Barn och utbildning

På Lidingö finns 21 kommunala förskolor, 24 fristående förskolor och 18 fristående pedagogisk omsorg.

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor.

På Lidingö finns en kommunal och två fristående gymnasieskolor.

Särskolans verksamhet är indelad i fyra olika enheter; Grund­särskolan, Tränings­skolan, Gymnasie­särskolan och Särvux

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och special­pedagogiska insatser.

Det är vanligt att barn och elever behöver särskilt stöd i förskolan eller skolan. Ibland är stödet tillfälligt, ibland mer varaktigt.

Miljön inom alla våra verksamheter ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt

Till toppen av sidan