Om Hersby

Hersby gymnasium ligger på Lidingö, omgiven av grönområden och villabebyggelse men bara sex kilometer från Stockholms city.

Hersbys skolbyggnad

Varmt välkommen till Hersby gymnasium

I en vacker byggnad, inbäddad i ett lummigt villakvarter på Lidingö, inte långt från Stockholms city, har det bedrivits undervisning sedan tidigt 1900-tal. Här ger vi ungdomar möjligheten att utbilda sig till trygga världsmedborgare som vill och kan påverka sin samtid och framtid. På Hersby gymnasium möts du av högutbildade och kompetenta lärare som tror på dig och vill se dig lyckas. Du får en professionell och stimulerande undervisning som hela tiden tar dig ett steg längre i ditt lärande. Vi har också ett erfaret elevhälsoteam och en stab som arbetar främjande och förebyggande för att du ska få en trygg och hållbar studietid där hjälp finns när du behöver den.

Vårt campus ger goda möjligheter för dig att trivas, utmanas och växa. De ljusa och luftiga klassrummen och välutrustade laborationssalarna är en bra bas för dina studier. Utöver det har skolan ett fint bibliotek som erbjuder en lugn studiemiljö där du ostört kan plugga enskilt eller i grupp. Våra bibliotekarier stöttar och inspirerar till vidare kunskapsinhämtning och fördjupning. Idrottsanläggningen och skolgården, med sina olika bollplaner, inbjuder till rörelse, rekreation och regelbunden idrottsutövning. I Hersbys aula möts musikintresserade och du kan delta i eller lyssna på musikframträdanden och konserter.

Under dina år på Hersby gymnasium får du med dig verktyg för ett livslångt lärande och kunskaper för att gå vidare till högre studier. När du tar studenten ska du känna dig stolt och full av tillförsikt inför framtiden.

Välkommen!

Vår vision

Hersby är en gymnasieskola för framtiden. Hersbyelever är väl förberedda som världsmedborgare, med god självkänsla och stor empati och förståelse för andra människor och alla människors lika rättigheter. Hersby har fokus på hållbarhet ur alla perspektiv. Att vara Hersbyalumn är en stolthet och en garant för goda kunskaper, en god värdegrund och en innovationskraft.

#härformasframtiden

Kvalitetsarbete Hersby

Varje läsår fastställs mål utifrån förra läsårets kvalitetsrapport samt nämndens mål. Dessa mål blir en del av utvecklingsarbetet på skolan under läsåret och utvärderas regelbundet av personal och elever. Skolan genomför också olika enkäter som till exempel Stockholmsenkäten för att få en samlad bild av elevernas upplevelser. I slutet på varje läsår så skrivs en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapport för Hersby gymnasium, 2017-2018PDF (pdf)

Kvalitetsarbete barn och utbildning

Hersby gymnasiums historia

Hersby gymnasiums arkiv är ordnat och förtecknat och tillgängligt på Stadsarkivet. Arkivet som omspänner tiden 1913-2005 omfattar cirka 18 hyllmeter handlingar.

Hersby skola grundades 1913 som en kommunal realskola. Det första läsåret hade skolan sin verksamhet i en hyrd villa, men höstterminen 1914 stod skolans nya lokaler i kvarteret Ängen färdiga. Skolan hette då Lidingö kommunala samskola. Läsåret 1917/18 fick skolan sin första gymnasieavdelning och sin första klass av den högre flickskolan.

1933 ändrade skolan namn till Lidingö läroverk. Det Högre allmänna läroverket som hade fyraårigt allmänt gymnasium startade 1935. Realskolan omfattade på 1950-60-talen såväl 3- som 4-årig linje.

1963 infördes grundskolan i Hersby och samtidigt fick skolan namnet Hersby skola. Våren 1968 hölls den sista studentexamen.

Hersby byggdes om 1997 för att anpassas till det nya kursutformade gymnasiet. Grundskolan vid Hersby avvecklades och den sista kullen 9-klassare gick ut från Hersby våren 1996.

Arkivet som nyligen levererats från Hersby gymnasium till stadsarkivet är nu ordnat och förtecknat. Arkivet, som tidsmässigt sträcker sig från 1913 till 2000, omfattar 18 hyllmeter handlingar och ger utomordentliga möjligheter för den som vill studera pedagogikens utveckling under 1900-talet.

Bildkollage av Hersby gymnasium
Till toppen av sidan