Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisning för Högsätra

De två första markanvisningstävlingarna är avslutade och vinnarna har utsetts. Nästa markanvisning i Högsätra planeras till slutet av 2021 och avser radhusbebyggelse i Kärnan, Högsätra centrum.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning ger ett byggföretag ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kom­munen om att köpa eller hyra mark som kommunen äger och bygga på den.

Vid en markanvisning får byggföretag skicka in ett bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut. Även köpeskilling för mark, tidsplaner, etappindelning och annat kan ingå. Kommunen avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område utan att själv agera byggaktör.

Markanvisningar: Kärnan, Högsätra centrum

Två markanvisningstävlingar anordnades för Högsätra under 2020, dels för att bygga flerbostadshus med 115-130 bostäder, dels för en samfällighet med arbetsnamnet Hälsans hus.

Staden har utvärderat de förslag som kommit in och som bäst uppfyllt kriterierna och valt ut de vinnande förslagen. Nu ska markanvisningsavtal slutas med de byggföretag som vunnit, detaljplaneringen startar och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till våren 2021.

Radhusbebyggelsen som syns i nederkant av strukturplanen är planerad att markanvisas i slutet av 2021.

Markanvisning för flerbostadshus (avslutad)

I Högsätra finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att i stället ge plats åt bostadsbebyggelse av en mer småskalig karaktär. På platsen där Högsätrahuset i dag står och på den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det uppföras bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassisk arkitektur. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att tydligt förmedla staden ambition gällande kvartersmark och allmän platsmark.

Ritning för markanvisningstävling av flerbostadshus i Högsätra

Markanvisningen omfattade kvarter A, C och D. Radhusbebyggelsen som syns nederst i strukturplanen ovan är planerad att markanvisas i slutet av 2021.

Markanvisning för samhällsfastighet (avslutad)

I Högsätra finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att i stället ge plats åt bostadsbebyggelse av småskalig karaktär samt en ny samhällsfastighet, Hälsans hus, som bland annat ska rymma några av de verksamheter som finns i Högsätrahuset i dag. Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt.

Ritning av området Högsätra och Hälsans hus
Till toppen av sidan