Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Bo skola

För oss på Bo skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass- och elevråd. Föräldrar och skola möts i föräldrarådet några gånger varje termin. Vi arbetar aktivt med att skapa goda förebilder och starka självkänslor.

Elevinflytande

På Bo skola jobbar vi för att stärka elevernas känsla för demokrati. Det gör vi genom att eleverna själva får vara med och påverka sin situation i skolan.

Klassråd

Varje klass har som förberedelse inför elevrådet ett klassråd. På klassrådet går klassen tillsammans igenom de aktuella frågorna och utser vilka två representanter som ska föra klassens talan under elevrådet.

Elevråd

Elevrådet består av rektor, pedagoger ur trygghetsrådet och klassrepresentanter från varje klass på skolan. Råd träffas en gång per månad och diskuterar mötets givna punkter, som har diskuterats i klassrummet inför mötet. Elevrådet ska tillsammans skapa förutsättningar för en förbättring av skolan och dess miljöer. Där eleverna själva kan känna att de är med och bidrar till utveckling, trygghet och kunskap.

Fadderverksamhet

Vår fadderverksamhet innebär att alla elever delas in i olika faddergrupper. Grupperna träffas regelbundet under läsåret för gemensamma uppdrag, aktivitets- och lekdagar samt skolövergripande temadagar. Syftet med faddergrupperna och aktiviteterna är att alla elever och personalen ska lära känna varandra över klassgränserna - vilket ökar känslan av gemenskap, trygghet och vi-känsla.

Grön-flagg-råd

Sedan 2022 är Bo skola Grön flagg-certifierade. I rådet ingår elever från varje klass och träffas flera gånger per termin för att ha möten där vi diskuterar vad vi kan göra för att få en ännu mer miljövänlig, hälsosam, och trygg skola.

Rastråd

Skolan har en rastvakt som erbjuder rastaktiviteter och lekar varje dag under lunchrasten och första fritidsrasten. Syftet med rastaktiviteterna är att öka delaktigheten, gemenskapen och bidra till en tryggare tillvaro för eleverna. Från varje årskurs finns en rastrådsrepresentant som ses tillsammans med rastaktivisten och eleverna får komma med idéer och önskemål om aktiviteter att göra på rasterna. Det leder till att eleverna känner att de får vara med och påverka sin skoldag. Utifrån rastrådet tas ett veckoschema fram där olika aktiviteter planeras in.

Skolråd

Skolråd arrangeras cirka tre gånger per termin tillsammans med rektor. Skolrådet är ett forum där föräldrarepresentanter får inblick och möjlighet att diskutera övergripande frågor som rör Bo skola såsom budget, organisation, hela-skolan arrangemang och kvalitetsfrågor.

Föräldrarådsrepresentanterna väljs på klassernas föräldramöten och träffas 1–2 gånger per termin.

Till toppen av sidan