Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Byalaget 1

Ny detaljplan tas fram för del av fastigheten Byalaget 1 i Rudboda. Syftet med den nya detaljplanen är att ändra tillåten användning på fastigheten till bostäder för att kunna uppföra en gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Förslaget innebär att göra det möjligt att uppföra en gruppbostad om högst sex lägenheter inklusive ytor för gemensamma aktiviteter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på en del av fastigheten. På fastighetens västra sida finns i dag en förskola som ska vara kvar. Byggrätt för en gruppbostad föreslås placeras på fastighetens östra sida, där det tidigare legat en restaurangbyggnad. Förslaget till detaljplan reglerar även att ny byggnad ska uppföras med hög gestaltningsambition och vara anpassad till platsen och området.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2023 att planen får skickas ut på samråd. Samrådet pågick under tiden 7 mars – 4 april 2023.

Nu bearbetas alla inkomna synpunkter och planarbetet fortsätter. Nästa steg är granskning.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

25 maj 2022

Samråd

7 mars - 4 april 2023

Granskning

kvartal 3, 2024

Antagande

kvartal 4, 2024


Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan