Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kyrkvaktaren 2

På fastigheten Kyrkvaktaren 2 står ett fördelningsverk för el som närmar sig sitt kapacitetstak samt slutet av sin tekniska livslängd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för att en ny och större elanläggning ska kunna uppföras på platsen. Musikskolans verksamhet i intilliggande gamla Elverket påverkas inte.

Status i detaljplaneprocessen

  • Detaljplanearbete pågår och utredningar tas fram

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Bakgrund

På fastigheten Kyrkvaktaren 2 står ett fördelningsverk för el som närmar sig sitt kapacitetstak samt slutet av sin tekniska livslängd. Ägaren av anläggningen, elbolaget Ellevio, har ansökt om planbesked för att förnya och bygga ut stationen. Dagens station är fullbelagd och klarar inte av fler nyanslutningar samt riskerar att överbelastas vid ökad elektrifiering av fordon. I händelse av brand i nuvarande anläggning skulle elavbrottet riskera att bli långt. En ny och utbyggd station syftar både till att höja kapacitetstaket samt öka robustheten vid olyckor såsom exempelvis brand.

Kulturmiljö

Fördelningsverket är beläget mitt i Lidingös gamla sockencentrum vid inre Kyrkviken, och området utgör en särskilt värdefull kulturmiljö. Den ytterligare yta som elverket föreslås tas i anspråk är i dag en asfalterad yta som ibland används för parkering och återkommande säsongsbetonade aktiviteter såsom julgransförsäljning och basketturneringar.

Bredvid kraftanläggningen ligger musikskolan (Musikens hus) som huserar i det gamla elverket. Byggnaden uppfördes 1910, byggdes till på 1940-talet och är kulturmiljömärkt (Q-märkt).

Platsens synliga läge längs med Kyrkvägen och belägenhet i en särskilt värdefull kulturmiljö, gör att stora krav ställs på gestaltning och utformning. Såväl byggnad, anläggning och markhantering ska utföras med hög ambitionsnivå och harmoniera med omgivande kulturmiljö.

Handlingar och underlag

Förfas

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

22 november 2023

Samråd

kvartal 4, 2024

Granskning

kvartal 2, 2025

Antagande

kvartal 3, 2025

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan