Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brädgården och Båtbyggaren

Den 29 augusti 2023 godkände miljö- och stadsbyggnadsnämnden den nya detaljplanen för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken, där villor och radhus planeras. Planen antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023 men har överklagats.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Inkomna synpunkter gicks därefter igenom och fördjupade utredningar och mer noggranna ritningar togs fram. En riskanalys upprättades över hur nybyggnation ska planeras och utföras för att inte orsaka skador på omgivande fastigheter.

Planförslaget var ute på granskning mellan 1 mars och 29 mars 2023. Några sakägare fick förlängd svarstid till och med 18 april. Inkomna synpunkter har gåtts igenom och mindre justeringar av detaljplanen gjordes.

Efter godkännande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2023 antogs detaljplanen i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023. Planen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och handläggs hos dem, tidplan oklar.

Attraktivt bostadsområde

Området ligger vid Canadaängen i inre Kyrkviken, där det tidigare fanns en brädgård. Sedan den flyttade har marken hägnats in och sanerats.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde. Gamla Brädgårdstomten omvandlas till villafastigheter som grupperas kring ett litet torg och radhus ska byggas på den norra delen av kvarteret Båtbyggaren. Närmast Kyrkvikens vatten ska en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår.

Stärka de gröna och rekreativa värdena

Fördjupade utredningar har gjorts och mer noggranna ritningar tagits fram. Planen har ställts ut för samråd och granskning, då allmänheten kunnat komma med synpunkter. De synpunkter som kommit in har sammanställts och planförslaget därefter reviderats något.

Flera samrådsyttranden har varit positiva till att det är låghus i form av villor och radhus som planeras och att gestaltningsprogrammet innehåller fina ambitioner som passar för området. Den geotekniska stabiliteten har undersökts och visat sig vara tillfredsställande. Riskanalyser för vibrationer och buller under byggnationstiden har tagits fram, vilka blir riktlinjer under byggnationen. Stor hänsyn kommer att tas till Canadastigens kulturminnesmärkta radhus.

Parkmarken har utökats från det ursprungliga förslaget, för att stärka de gröna och rekreativa värdena.

Efter samråd har radhusens högsta tillåtna nockhöjd sänkts en meter. Plankartan har kompletterats med fler bestämmelser för hur byggnader och tomter ska utformas så att de passar platsen på ett så bra sätt som möjligt.

Verksamhetsområdet kvar

En del av kvarteret Båtbyggaren blir bostäder, men den större delen av kvarteret fortsätter som i dag att vara verksamhetsområde. Lidingö Tomt AB äger marken och flera arrendatorer och hyresgäster har verksamhet där. När detaljplanen genomförs ska marinanknutna verksamheter prioriteras och deras utfarter ledas mot Varvsvägen för att hålla isär bostads- och verksamhetstrafik. Det innebär att dagens marinanknutna verksamheter kan komma att flyttas om något inom kvarteret Båtbyggaren för att få till lämpliga verksamhetsutrymmen.


Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

Kvartal 1, 2020

Samråd

12 januari – 9 februari 2022

Granskning

1 mars - 29 mars 2023

Antagande

23 oktober 2023. Planen är överklagad.


Tidplanen är preliminär.

Planarkitekt: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan