Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Psykisk ohälsa

Är du nedstämd, orolig eller har ångest? Du kanske har en långvarig psykisk funktionsnedsättning eller funktionsvariation? Du kan få stöd och hjälp.

Öppna träfflokaler

Våra träfflokaler är öppna verksamheter och du är välkommen utan biståndsbeslut.

Personligt ombud

Vänder sig till dig från 18 år och uppåt med långvarigt stödbehov. Personligt ombud informerar och vägleder om vilka stöd och hjälpinsatser som finns och hur de kan anpassas till din situation. Kontakten är frivillig och utgår från ditt eget självbestämmande, din egen vilja och önskan. Ett personligt ombud har tystnadsplikt och utför ingen myndighetsutövning. Tjänsten är kostnadsfri.

Personligt ombud:
Malin Thörnberg
Tel: 08-731 39 43
E-post: malin.thornberg@lidingo.se

Insatser du behöver ansöka om

En del insatser behöver du ansöka om. Dessa är avsedda för dig som har svårt att klara av din vardag på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning. Diagnoser kan till exempel vara schizofreni, bipolär sjukdom och olika former av personlighetsstörning.

  • Insatser inom socialpsykiatri är helt frivilliga och innehåller inga tvångsåtgärder.
  • Du eller din företrädare (god man, förvaltare) kan ansöka. Kontakta en handläggare inom socialpsykiatri för att få mer information om vad som krävs och vilka diagnoser som berörs.

Boendestödjare

Boendestöd syftar till att stärka din förmåga socialt och praktisk. Du får stöd för att hantera ditt vardagsliv, inom och utanför det egna hemmet. Boendestödjaren hjälper dig till att utveckla dina egna resurser så att du kan leva mer självständigt.

Kontaktperson

Om du behöver hjälp med att bryta din sociala isolering och inte har andra insatser kan du få hjälp av en kontaktperson. Insatsen är helt och hållet inriktad mot samvaro och hjälp till fritidsaktivitet samt kulturell aktivitet.

Sysselsättning

Om du inte kan ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan du få sysselsättning efter din egen förmåga. Din arbetsförmåga ska vara väl utredd av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan innan insats kan beviljas av kommunen.

Det finns olika verksamheter där Lidingö stad erbjuder möjlighet till sysselsättning, praktik, arbete och stöd till studier.

Särskilt boende – omvårdnad dygnet runt

Har du ett omfattande trygghets- och omvårdnadsbehov dygnet runt som inte kan tillgodoses i egen lägenhet, kan du beviljas särskilt boende.

Korttidsboende

Om du väntar på och/eller under utredning av annan insats, kan du beviljas korttidsboende under en begränsad tid. Syftet och målet med korttidsboendet är vanligtvis att man ska kunna flytta tillbaka till sitt ordinära boende.

Så ansöker du om stöd

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

  • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
  • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
  • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
  • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
  • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
  • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
  • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Ditt beslut omprövas en gång per år, även om dina förhållanden inte har förändrats.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt.

Stöd till dig som är orolig eller anhörig

På våra skolor finns elevhälsan som man kan prata med både som elev och förälder. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Hos ungdomsmottagningen kan du som är 12–23 år vända dig om du behöver någon att prata med, få råd och infromation. Besöken är alltid gratis och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Våra anhörigkonsultenter kan hjälpa dig som anhörig med bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal. Anhörigstödet är gratis och dokumenteras inte. 

Det finns även andra som kan hjälpa dig som behöver stöd.

Till toppen av sidan