Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grålaxen 17

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Grålaxen 17 i stadsdelen Sticklinge.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Fastigheten Grålaxen 17 är i gällande stadsplan och fastighetsplan planlagd med användningen bostäder och får ej delas eftersom gällande tomtindelning inte medger en avstyckning av fastigheten.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten Grålaxen 17 till två fastigheter om vardera minst 750 kvm för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (0186-80-1980D) upphävs för fastigheten.

På fastigheten Grålaxen 17 finns i dag ett fristående enfamiljshus. Den nya fastigheten ska ligga väster om den befintliga och ska göras tillgänglig med en skaftväg från Laxvägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Norra Sticklinge och omfattar fastigheten Grålaxen 17. Fastigheten är privatägd och har en area på 1804 kvm inklusive skaftfastighet.

Fastighetsägare: Privat

Samråd

Under tiden 27 januari – 22 februari 2023 var planen på samråd. Nu bearbetas alla inkomna synpunkter och detaljplanearbetet fortsätter. Nästa steg är granskning.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

22 mars 2022

Samråd

27 januari - 22 februari 2023

Granskning

kvartal 3, 2023

Antagande

kvartal 4, 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan