Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Björnbo

Björnbo i stadsdelen Bo ska utvecklas med 68 seniorlägenheter.

Området Björnbo byggdes på 1950-talet som seniorboende. Den nya detaljplanen ger den befintliga verksamheten möjlighet att utvecklas. Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden och ny bebyggelse ska anpassas till de höga värdena. I dag finns ungefär 335 bostäder i området Björnbo.

Förslaget gör det möjligt att komplettera verksamheten med 68 nya seniorlägenheter i nya flerbostadshus och en samlingslokal för cirka 200 personer. Områdets karaktär ska behållas i stor sett intakt.

De nya byggnaderna föreslås placeras i två olika delområden inom Björnbo. Ett nytt bostadshus om fyra våningar kan byggas i områdets centrala del och en samlingslokal i ett plan i parken intill, delvis inskjuten i terrängen. I den norra delen av Björnbo föreslås en komplettering med tre fyravåningshus med mellanliggande gårdar och parkeringsplatser under mark.

Låg påverkan på miljön

Exploateringen sker på redan hårdgjorda ytor och delvis på naturmark. Påverkan på ekologiska samband bedöms som små. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att förtäta i området, där det finns utbyggd infrastruktur för vägar, vatten och avlopp och är nära till kollektivtrafik och service.

Samråd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 oktober att ställa ut detaljplanen för delar av fastigheten Björnbo 2 för samråd. Samrådet pågick 1 - 22 november 2023. Nu bearbetas alla inkomna yttranden och detaljplanearbetet fortsätter. Nästa steg är granskning.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

 

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

13 februari 2015

Samråd

1 november - 22 november 2023

Granskning

kvartal 2, 2024

Antagande

2024

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Observera att tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan