Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny översiktsplan för Lidingö på samråd

Ett förslag till ny översiktsplan med siktet inställt på 2050 har tagits fram. Förslaget var ute på samråd 15 april – 10 juni 2024.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa hur en kommun vill att mark, vatten och bebyggelse ska användas, bevaras och utvecklas på lång sikt. Planen anger också politikens långsiktiga och övergripande utvecklingsinriktning.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid.

Planförslaget i korthet

Översiktsplanen består av två huvudsakliga delar; utvecklingsinriktningen och mark- och vattenanvändning.

Utvecklingsinriktningen visar i stora drag hur Lidingö ska utvecklas på lång sikt med särskilt fokus på hur grönstruktur, bebyggelse och kommunikationer ska bevaras och utvecklas. Utgångspunkten är att värna och stärka Lidingös identitet, ortsstruktur, landskapsbild, samt natur- och kulturmiljövärden.

Mark- och vattenanvändningen anger hur mark- och vattenområden ska användas och utvecklas, till exempel var det ska finnas bebyggelse, vägar och grönområden. Grunddragen i användningen speglar Lidingös restriktiva hållning kring byggande.

Den restriktiva bebyggelseutvecklingen ställer höga krav på arkitektur, materialkvalitet, platsskapande och den karaktär som är kännetecknande för Lidingö. För att värna Lidingös natur- och grönområden ska ny bebyggelse främst byggas på mark som redan används.

Grön- och naturområden ska så långt som möjligt bevaras och om möjligt utvecklas och ges nya värden.

Vad händer nu efter samrådet?

Nu när samrådet är avslutat kommer alla inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer eventuellt revideras och därefter ställas ut för granskning. Då finns det ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte 13 maj – tack till dig som deltog

Den 13 maj hölls ett samrådsmöte för allmänheten i stadshuset med tjänstepersoner och politiker. Frågor som ställdes handlade bland annat om äldreboenden, kollektivtrafiken och om Rudboda centrum. Tack till dig som var med och bidrog till ett bra och givande möte!

Kontakt
Till toppen av sidan