Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lejonet 43 – Tindrahuset

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Lejonet 43 i stadsdelen Hersby.

Syfte och innehåll

Fastigheterna Lejonet 42 och 43 är i den gällande detaljplanen planlagda med användningen handel och kontor. Aktuell detaljplan ska utreda möjligheten att ändra markanvändningen från handel och kontor till bostadsändamål. Fastigheten Lejonet 42 är i dag obebyggd och består av en parkeringsplats och ett mindre naturområde. På fastigheten Lejonet 43 finns en byggnad uppförd 1921.

Byggnaden har tidigare inrymt ett café, Café Tindra. Byggnaden står i dag tom och är förfallen, vandaliserad och brandskadad. Fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen ansökt om att få riva byggnaden. Då byggnaden bedöms som kulturhistoriskt värdefull är det från stadens sida önskvärt att byggnaden bevaras och restaureras. Dock är byggnaden i så pass dåligt skick att det inte bedöms som lämpligt att förse den med rivningsförbud eller varsamhetsbestämmelser.

Detaljplanen ger möjlighet att bevara byggnaden men medger även att den ersätts med en ny byggnad. Detaljplanens gestaltningsbestämmelser reglerar att en ny byggnad uppförs i klassisk stil så att den uppfattas som väl integrerad i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal.

Detaljplanen möjliggör även att två nya friliggande enbostadshus uppförs bredvid den befintliga byggnaden. Detaljplanen medger att totalt tre villor kan uppföras inom planområdet.

I planområdet ingår även fastigheten Lejonet 28 som är bebyggd med en kontorsbyggnad.

För fastigheten Lejonet 28 medger planen användningen handel och kontor. Byggnaden förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Parkeringsytan på fastigheten Lejonet 42 planläggs med användningen handel och kontor och föreslås regleras till fastigheten Lejonet 28, eftersom det är verksamheterna på Lejonet 28 som använder parkeringen. Detaljplanen möjliggör en gemensam infart till Lejonet 28 och de nya villorna. Parkeringsytan på fastigheten Lejonet 42 kommer fortsatt kunna användas av verksamheterna på Lejonet 28. 

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Samråd 2 november – 30 november 2021

Planen var på samråd 2 november till 30 november 2021. Nu görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras. Nästa steg i planprocessen är granskningsskedet.

Granskning 2 juni - 30 juni 2022

Under tiden 2 juni – 30 juni 2022 visades planhandlingarna i stadshuset, Stockholmsvägen 50 på ordinarie öppettider samt på stadens hemsida.

Markägare

Fastigheterna är i privat ägo.

Tidplan

Planuppdrag: 2020-01-22
Samråd: 2 november – 30 november 2021
Granskning: 2 juni - 30 juni 2022
Antagande: kvartal 1 2023
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Samrådsskede

Granskningsskede

Utredningar som tagits fram till detaljplanen

  • Bullerutredning (Structor Akustik, 2021-02-10)
  • Dagvattenutredning (Bjerking, 2021-04-19)
  • Översiktlig miljöteknisk markundersökning (PE Teknik & Arkitektur, 2020-11-25)
  • Kompletterande markundersökning (PE Teknik & Arkitektur, 2021-01-28)

Utredningarna kan du få via e-post: kundcenter.msk@lidingo.se

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan