Här planerar och bygger vi

Hur ser planeringen ut för de kommande tio åren? Läs om nya områden som är under utbyggnad.

Infarten till Lidingö med Torsviks bebyggelse till höger och vänster

Lidingö utvecklas med flera större stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprocessen är uppdelad i ett antal separata processer: översiktsplan, detaljplan och byggprojekt.

Vi utgår från Översiktsplan 2012 i detaljplaner för användning av mark och vatten i kommunen. Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030. De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområden, förbättra kommunikationer och främja en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö.

Detaljplanearbetet sker genom en detaljplaneprocess som väger samman allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen ligger sedan till grund för nya byggprojekt i kommunen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas i ett begränsat område. En detaljplan är en del av planprocessen.

Detaljplaner är juridiskt bindande

Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter i en stadsdel. Syftet med en detaljplan kan vara att göra det möjligt att bygga nytt, ändra byggnadernas innehåll eller bevarar särskilda byggnader. En detaljplan reglerar hur stor en byggnad kan få vara på en viss tomt och vad byggnaden kan få användas till. Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter i en stadsdel.

Det här innehåller en detaljplan

Varje detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Planen innehåller en beskrivning av:

  • platsens eller områdets olika förutsättningar
  • de behov och önskemål som detaljplanen ska uppfylla eller reglera
  • de olika intressen som finns i området som vägs samman till en helhet för att få en bra och lämplig utveckling. 

När kommunstyrelsens planutskott gett ett positivt planbesked arbetas ett planförslag fram. Planförslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör:

  • planbeskrivning
  • eventuellt en miljökonsekvensbeskrivning
  • övriga utredningar som behövs (till exempel dagvattenutredning, trafikbullerutredning, utredning om förorenad mark och geoteknik)

Både rättigheter och skyldigheter

För både kommunen såväl som en enskild fastighetsägare innebär detaljplanen både rättigheter och skyldigheter. Garanterad byggrätt under detaljplanens genomförandetid är en sådan rättighet. Genomförandetiden för en detaljplan pågår mellan 5, 10 eller 15 år. De rättigheter detaljplanen ger gäller minst under denna tid.

Övriga planer

Utöver översiktsplan och detaljplan finns även andra planformer av enklare karaktär.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser har samma karaktär som bestämmelserna i en detaljplan. De används när bara ett begränsat antal frågor behöver regleras inom ett område.

Ofta används områdesbestämmelser för att fastställa befintliga förhållanden, till exempel för att bevara en enskild byggnad eller karaktären i ett helt område. Till skillnad från en detaljplan ger områdesbestämmelser ingen förhandsbestämd byggrätt. På Lidingö finns det några få områden som omfattas av områdesbestämmelser. Rävviken och Dalakolonin är två exempel.

För att upprätta områdesbestämmelser gäller samma process som för en detaljplan.

Fastighetsplaner

Fastighetsplaner reglerar bland annat fastigheters storlek och antal, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Fastighetsplaner ingår sedan 2011 i detaljplanerna. För att läsa en fastighetsplan som upprättades före 2011, kontakta miljö- och stadsbyggnadskontorets kundcenter.

Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/lillalidingobron.json
Till toppen av sidan