Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Översiktsplan 2012–2030

Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030. De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområden, förbättra kommunikationer och främja en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Den anger hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var vi föreslår att nya bostads- och handelsområden ska ligga i framtiden.

Vägleder kommunen

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan används som ett strategiskt styrdokument som vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Översiktsplan 2012 antogs av kommunfullmäktige i augusti 2012. Antagandebeslutet överklagades men förvaltningsrätten avslog överklagandet. Planen började gälla den 5 mars 2014.

Sammanfattning

Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030 men blickar också mot år 2050. Detta för att fånga upp långsiktiga utvecklingsbehov, som infrastruktur och miljöfrågor.

Värna grönområden

De stora grönområdena finns kvar, parker har rustats upp och strandpromenader löper längs stora delar av ön. Elfvikslandet är tillsammans med konferensanläggningarna ett viktigt besöksmål för rekreation.

Förbättra kommunikationer

År 2030 finns det större möjligheter att resa miljösmart. Lidingöbanan har moderna vagnar, tätare trafik och fortsätter in till Stockholms city. Mellan norra och södra Lidingö är bussen eller cykeln ett bekvämt och effektivt färdsätt. Direktbussar och pendelbåtar går till grannkommuner och andra delar av regionen.

Företagandet är rikt och framförallt har branscherna besöksnäring och hälsa vuxit.

Långsiktigt hållbar utveckling

År 2030 är Lidingö ett levande och hållbart samhälle som är en del av Stockholmsregionen. Lidingö centrum och Torsvik har utvecklats till en attraktiv stadsdel med nya bostäder, butiker, kaféer, parker och torg. Nya bostäder har tillkommit på fler platser, i första hand inom befintlig bebyggelsestruktur för att grönområden ska påverkas så lite som möjligt. Närservice finns i några mindre stadsdelscentrum.

Underlag

Översiktsplanen grundar sig på flertalet lagar, föreskrifter och utredningar. Nedan kan du ta del av material som är tillgängligt.

Miljökonsekvenser

Särskild sammanställning miljöbedömning Pdf, öppnas i nytt fönster. (Pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, öppnas i nytt fönster. (Pdf)

Ekonomi och befolkning

Kostnadsbedömning
Pdf, öppnas i nytt fönster.
(Pdf)Befolkningsprognos Pdf, öppnas i nytt fönster. (Pdf)

Hälsa och hållbarhet

Bostadsnära natur Pdf, öppnas i nytt fönster. (Pdf)
Bilden av Lidingö: attitydundersökning, 2004 Pdf, 559.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 559.8 kB)
Bilden av Lidingö: fokusgruppsintervjuer, 2004 Pdf, 327.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 327.5 kB)
Hur mår Lidingö? Samhällsanalys, 2005 Pdf, 650.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 650.7 kB)
Lidingös miljöprogram 2011-2020 Pdf, 139.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 139.9 kB)
Lidingö stads hälsoprofil, 2006
Pdf, 542.1 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 542.1 kB)Sveriges miljömål: Miljömålsportalen
Länk till annan webbplats.
Varumärket Lidingö: en plattform, 2005
Pdf, 57.3 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 57.3 kB)Vision och strategiska mål, 2009 Pdf, 99.8 kB. (Pdf, 99.8 kB)

Natur- och kulturvärden

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetets register över det byggda kulturarvet
Länk till annan webbplats.
Fornsök, Riksantikvarieämbetets register över fornminnen
Länk till annan webbplats.
Långängen-Elfviks naturreservat, 2006
Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 7.3 MB)Nationalstadsparksförordning
Länk till annan webbplats.
Naturminnen, Länsstyrelsen 2005
Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 8.8 MB)Länsstyrelsernas GIS-tjänster, digital karttjänst
Länk till annan webbplats.
Områden av riksintresse för kulturmiljövården, 1997, Riksantikvarieämbetet Pdf, 570.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 570.1 kB)

Miljö- och riskfaktorer

Avfallsplan, 2008
Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 1.2 MB)Dagvattenplan, 2004
Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 1.8 MB)Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Länk till annan webbplats.
Förorenade områden - inventering av gjuterier, 2005
Pdf, 690.1 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 690.1 kB)Förorenade områden - inventering av branscherna järn- stål och manufaktur m.m., 2006
Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 3.1 MB)Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, 2008
Pdf, 811.8 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 811.8 kB)Miljökvalitetsnormer, 2009, Vattenmyndigheternas webbplats
Länk till annan webbplats.
Kottlasjön - Mätdata, status och utveckling, 2008
Pdf, 165.9 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 165.9 kB)Vägar för transport av farligt gods, 2008
Pdf, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 34.5 kB)Analys av översvämningskartering, 2010
Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 19 MB)Magnetfält och hälsorisker, 2009.
Pdf, 1012.4 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 1012.4 kB)Riktvärden för trafikbuller, Riksdagens propositon 1996/97:53, Riksdagens webbplats
Länk till annan webbplats.
Riskhänsyn vid ny bebyggelse, 2000
Pdf, 536.8 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 536.8 kB)Trafikbuller i bostadsplanering, 2007
Pdf, 291.4 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 291.4 kB)Vägledning för planering för och invid djurhållning, 2011
Pdf, 184.3 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 184.3 kB)Vägtrafikbullerutredning, 2008
Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 6.6 MB)VISS, vattenmyndigheternas databas
Länk till annan webbplats.
Översvämningskartering Lidingö kommun (2009) SMHI Pdf, 160.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160.2 kB)

Trafik

Trafikanalyser, 2010
Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 1.6 MB)Trafikprognos, 2008
Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 2.6 MB)Riksintressen för trafikslagens anläggningar, 2010
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksintresset Stockholms hamn, 2005 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

Staden och regionen

Lidingö faktiskt, 2010
Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 122.7 kB)Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS, 2010 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan