Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vitmossan 8

Ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Vitmossan 8 i Skärsätra.

Vitmossan 8

Planens syfte är att planlägga fastigheten Vitmossan 8 för att bekräfta och tydliggöra dagens markanvändning som är bostadsändamål. Fastigheten saknar i dag både detaljplan och områdesbestämmelser men byggnaden på fastigheten brukas, och har historiskt brukats, som bostad.

Planens syfte är även att skydda den kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnaden med skyddsbestämmelser samt rivningsförbud. Komplementbyggnaden är också kulturhistoriskt värdefull och ska skyddas med varsamhetsbestämmelser. Planens syfte är även att skydda värdefulla träd samt säkerställa att lokalt omhändertagande av dagvatten är möjligt på fastigheten.

Status i detaljplaneprocessen

  • Samråd pågick mellan 8 maj och 5 juni 2024. Nu sammanställs alla yttranden och detaljplanearbetet fortsätter. Nästa steg blir granskning.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Bakgrund

Fastighetsägaren till Vitmossan 8 i stadsdelen Skärsätra har fått positivt planbesked gällande upprättande av detaljplan. Fastigheten är inte planlagd. Huvudbyggnaden på fastigheten Vitmossan 8 används i dag som bostadshus och en planläggning av fastigheten skulle bekräfta och tydliggöra byggrätt för dagens markanvändning. Byggnaden bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefull och ska skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Samråd

Detaljplanen ställdes ut för samråd under tiden 8 maj – 5 juni 2024.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

14 december 2022

Samråd

8 maj - 5 juni 2024

Granskning

kvartal 3, 2024

Antagande

kvartal 4, 2024

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson och Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan