Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Skolansökan

Skolansökan gäller för elever som ska börja förskoleklass och årskurs 4 och 7 om deras nuvarande skola saknar dessa årskurser det kommande läsåret.

Skolansökan inför läsåret 2024/2025

Nu är skolansökan stängd inför läsåret 2024/2025. Placeringarna beräknas vara klara tidigast i mitten av mars. Du som deltagit i skolansökan får en notifiering via e-post och sms och kan då logga in på Skolwebben för att se vilken skolplacering ditt barn har fått under "Min sida – Mina ärenden"

Ansökan till förskoleklass

Du som har ett barn som fyller sex år under 2024 och är folkbokfört på Lidingö ska ansöka om plats i förskoleklass.

Så gör du din skolansökan

Du gör skolansökan via stadens skolwebb med mobilt bank-id. Detta gäller oavsett om du vill söka till en kommunal eller fristående grundskola.

Ansökan öppnar måndag den 15 januari och stänger fredag den 9 februari klockan 16.00. Det spelar ingen roll när du under den perioden gör din ansökan.

I ansökan ska du rangordna fem alternativ och samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan via Skolwebben.

Måste jag göra en skolansökan?

Om du ska flytta från Lidingö eller av annat skäl inte vill göra en skolansökan ska du ändå logga in på skolwebben och avböja ansökan och ange orsak. Om du har ansökt om uppskjuten skolplikt för ditt barn kan du avböja ansökan först när den uppskjutna skolplikten beviljats.

Skolor utanför Lidingö

Om du har en bekräftad plats på skola utanför Lidingö som du accepterat loggar du in på Skolwebben och avböjer ansökan. Som orsak anger du vilken skola ditt barn kommer börja på. Om du inte har en bekräftad plats på en skola utanför Lidingö söker du skolor på Lidingö och kontaktar oss via e-post när du fått en bekräftad plats som du accepterat.

E-post: skola@lidingo.se

Plats på fritids

När du gör skolansökan kommer du få ange om du om önskar plats i fritidshem för ditt barn. Om du anger att du önskar plats i fritidshem kommer du få ett erbjudande om sådan plats via skolwebben under april/maj.

Beslut om placering

Beslut om skolplacering publiceras på skolwebben tidigast i mitten av mars. Om du fått en annan skolplacering eller av någon annan anledning inte behöver skolplatsen, kontakta oss via e-post.

E-post: skola@lidingo.se

Tidigare skolstart

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på aktuell skola som erbjuder en placering i mån av plats.

Fortsatt placering i förskola

Vill du behålla ditt barns placering i förskolan trots att barnet fyller sex år måste du ansöka om uppskjuten skolplikt. Kontakta oss via e-post för mer information om uppskjuten skolplikt.

E-post: skola@lidingo.se

Förskoleplatsen sägs upp automatiskt

Du behöver inte säga upp förskoleplatsen för barn det år de fyller sex år och ska börja i förskoleklass. Platsen sägs upp automatiskt och slutdatum blir den 30 juni. Om du behöver omsorg under juli månad ska förskolan eller den pedagogiska omsorgen ta emot barnet.

Ansökan till årskurs 4 och 7

Du som har ett barn som ska börja i årskurs 4 eller 7 till hösten 2024 och som i­ dag går i en skola som saknar påföljande årskurser ska ansöka om plats i årskurs 4 eller 7 på en ny skola inför höstterminen.

Så gör du din skolansökan

Du gör skolansökan via stadens skolwebb med mobilt bank-id. Detta gäller oavsett om du vill söka till en kommunal eller fristående grundskola.

Ansökan öppnar måndag den 15 januari och stänger fredag den 9 februari klockan 16.00. Det spelar ingen roll när du under den perioden gör din ansökan.

I ansökan till årskurs 4 ska du rangordna tre alternativ och i ansökan till årskurs 7 ska du rangordna fem alternativ. Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan via Skolwebben.

Måste jag göra en skolansökan?

Om du ska flytta från Lidingö eller av annat skäl inte vill göra en skolansökan ska du ändå logga in på skolwebben och avböja ansökan och ange orsak.

Skolor utanför Lidingö

Om du har en bekräftad plats på skola utanför Lidingö som du accepterat loggar du in på Skolwebben och avböjer ansökan. Som orsak anger du vilken skola ditt barn kommer börja på. Om du inte har en bekräftad plats på en skola utanför Lidingö söker du skolor på Lidingö och kontaktar oss via e-post när du fått en bekräftad plats som du accepterat.

E-post: skola@lidingo.se

Plats i fritidsklubb

När du gör skolansökan kommer du få ange om du om önskar plats i fritidsklubb för ditt barn. Om du anger att du önskar plats i fritidsklubb kommer du få ett erbjudande om sådan plats via skolwebben under april/maj.

Beslut om placering

Beslut om skolplacering publiceras på skolwebben tidigast i mitten av mars. Om du fått en annan skolplacering eller av någon annan anledning inte behöver skolplatsen, kontakta oss via e-post.

E-post: skola@lidingo.se

Ska du flytta till Lidingö?

Om du ska flytta till Lidingö och barnet inte kommer vara folkbokfört på Lidingö senast den 8 februari 2024 kontaktar du oss via e-post för att kunna delta i skolansökan.

Du behöver bifoga kopia på köpekontrakt eller hyreskontrakt på bostad där det framgår från när du har tillträde till bostaden och på vilken adress bostaden ligger. Du behöver också informera oss om från vilket datum ditt barn kommer vara folkbokfört på Lidingö.

E-post: skola@lidingo.se

Skyddade personuppgifter eller inget svenskt personnummer

Saknar någon i din familj svenskt personnummer?

Om du eller någon i din familj saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post så får du tillgång till den blankett du behöver fylla i för att kunna göra skolansökan.

E-post: skola@lidingo.se

Skyddade personuppgifter

Om ditt barn är folkbokfört på Lidingö och du eller någon i din familj har skyddade personuppgifter kommer du får information om skolansökan skickad till dig via post. Finns e-post angiven på Skolwebben kommer vi även skicka informationen digitalt.

Så fördelas plats i kommunal grundskola

Om en kommunal skola har fler sökande i skolansökan än platser i den aktuella årskursen gör vi ett urval av vilka elever som ska erbjudas plats vid den aktuella skolan. Urvalsgrupperna i prioriteringsordning;

Sökande till förskoleklass

 1. Syskonförtur med syskon i förskoleklass – årskurs 3 på den aktuella skolan det läsår då barnet ska börja.
 2. Relativa närhetsprincipen
 3. Lottning

Sökande till årskurs 4 och 7

 1. Relativa närhetsprincipen
 2. Lottning

Relativa närhetsprincipen

Målet med den relativa närhetsprincipen är att alla elever ska få en plats i en skola som är relativt nära hemmet. Den relativa närheten beräknas genom att staden jämför

 1. avståndet från barnets folkbokföringsadress till den närmsta kommunala skola som har den årskurs som barnet söker till. Detta oavsett om vårdnadshavare söker till den skolan eller inte. Detta blir metertal 1. Om sökt skola är den närmaste kommunal grundskolan så mäts den relativa närheten i stället med näst närmast kommunala grundskola.
 2. Avståndet från barnets folkbokföringsadress och den skola som vårdnadshavare söker till. Detta blir metertal 2.

Metertal 1 subtraheras med metertal 2 och det barn som får det högsta värdet i uträkningen är det barn som får platsen.

Exempel på relativa närhetsprincipen

Avståndet som används är närmaste gång- eller cykelväg mellan adresspunkten för fastigheten där barnet är folkbokfört och adresspunkten för den aktuella skolan. Stadens kartverktyg mäter avståndet och vägar som ej är användbara till fots eller på cykel är undantagna.

Våra kommunala grundskolor

Fristående skola har egna regler

Fristående skolor omfattas inte av Lidingö stads urvalsgrunder utan varje fristående skola har egna urvalsgrunder. Exempel på urvalsgrunder en fristående skola kan använda sig av om det är flera sökande än vad det finns platser kan vara anmälningsdatum i deras intressekö, syskonförtur eller geografisk närhet. Kontakta den fristående skolan för att få information om deras urvalsgrunder.

Om ditt barn inte fick plats

Om du gjort en skolansökan för ditt barn till en kommunal grundskola och inte fått något av dina 1–4 val, så finns eleven med på en reservlista som gäller till och med 30 juni. Vi kontaktar dig som vårdnadshavare om det blir någon ledig plats på något av dina alternativ.

Från och med 1 juli gör du en ansökan om skolbyte via skolwebben om du fortfarande önskar att ditt barn ska byta plats. Om ledig plats uppstår i skolan så gäller riktlinjerna för skolbyte

Skolwebben, Lidingö stad

Ansöka om skolbyte

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du överklaga. En överklagan innebär att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten beroende på vilken grund beslutet fattas.

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att:

 1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet

 2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (till exempel att platserna på skolan inte räcker till)

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagan ska dock skickas till Lidingö stad som i sin tur skickar det vidare till rätt instans, förutsatt att överklagandet kommit in i rätt tid.

Så överklagar du ett beslut

Överklagan ska skickas till Lidingö stad, Lärande- och kulturförvaltningen, 181 82 Lidingö inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

I skrivelsen ska följande framgå:

 • Ditt namn, adress och telefonnummer
 • Vilket beslut det gäller
 • Vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
 • Eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till.

Överklagandet ska vara underskrivet av samtliga vårdnadshavare.

Förvaltningsrätten

Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen, det vill säga andra elevers berättigade krav på placering nära hemmet kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Genom laglighetsprövning prövas bara beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta ett nytt beslut i frågan, utan endast upphäva beslutet och kräva att kommunen fattar ett nytt beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd

Placeringsbeslut som grundas på betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Bestämmelser om överklagande av bland annat skolplaceringar finns i 28 kap. skollagen (2010:800).

Till toppen av sidan