då kan skolan utse en särskild person som hjälper eleven att ta sin medicin.

Behöver barnet ta medicin i förskola/skola?

Om ditt barn behöver ta medicin när det är på förskolan eller i skolan behöver du som vårdnadshavare lämna in en egenvårdsplan.

En egenvårdsplan ska innehålla de behandlingsuppgifter som behövs. Planen ska skrivas av behandlande läkare och lämnas till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren i sin tur lämnar egenvårdsplanen till ansvarig rektor, mentor, förskolechef eller pedagog.

Behandlande läkares ansvar

Det är alltid den behandlande läkaren som ansvarar för barnets  behandling och som skriver egenvårdsplanen.

Vårdnadshavares ansvar

 • Lämna egenvårdsplan och uppmärkt medicin till förskolan och skolan.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med medicin på förskolan eller skolan och att bäst före datum inte har passerat.
 • Egenvårdsplanen uppdateras varje år eller så snart något ändras i ordinationen.

Förskolans eller skolans ansvar

 • Åta sig uppdraget.
 • Ta emot egenvårdsplanen från vårdnadshavare.
 • Vid behov kontakta behandlande vårdenhet för mer information eller utbildning.
 • Informera övrig personal om barnets eller elevens egenvårdsplan.
 • Kontrollera att läkemedlet är märkt med barnets eller elevens namn och förvaras där barnet eller eleven är.
 • Kontrollera att en pärm med aktuell egenvårdsplan förvaras åtkomlig för all personal. Om vårdnadshavare medger kan bild på barnet eller eleven bifogas egenvårdsplanen.
 • Informera vårdnadshavaren när barnet eller eleven behövt använda medicin.

Råd vid hälsoproblem

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Stanna hemma eller gå till skolan?

 • Allmäntillståndet avgör – eleven ska kunna vara med på idrottslektioner och andra aktiviteter, även utomhus. Ta med idrottskläder för att kunna delta i möjligaste mån. Om eleven inte kan delta på grund av skada eller någon annan orsak ska det finnas intyg från vårdnadshavare.
 • Vid feber, 38 grader eller mer, ska eleven stanna hemma.
 • Vid kräkning eller diarré ska eleven vara hemma 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
 • Elev med löss ska vara hemma tills han eller hon fått behandling.
Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan