Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra idrottsområde

Högsätra idrottsområde ska utvecklas med fler sporthallar så att fler idrotter kan vara verksamma i området.

Flygvy med planområdet markerat med rött

En detaljplan tas fram för idrottsområdet i Högsätra. Området ingår som en del i det program för Högsätra som godkändes 2018 av kommunfullmäktige.

Inom området finns idag en ishall, en sporthall, fotbollsplan, skatepark och cykelpark. Ishallen har ett tillfälligt bygglov som går ut 2020 som inte kan förlängas. Antalet hallar är för få då många föreningar står på kö för att få träningstider i området. Idrotts- och aktivitetsområdet behöver därför byggas ut med nya och bättre sporthallar för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och för att fler idrotter ska kunna vara verksamma i området.

I den södra delen av planområdet ska det vara möjligt att omhänderta och rena dagvatten.

Tidsplan

Just nu pågår samråd för planen. Efter att samrådet avslutats görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2018-11-12
Samråd: 3:e kvartalet 2020
Granskning: 1:a kvartalet 2021
Antagande: tidigast 1:a kvartalet 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Samråd

Kommunstyrelsen har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Högsätra idrottsområde. Nu är det dags för samråd om planen.

Detaljplanens syfte är att Högsätra idrottsområde ska utvecklas till en trygg och attraktiv plats med mer yta för idrottshallar och utrymme för utomhusaktivitet. Nya sporthallar ska byggas med hög gestaltningsambition. Syftet är att ett sportkomplex ska kunna växa fram över tid och möta olika behov. Planen ska också skydda och stärka naturmark med höga naturvärden.

17 september-12 oktober 2020 pågår samråd om planen och planhandlingarna visas i Stadshuset på Stockholmsvägen 50, under ordinarie öppettider.

Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen senast den 12 oktober 2020 via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se. Uppge adress och fastighetsbeteckning i meddelandet. Alternativt kan synpunkterna skickas via post till Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 181 82 Lidingö, då är det viktigt att det finns med en tydlig avsändare.

Planhandlingar

Planbeskrivning Högsätra idrottsområd samrådshandlingPDF (pdf, 2.2 MB)

Plankarta Högsätra idrottsområde samrådshandlingPDF (pdf, 547.9 kB)

Underlag

Behovsbedömning Undersökning Högsätra idrottsområdetPDF (pdf, 58.5 kB)

Dagvattenutredning Högsätra - IdrottsområdetPDF (pdf, 2.5 MB)

Geologiska_förutsättningarPDF (pdf, 12.4 MB)

Godkännnande av projekt-PM 2018-11-12PDF (pdf, 91.9 kB)

Allmän naturinventering i Högsätra/Bergsätra inför detaljplaneprogram (Sweco, 2014)PDF (pdf, 2.2 MB)

Markundersökning_MiljötekniskPDF (pdf, 1.9 MB)

Markundersökning_ÖversiktligPDF (pdf, 3.5 MB)

PM Parkeringsutredning HögsätraPDF (pdf, 969.2 kB)

Utredning_av_idrottsområdePDF (pdf, 6 MB)

VA-utredningPDF (pdf, 1.8 MB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan