Skriv ut
Dela

Funktionsnedsättning

Kommunen har ansvar för att människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga får den hjälp de behöver. En person med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva ett aktivt liv i samhället.

Det är framför allt två lagar som hjälper dig med funktionsnedsättning att få rätt till stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen ger dig med stora och varaktiga funktionshinder rätt till att ansöka om stödinsatser. För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

 • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Du kan också ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen SoL.

Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig, din biståndshandläggare hjälper dig och ger mer information om de olika insatser du har rätt till.

På de här sidorna hittar du mer information om hur du ansöker, vilka olika insatser som finns att söka och om Lidingö stads verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet.

  Stöd och hjälp i din vardag

 • Daglig verksamhet


  Du som är i yrkesverksam ålder och inte studerar kan ansöka om daglig verksamhet. Det krävs dock att arbetsförmedlingen bedömt att du på grund av din funktionsnedsättning saknar arbetsförmåga.
  Detta gäller endast för personkrets 1 och 2 enligt LSS.I Lidingö stad har vi valfrihet inom daglig verksamhet. Det betyder att du som beviljats daglig verksamhet kan välja mellan Lidingö stads dagliga verksamhet eller en privat utförare som staden har avtal med.Presentation av utförare inom daglig verksamhetI Lidingö stad finns i dag kommunal och privata utförare av daglig verksamhet. För att läsa en kort presentation av de olika utförararna besök gärna vårt verktyg Jämför service som också är ett stöd i att välja utförare inom daglig verksamhet.Utförare av daglig verksamhet inom Lidingö stad
 • Personlig assistans


  Om du har behov av daglig hjälp med de grundläggande behoven kan du ansöka om personlig assistans. Hjälp med de grundläggande behoven kan vara t.ex. hjälp med personlig hygien, att inta måltider, att kommunicera etc.
  Om du tror att ditt behov överstiger 20 timmar/vecka kan du ansöka direkt till försäkringskassan. 

 • Ledsagarservice


  Om du behöver stöd vid förflyttning till och från aktiviteter kan du ansöka om ledsagarservice. Ledsagarens uppgift är att vägleda och vara ett stöd under resan. Det går inte att ansöka om ledsagare för resor till och från skola eller till och från arbete.
 • Korttidsvistelse


  Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte. Det ger också dig som anhörig eller förälder tillfälle till avlösning. Lägervistelse är en variant av korttidsvistelse.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år


  Korttidstillsyn ersätter fritidsverksamhet som du har rätt till även efter 13 år och upp till 21 års ålder om du fortfarande går i skolan.
 • Kontaktperson


  Du kan ansöka om kontaktperson då du t.ex. behöver bryta isolering.
  En kontaktperson är en medmänniska som du träffar på din fritid. Ni kan till exempel fika och gå på bio. Vanligtvis träffar du din kontaktperson ett par gånger i månaden.
 • Bostad med särskild service för vuxna


  Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen eller tillgång till personal dygnet runt kan ansöka om bostad med särskild service för vuxna.Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad i det dagliga livet. Du bor i en egen lägenhet med närhet till personal dygnet runt. Gemensamhetsutrymmet är lättillgängligt och du kan umgås med personal och grannar.Servicebostad är för dig som behöver dagligt stöd från personal men inte lika mycket stöd som ges i en gruppbostad. I en servicebostad bor du i en egen lägenhet med tillgång till personalstöd. I servicebostäder finns tillgång till gemensamhetsutrymme där man kan umgås tillsammans med sina grannar och personal.Annan särskild anpassad bostad . Den här typen av bostad riktar sig till personer med stora rörelsehinder som är i behov av en lägenhet som är grundanpassad efter personens fysiska behov. För denna form av bostad krävs att du har eller kommer bli beviljad personlig asisstans.
 • Bostad med särskild service för barn och ungdom


  Den här typen av boende är till för barn och ungdomar som har ett speciellt behov av stöd som kräver omvårdnad av personal med särskild kompetens. Denna insats kan bli aktuell om barnet har ett stort omvårdnadsbehov och trots omfattande stödinsatser i hemmet är i behov av annat boende.
 • Avlösarservice


  Du som är förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan ha behov av avlösning för att t.ex. delta i en aktivitet eller utföra ärenden. Avlösarservice syftar till att avlasta dig som anhörig under ett visst antal timmar under dagen. 

  Färdtjänst, parkering

 • Färdtjänst


  Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.Intyget skickas därefter till kommunens kundcenter. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.När läkarintyget har inkommit kontaktar en handläggare dig per post och bokar in dig för ett möte.Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
  Vid behov av rullstolstaxi behöver du ändra ditt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta kundcenter via telefon. 
 • Riksfärdtjänst


  Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt. En riksfärdtjänstresa görs med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare eller med taxi. Resans syfte ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst fyra veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.Så ansöker du: Fyll i en ansökan om riksfärdtjänst. I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel. För att underlätta handläggningen rekomenderas även att ett läkarintyg bifogas med ansökan.Blankett för ansökan om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


  Vill du ansöka om parkeringstillstånd med anledning av en funktionsnedsättning kontaktar du tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon: 08-731 33 03.Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.Läs mer: Parkeringstillstånd för rörelsehindradSå ansöker du:
  Ansök på blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till tekniska förvaltningen. 

Lidingö stads verksamheter inom funktionsnedsättning

Området för funktionsnedsättning är en del av omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad.
I vårt område ansvarar vi för:

 • Boende för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsverksamhet
 • Hälsomottagningen
 • Nattpatrullen
 • Transportservice
Till toppen av sidan