Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolansökan

Skolansökan gäller för elever som ska börja förskoleklass och årskurs 4 och 7 och går i en skola som saknar påföljande årskurser.

Skolansökan till läsåret 2023/24 är nu stängd

Ansökan gäller elever som i höst ska börja förskoleklass eller årskurs 4 och 7 om deras nuvarande skola saknar dessa årskurser.

Placeringarna beräknas vara klara tidigast i mitten av mars. Du kommer att få en notifiering via e-post och sms. Då kan du genom att logga in på Skolwebben se vilken skolplacering ditt barn har fått under "Min sida – Mina ärenden".

Ansökan till förskoleklass

I ansökan till förskoleklass ska du rangordna fem alternativ.

Tidigare skolstart

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på aktuell skola som erbjuder en placering i mån av plats.

Fortsatt placering i förskola

Vill du behålla ditt barns placering i förskolan trots att barnet fyller sex år måste du ansöka om uppskjuten skolplikt via e-blanketten "Uppskjuten skolplikt – anmälan".

E-tjänster och blanketter, barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Förskoleplatsen sägs upp automatiskt

Du behöver inte säga upp förskoleplatsen för barn som det år de fyller sex år ska börja i förskoleklass och fritidshem till hösten. Slutdatum blir automatiskt 30 juni och startdatum för fritidshem den 1 juli. Om du behöver tillsyn under juli månad ska den tidigare anordnaren (förskolan eller pedagogisk omsorg) ta emot barnet.

Beslut om placering

Beslut om skolplacering publiceras på skolwebben tidigast i mitten av mars. Om ni fått en annan skolplacering eller av någon annan anledning inte behöver skolplatsen, kontakta oss via e-post.

E-post: skola@lidingo.se

Skolplatsbeslut kan inte överklagas i sak. Det betyder att du kan inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet.

Ansökan till årskurs 4 och 7

Elever som i höst ska börja i årskurs 4 eller 7 och som i­ dag går i en skola som saknar påföljande årskurser ansöker om skola inför höstterminen.

I årskurs 4 ska du rangordna tre alternativ och i årskurs 7 ska du rangordna fem alternativ.

Beslut om placering

Beslut om skolplacering publiceras på skolwebben tidigast i mitten av mars. Om ni fått en annan skolplacering eller av någon annan anledning inte behöver skolplatsen, kontakta oss via mejl.

E-post: skola@lidingo.se

Beslutet kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet.

Vilka ansöker på Skolwebben?

Barn som är folkbokförda på Lidingö före 31 januari samma år som skolstart gör ansökan på Skolwebben. Samtliga vårdnadshavare behöver godkänna ansökan på skolwebben.

Besked om skolplacering publiceras på skolwebben tidigast i mitten av mars.

Skolwebben, Lidingö stad

Vilka gör skolansökan på blankett?

Barn som folkbokförs på Lidingö efter 31 januari samma år som skolstart söker via blankett. Observera att du måste ha bostadskontrakt på Lidingö. Kontakta lärande- och kulturförvaltningen för en ansökningsblankett.

E-post: skola@lidingo.se

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du överklaga. En överklagan innebär att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten beroende på vilken grund beslutet fattas.

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att:

  1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet

  2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (till exempel att platserna på skolan inte räcker till)

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagan ska dock skickas till Lidingö stad som i sin tur skickar det vidare till rätt instans, förutsatt att överklagandet kommit in i rätt tid.

Så överklagar du ett beslut

Överklagan ska skickas till Lidingö stad, Lärande- och kulturförvaltningen, 181 82 Lidingö inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

I skrivelsen ska följande framgå:

  • Ditt namn, adress och telefonnummer
  • Vilket beslut det gäller
  • Vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
  • Eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till.

Överklagandet ska vara underskrivet av samtliga vårdnadshvare.

Förvaltningsrätten

Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen, det vill säga andra elevers berättigade krav på placering nära hemmet kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Genom laglighetsprövning prövas bara beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta ett nytt beslut i frågan, utan endast upphäva beslutet och kräva att kommunen fattar ett nytt beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd

Placeringsbeslut som grundas på betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Bestämmelser om överklagande av bland annat skolplaceringar finns i 28 kap. skollagen (2010:800).

Om ditt barn inte fick plats

Om du gjort en skolansökan för ditt barn till en kommunal grundskola och inte fått något av dina 1–4 val, så finns eleven med på en reservlista som gäller till och med 30 juni. Vi kontaktar dig som vårdnadshavare om det blir någon ledig plats på något av dina alternativ.

Från och med 1 juli gäller skolbyte via Skolwebben. Om ledig plats uppstår i skolan, så gäller riktlinjer för skolbyte.

Skolwebben, Lidingö stad

Till toppen av sidan