Skolledning och arbetslag, Rudboda skola

Rudboda skola leds av rektor och biträdande rektor. Arbetslagen består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger samt fritidsledare.

Så här arbetar vi

Rudboda skola består av 15 olika klasser. Till varje årskurs finns en fritidsavdelning. Vi strävar mot att samverka i så stor utsträckning som möjligt.

Förskoleklass

Förskoleklassen består av två olika grupper och ett fritidshem. Arbetslaget består av förskollärare och fritidsledare. Förskoleklassen integrerar förskola, skola och skolbarnsomsorg för att förbättra skolans första viktiga skolår. Den tidiga starten ger möjlighet till kontinuitet och samsyn på barnens utveckling. Detta skolår blir ett introduktionsår där språklekar, högläsning, drama, skogslek, förberedande matematik ingår. Lust, nyfikenhet, trygghet och delaktighet är grunden för verksamheten.

Till toppen av sidan