Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brädgården och Båtbyggaren

Staden tar fram en ny detaljplan för kvarteret Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren. Syftet är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Inkomna synpunkter har gåtts igenom. Nu tas fördjupade utredningar samt mer noggranna ritningar fram innan detaljplanen går ut på granskning.

Nya byggnader ska utföras med höga gestaltningsambitioner och utformas i enlighet med gestaltningsprogram. Detaljplanens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till promenadstråket längs med Kyrkviken samt att stärka det gröna sambandet längs strandlinjen för att gynna växt- och djurliv.

Efter att ett byggvaruhus flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården 2015 sanerades marken. Kvarteret består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. I kvarteret Båtbyggaren finns vattenanknuten verksamhet som båtvarv och båtbyggeri.

Markbostäder och utvecklad verksamhet

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till bostadsområden som på ett bra sätt samverkar med de befintliga verksamheterna.

Kvarteret Brädgården har ett attraktivt läge för bostäder och föreslås planläggas med villor. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Stadens ambition är att verksamheterna ska kunna disponera den södra delen av kvarteret Båtbyggaren mer effektivt så att den norra delen av kvarteret kan bebyggas med radhus.

Försäljning av villatomter och markanvisningstävling om radhusområdet beräknas till år 2023-2024.

Efter samrådet

Planförslaget var ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Inkomna synpunkter har gåtts igenom.

Nu tas fördjupade utredningar samt mer noggranna ritningar fram innan detaljplanen går ut på granskning. Bland annat ska en riskanalys upprättas, där man planerar hur nybyggnation ska utföras för att inte ska orsaka skador på omgivande fastigheter.

Granskningen innebär en ny remissrunda där sakägare och allmänhet får lämna synpunkter och kommentarer på förslagen. Då publiceras också en samrådsredogörelse som innehåller inkomna synpunkter vid samrådet, och stadens svar på dessa.


Handlingar och underlag

Tjänsteskrivelse inför samråd om detaljplan för kvarteret Brädgården och Båtbyggaren Pdf, 194.2 kB. (Pdf, 194.2 kB)
Plankarta Pdf, 556.1 kB. (Pdf, 556.1 kB)
Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)
Gestaltningsprogram Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Projekt-pm Pdf, 723.7 kB. (Pdf, 723.7 kB)

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen. Om du vill ta del av en särskild utredning eller underlag (listade på sidan 5 i planbeskrivningen) är du välkommen att mejla miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Tidplan

Projekt-pm antogs: Kvartal 1, 2020
Samråd: 12 januari till 9 februari 2022
Granskning: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2023
Planen vinner laga kraft: tre veckor efter antagandet, om antagandebeslutet inte överklagas.

Tidplanen är preliminär.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Planarkitekt: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan