Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö brostrand

Lidingö brostrand planeras bli en inbjudande entré till Lidingö och en attraktiv plats för Lidingöbor och besökare. Här kan du följa projektet från start till mål.

Flygvy över Lidingö brostrand, planområdet i förgrunden och Lidingöbron och Lilla Värtan till höger

Flygvy över Lidingö brostrand sedd norrifrån. Planområdet i förgrunden och Lidingöbroarna och Lilla Värtan till höger.

Lidingö brostrand ligger norr om Lilla Lidingöbrons landfäste och är en del av brostranden vid Torsvik-Islinge och Islinge hamnväg. Lidingö brostrand består av delar av fastigheterna Lidingö 8:90 och Lidingö 7:71. Båda fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Området har under de senaste åren använts som etableringsyta under bygget av Lilla Lidingöbron. Nu planerar vi att utveckla platsen till ett attraktivt rekreationsområde med kopplingen till vattnet som utgångspunkt.

I december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för hur området kan komma att utvecklas efter att brobygget är färdigställt. Den 6 maj 2024 beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till en markanvisningstävling för att knyta en ambitiös och driven aktör till sig för att tillsammans driva utvecklingen av Lidingö brostrand.

Vision

Stadens vision är att platsen ska präglas av vattenanknutna publika verksamheter som på ett positivt sätt bidrar till upplevelsen av ett välkomnande Lidingö från Lidingöbron och från vattnet. Området ska vara tillgängligt för allmänheten.

På platsen ser vi gärna att det blir en kommersiell småbåtshamn för användning under sommarhalvåret för Lidingöbor, gästbåtplatser för besökare, en restaurang och/eller café, samt möjlighet till bad och avkoppling genom ett kallbadhus eller en badbrygga med bastu.

Även andra idéer för platsen som kan utgöra komplement till den huvudsakliga användningen är vällkomna. Bebyggelsen på platsen ska vara småskalig och väl gestaltad med tydlig skärgårdsanknytning och omgivningen ska präglas av grönska och lummighet. Marken kommer inte att planläggas för bostäder eller större kommersiell verksamhet som hotell.

Lidingö präglas av arkitektur av hög kvalitet med omsorg om detaljer och material. Nya byggnadsverk och markplanering på platsen ska ha samma höga ambition om gestaltning och omsorg för detaljer som i övrigt präglar bebyggelsen i Islinge. Vi ser gärna att området på sikt kan försörjas via en pendelbåtsbrygga.

Markanvisningstävling 15 maj–30 augusti 2024

Genom markanvisningstävlingen vill vi undersöka intresset och möjligheten att etablera någon eller några av följande verksamheter på platsen:

  • kommersiella sommarbåtplatser till Lidingöbor med gästbåtplatser för besökare, gärna med möjlighet för mindre passagerarfartyg att hämta och lämna besökare
  • restaurang eller café som kan drivas på åretruntbasis
  • badmöjligheter med antingen ett kallbadhus eller en badbrygga med bastu

Förslaget kan innehålla en eller flera av dessa verksamheter, samt förslag på ytterligare kompletterande verksamheter. Bebyggelsen på platsen ska vara väl gestaltad, småskalig och ha tydlig skärgårdskaraktär. Omgivningen ska präglas av grönska och lummighet.

Lidingö präglas av arkitektur av hög kvalitet med omsorg om detaljer och material. Nya byggnadsverk och markplanering på platsen ska utföras med samma höga gestaltningsambitioner och omsorg om detaljer som i övrigt präglar bebyggelsen i Islinge. Vi ser gärna att området på sikt kan försörjas via en pendelbåtsbrygga.

Det är viktigt att allmänheten har tillgång till området, därför kan inte hela området tas i anspråk för privat verksamhet. Staden kommer inte planlägga marken för bostadsändamål eller större verksamheter som hotell.

Tävlingsförfarandet

Tävlingsförfarandet innebär att den aktör som lämnar det förslag som bäst uppfyller stadens vision och förväntningar på platsen när det gäller markanvändning och gestaltning får möjlighet att träffa en överenskommelse med Lidingö stad.

