Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Byalaget 1

Planens syfte är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Byalaget 1.

Planområdet ligger i stadsdelen Rudboda och omfattar fastigheten Byalaget 1. Fastigheten ägs av Lidingö stad och har en area på 6301 kvm.

Planområdet föreslås omfatta lämplig del av fastigheten Byalaget 1. Syftet med den nya detaljplanen är att kunna bebygga delar av fastigheten med en gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Befintlig förskola på fastigheten ska vara kvar. Föreslagen plats för ett LSS-boende är på tomtens östra sida som i dag används som parkeringsplats.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-05-25

Samråd


Granskning


Antagande


Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till tidigast våren 2023.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan