Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Betyg och omdöme i grundskolan

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Betyg och skriftliga omdömen sätts utifrån var eleven befinner sig i förhållande till kunskapskraven.

Alla elever i grundskolan har ett utvecklingssamtal per termin tillsammans med mentor och vårdnadshavare, för att prata om hur det går för eleven i skolan och hur hon eller han trivs. Samtalet handlar om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Det ger också eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. 

Individuell utvecklingsplan i årskurs 1–5

Alla elever i årskurs 1–5 har en individuell utvecklingsplan (IUP). Den består av två delar, skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering:

  • Skriftligt omdöme
    En gång per läsår får eleven ett skriftligt omdöme. Det beskriver elevens kunskaper i förhållande till läroplanens kunskapskrav.

  • Framåtsyftande planering
    Planeringen beskriver vilka insatser som krävs för att eleven ska nå kunskapskraven. Det ska framgå vad skolan ska göra, men också vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska nå målen.

Betyg i årskurs 6–9

Betyget visar hur väl eleven uppnått de kunskapskrav som finns i läroplanen (Lgr11). Grundskolan har fem godkända betygssteg (A–E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Går det inte att sätta betyg på grund av för mycket frånvaro, markeras betyget med ett streck (–).

I årskurs 6–9 får eleverna betyg i alla ämnen vid varje terminsslut. Slutbetyget sätts vid vårterminens slut i 9:an.

Få tag i ditt betyg

För väldigt nya betyg kan du behöva vända dig till skolan. Om e-tjänsten för beställning inte fungerar kontakta Lidingö stadsarkiv.

Till toppen av sidan