Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Funktionsnedsättning

Har du någon form av varaktig funktionsnedsättning? Det finns stöd och service för att underlätta vardagen för dig och dina anhöriga. Du behöver ansöka och få godkänt av en biståndshandläggare för att få en stödinsats.

Fötter i skor i grönt gräs.

Stödinsatser

Du kan få insatser beviljade enligt både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL. Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig, din biståndshandläggare hjälper dig och ger mer information om de olika insatser du har rätt till.

Daglig verksamhet

Du som är i yrkesverksam ålder och inte studerar kan ansöka om daglig verksamhet, enligt LSS. Det krävs dock att arbetsförmedlingen/försäkringskassan har utrett din arbetsförmåga. Alternativt att du har ett läkarintyg som styrker att du helt saknar arbetsförmåga.

Valfrihetssystem

I Lidingö stad har vi valfrihet inom daglig verksamhet. Det betyder att du som beviljats daglig verksamhet kan välja mellan de utförare som staden har avtal med.

Hitta och jämför daglig verksamhet, verktyget jämför service Länk till annan webbplats.

Personlig assistans

Om du har stora och varaktiga behov av daglig hjälp med de grundläggande behoven kan du ansöka om personlig assistans. Det kan till exempel vara hjälp med personlig hygien, att inta måltider eller att kommunicera.

 • Kommunen är ansvarig för insatsen när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.
 • Överstiger det grundläggande behovet 20 timmar per vecka ska du ansöka om stöd hos Försäkringskassan.
 • Om du är assistansberättigad kan du välja att få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Då kan du till exempel anlita ett kooperativ eller annan utförare.

Hitta och jämför personlig assistans, verktyget jämför service Länk till annan webbplats.

Ledsagarservice

Om du behöver stöd vid förflyttning till och från aktiviteter kan du ansöka om ledsagarservice. Syftet är att underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagarens uppgift är att vägleda och vara ett stöd under resan.

Hitta och jämför ledsagarservice, verktyget jämför service Länk till annan webbplats.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte. Insatsen innebär vistelse i korttidsboende över helg eller ett dygn och/eller lägervistelse/kollo. Det ger också dig som anhörig eller förälder tillfälle till avlösning. Avgift utgår för matkostnader och vissa aktiviteter.

Kortidsvistelse och tillsyn (LSS)

Korttidstillsyn

För barn över tretton år kan vi erbjuda tillsyn efter skolan och under lov. När du kommer direkt efter skolan äter vi mellanmål, spelar spel, slappnar av eller gör andra aktiviteter inomhus eller utomhus. Under lovdagar gör vi längre utflykter, exempelvis till Skansen, bad, museum med mera. Aktiviteterna genomförs i grupp eller individuellt beroende på önskemål och behov. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela verksamheten om barnets/ungdomens lovdagar.

Allhuset

Kontaktperson

Du kan ansöka om kontaktperson för att bryta isolering på grund av funktionsnedsättning. En kontaktperson är en medmänniska som du träffar på din fritid. Ni kan till exempel fika och gå på bio. Vanligtvis träffar du din kontaktperson ett par gånger i månaden. Beviljas ytterst sällan till barn/ungdom eller till personer som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS.

Bostad med särskild service

Du som behöver stöd i vardagen eller tillgång till personal dygnet runt kan ansöka om bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad

Gruppbostad är för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad i det dagliga livet. Du bor i en egen lägenhet med närhet till personal dygnet runt. Gemensamhetsutrymmet är lättillgängligt och du kan umgås med personal och grannar.

Servicebostad

I en servicebostad bor du i en egen lägenhet med tillgång till personalstöd. Det finns gemensamhetsutrymme där man kan umgås med sina grannar och personal.

Specialanpassad bostad

Du som har stora rörelsehinder och är i behov av en lägenhet som är grundanpassad efter dina fysiska behov. För att få en specialanpassad bostad krävs att du har eller kommer bli beviljad personlig assistans.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som på grund av omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en bostad med särskild service. Lidingö stad har inget barnboende på ön. Insatsen kan bli aktuell om barnet har ett stort omvårdnadsbehov och trots omfattande stödinsatser i hemmet är i behov av annat boende.

Hemtjänst

Behöver du hjälp hemma för att klara av din vardag så kan vi erbjuda hemtjänst. När du har beviljats hemtjänst kan du välja mellan privat och kommunal.

Avlösarservice

Du som är förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan ha behov av avlösning. Om du till exempel behöver ägna mer tid till andra barn i familjen, delta i en aktivitet eller utföra ärenden. Insatsen avlösarservice avser avlösning i det egna hemmet eller närområdet under ett par timmar. Personal övertar omvårdnaden under den aktuella tiden.

Hitta och jämför avlösarservice, verktyget jämför service Länk till annan webbplats.

Stöd till anhörig

Du som är anhörig kan få vägledning och råd av vår anhörigkonsulent, individuellt eller i grupp. Stödet är kostnadsfritt. Exempel på stöd som du kan få:

 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupper
 • Föreläsningar
 • Friskvårdsaktiviteter
 • Anhörigvårdarkort – visar att du vårdar en närstående. Kortet uppger även kontaktuppgifter till dem som ska kontaktas om du själv skull råka ut för något.

Stöd till anhörig, Lidingö stad

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev

Kontakta anhörigkonsulenten eller anmäl dig på webben.

Anmälan till nyhetsbrev för anhörigstödet

Ansökningsprocess, lagar och övrigt stöd

Så ansöker du om stöd

Första kontakt

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

 • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
 • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
 • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
 • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
 • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
 • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
 • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt. Däremot, om biståndshandläggare får kännedom om att ett barn far illa så har de anmälningsplikt och kan behöva bryta sekretessen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning omfattas av LSS.

För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

 • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlagen, SoL

Till toppen av sidan