Överenskommelsen innebär en exklusiv rätt för vinnaren att, under en begränsad tid och under givna villkor, tillsammans med staden arbeta fram en ny detaljplan och förhandla om att teckna arrendeavtal för uppförande och drift av bebyggelse inom planområdet.

Avsikten är att arrendeavtalet ska gälla i 25 år med möjlighet till förlängning.

Tävlingsförutsättningar

Detaljerade förutsättningar och instruktioner för tävlingen finns i inbjudan till markanvisningstävling som går att ladda ner under rubriken ”Underlag för tävling , handlingar och underlag". Tävlingsförutsättningarna framgår av inbjudan med tillhörande bilagor.

Markanvisningstävlingen är öppen för alla aktörer med förmåga och ekonomisk kapacitet att uppföra och driva föreslagna verksamheter på platsen. Markanvisningstävlingen kommer genomföras i form av ett jämförelseförfarande med dialogprocess. Processen syftar till att Lidingö stad och den aktör som tilldelas den exklusiva rätten gemensamt ska landa i det bästa förslaget för platsen.

Tävlingens process är uppdelad i sex steg, där det första steget, utlysning av tävling och inlämning av förslag pågår under perioden 15 maj–30 augusti. Efter stoppdag kommer staden att gå igenom inkomna tävlingsbidrag och bereda dem inför beslut av en politisk jurygrupp. Sedan inleds en dialogprocess och de resterande fyra stegen genomförs med beräknad underskrift av avtal i början av 2025.

Inlämningsperiod

Inlämningsperiod för tävlingen är mellan den 15 maj och den 30 augusti 2024. Därefter kommer samtliga inlämnade bidrag att beredas och en slutlig vinnare utses av kommunstyrelsen i början av 2025.

Kontakt och frågor

Skicka eventuella frågor skriftligen via mejl till projektledare gudrun.bohlin@lidingo.se och planarkitekt marcus.sandback@lidingo.se.

Under vecka 29 och 30 finns ingen på plats som kan svara på frågor.

Frågor, svar och eventuell kompletterande information publiceras löpande under fliken "Frågor och svar."
Sista dagen för frågor är 30 augusti 2024.

Frågor och svar, markanvisningstävling

  • Frågan gäller om det är möjligt att bygga ett mindre hotell på denna mark, som komplement till restaurang/café & kallbadhus. SVAR: Det är inte aktuellt med hotell på platsen.
  • En fråga jag hade var om Lidingö Stad har för avsikt att förhyra och drifta det kallbadhus som projekteras? SVAR: Lidingö stad har inte för avsikt att förhyra och drifta ett kallbadhus på platsen. Stadens vision på platsen kan enligt inbjudan innefatta ett kallbadhus eller en mindre badanläggning i form av brygga med bastu om det förenklar saken.
  • Är det möjligt att flytta fram inlämningsdatum? SVAR: Staden kommer att låta tävlingstiden löpa på i enlighet med inbjudan. Om staden bedömer att det inte inkommit tillräckligt med intresseväckande förslag när tiden löpt ut kommer vi att ta ställning till möjligheten att förlänga tävlingstiden, men målsättningen är i första hand att inlämningstiden för tävlingen avslutas den 30 augusti.

Frågor kan ställas via mail till gudrun.bohlin@lidingo.se och marcus.sandback@lidingo.se:

Handlingar och underlag

Bakgrund

Underlag för tävling

Underlag som kan begäras ut via mail till gudrun.bohlin@lidingo.se eller marcus.sandback@lidingo.se:

  • Analys av kommersiella förutsättningar Lidingö Brostrand, Juni strategi 2023-12-05

 

Flygfoto med planområde markerat med röd linje
Tidplan

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

6 december 2021

Markanvisningstävling

Tid för inlämning 15 maj – 30 augusti, beredning av tävlingsbidrag inkl. beslut om vinnare kvartal 3-4 2024

Samråd

tidigast kvartal 3-4, 2025

Granskning

tidigast kvartal 1, 2026

Antagande

tidigast kvartal 2, 2026

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck och Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan