Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra idrottsområde

Högsätra idrottsområde ska utvecklas med fler sporthallar så att fler idrotter kan vara verksamma i området.

Flygvy med planområdet markerat med rött

En detaljplan tas fram för idrottsområdet i Högsätra. Området ingår som en del i det program för Högsätra som godkändes 2018 av kommunfullmäktige.

Inom området finns i dag en ishall, en sporthall, fotbollsplan, skatepark och cykelpark. Ishallen har ett tillfälligt bygglov som går ut 2020 som inte kan förlängas. Antalet hallar är för få då många föreningar står på kö för att få träningstider i området. Idrotts- och aktivitetsområdet behöver därför byggas ut med nya och bättre sporthallar för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och för att fler idrotter ska kunna vara verksamma i området.

I den södra delen av planområdet ska det vara möjligt att omhänderta och rena dagvatten.

17 september –12 oktober 2020 var planen på samråd. Nu görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2018-11-12
Samråd: 17 september – 12 oktober 2020
Granskning: 2:a kvartalet 2021
Antagande: tidigast 3:e kvartalet 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Planhandlingar

Planbeskrivning Högsätra idrottsområd samrådshandling Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Plankarta Högsätra idrottsområde samrådshandling Pdf, 547.9 kB. (Pdf, 547.9 kB)

Underlag

Behovsbedömning Undersökning Högsätra idrottsområdet Pdf, 58.5 kB. (Pdf, 58.5 kB)

Dagvattenutredning Högsätra - Idrottsområdet Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Geologiska_förutsättningar Pdf, 12.4 MB. (Pdf, 12.4 MB)

Godkännnande av projekt-PM 2018-11-12 Pdf, 91.9 kB. (Pdf, 91.9 kB)

Allmän naturinventering i Högsätra/Bergsätra inför detaljplaneprogram (Sweco, 2014) Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Markundersökning_Miljöteknisk Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Markundersökning_Översiktlig Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

PM Parkeringsutredning Högsätra Pdf, 969.2 kB. (Pdf, 969.2 kB)

Utredning_av_idrottsområde Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

VA-utredning Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan