Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvalitetsarbete barn och utbildning

Kvalitets- och utvecklingsarbetet är en ständigt pågående process med barnens bästa som utgångspunkt. Vi följer upp resultaten och utvärderar uppsatta mål för att veta var vi ska lägga fokus i vårt arbete.

Kvalitet och utveckling, Lidingö stad, barn och utbildning. Barn som ler. Hen håller pennor i handen.

Systematisk kvalitetsarbete

Varje förskola och skola följer regelbundet upp kvaliteten i sin verksamhet, kopplat till läroplanernas mål och riktlinjer. Arbetet sker utifrån perspektiven: mål och resultat, strukturellt samt pedagogik och processer.

Mål och resultat

Detta perspektiv fokuserar på i vilken mån en förskola eller skola:

  • förverkligar nationella och kommunala mål
  • svarar mot nationella krav och riktlinjer
  • strävar efter att förbättras

Strukturellt

Det kommunala perspektivet i förskolan och skolan är ett genomförandeperspektiv. Det handlar om hur resurserna fördelas, hur ledarskap utövas, hur det pedagogiska arbetet organiseras samt hur nöjda föräldrar, barn och elever är med verksamheten.

Pedagogik och processer

Ett pedagogiskt perspektiv fokuserar på förskolan och skolans kvalitet främst utifrån deras uppdrag och de processer som leder till lärande och utveckling.

Arbetet dokumenteras i årlig rapport

Förskolorna och skolorna dokumenterar sitt kvalitetsarbete i en årlig rapport. Rapporterna ligger till grund för lärande- och kulturförvaltningens övergripande uppföljning.

I kvalitetsarbetet lägger vi fokus både på ”hårdare” värden som betyg, resultat och resurser, och på mer ”mjuka” värden som trivsel, inflytande och arbetsro.

Nationella och internationella bestämmelser

Stadens arbete med barn och unga följer alla nationella och internationella bestämmelser inom området: Unicef:s barnkonvention, Skollagen med mera.

Till toppen av sidan