Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvalitet och utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitet för att förbättra servicen i våra verksamheter. Du har möjlighet att jämföra service och ta del undersökningar och arbetsmetoder.

Kvalitet och utveckling, Lidingö stad, service. Undersökningar, Jämförelser, utvärdering. Vuxen lutar sig över axel på barn som sitter ned och ska äta något. 

Lidingös medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker hur invånarna tycker att det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen ska ge svar på hur servicen fungerar ur invånarnas synvinkel. Undersökningen görs i många kommuner vilket gör att du kan jämföra resultaten. På Lidingö genomförs undersökningen vartannat år. Den senaste undersökningen gjordes hösten 2023.

1 200 Lidingöbor i åldrarna mellan 18 och 64 år har blivit tillfrågade. Svarsfrekvensen var 35 procent och resultaten har sedan jämförts med de 162 kommuner som deltagit.

På frågan om Lidingö som en plats att bo på tyckte 98 procent att Lidingö är mycket bra eller ganska bra. I riket var motsvarande siffra 92 procent. 86 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, i landet 62 procent.

– Det är glädjande att vi får goda resultat i mätningen. Undersökningen ger oss underlag i vår planering och i vår ambition att ge Lidingöborna bästa tänkbara service, säger stadsdirektör Daniel Broman.

90 procent av invånarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt och att den kommunala servicen är bra. Snittet i landet är 79 procent.

Lidingöborna tycker generellt att de har möjlighet att påverka politiska beslut. Betygsindex för Lidingö är 47 och snittet är 40.

– Att Lidingöborna trivs och tycker att den kommunala servicen håller god kvalitet är vårt viktigaste politiska mål. SCB:s siffror, där 98 procent är nöjda med att bo på Lidingö, är glädjande. Vi fortsätter att förvalta ön ansvarsfullt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Jämför med andra kommuner (KKiK)

Lidingö stad deltar varje år i mätningen där staden kan jämföra sina resultat med andra kommuner utifrån ett 40-tal mått som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med kommunerna har kommit fram till är extra viktiga att ha koll på. Det rör nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar stadens värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och röd för de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.

Jämför kommuners kvalitet, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

SKR Servicemätning

Med start 2022 deltar Lidingö stad i en servicemätning som SKR genomför årligen tillsammans med Brilliant Future Sverige AB, ett specialistbolag inom undersökningar.

Servicemätningens syfte är att efter kontakt med staden fånga invånarnas upplevelse av service och bemötande. Mätningen ger en samlad nulägesbild och möjliggör en nationell jämförelse.

Lidingö stads ambition är att använda resultatet som en del i arbetet med att säkra kvaliteten och utveckla servicen utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Servicemätningen och hela resultatet, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan