Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lejonet 43 – Tindrahuset

Staden vill utreda möjligheten att rusta upp eller ersätta det så kallade Tindrahuset, att bygga nya enbostadshus på tomten bredvid samt förse kontorsbyggnaden på Lejonvägen 14 med rivningsförbud. Därför tar man fram en ny detaljplan.

Huset på Lejonvägen 18 i Hersby har tidigare inrymt ett kafé, Kafé Tindra. Huset bedöms som kulturhistoriskt värdefullt och staden vill att huset bevaras och rustas upp istället för att rivas. Dock är byggnaden i så pass dåligt skick att det inte bedöms som lämpligt att förse den med rivningsförbud eller varsamhetsbestämmelser och medger även att den ersätts med en ny byggnad i klassisk stil så att den uppfattas som väl integrerad i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal.

I den nya detaljplanen tas även fastigheten bredvid med, Lejonvägen 16, och gör det möjligt att bygga en till två nya friliggande enbostadshus. Fastigheten är i dag obebyggd och består av en parkeringsplats och ett mindre naturområde.

Kontorsbyggnaden i det röda tegelhuset på Lejonvägen 14 tas också den med i detaljplaneringen för att utreda eventuella gemensamhetsanläggningar, till exempel parkeringsplats. Kontorsbyggnaden från 1954-56 har kulturhistoriska värden och förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget när detaljplanen går ut på så kallat samråd. Planen planeras sändas ut på samråd i höst eller vinter. Planhandlingarna kommer då att publiceras här på stadens hemsida och under samrådet får myndigheter och Lidingöbor möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Planuppdrag: 2020-01-22
Samråd: kvartal 4 2021
Granskning: kvartal 2 2022
Antagande: kvartal 4 2022
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-pm Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.3 MB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan