Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Förvaltare

Förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket sparsamt.

Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande, att det hotar hans ekonomi och sociala existens. Det kan också bli aktuellt för den som på grund av ett allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk inte kan sköta sina egna angelägenheter.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den hjälpbehövandes vilja.

Vad innebär förvaltarskap?

Huvudmannen, det vill säga den person som behöver hjälp, förlorar helt eller delvis rätten att företräda sig själv. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning behörighet att ensam företräda sin huvudman.

Grundläggande för förvaltningen är att huvudmannens tillgångar, i skälig omfattning, ska användas till uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Tillgångarna ska dessutom placeras på ett sådant sätt att det finns tillräcklig trygghet för att de består och ger skälig avkastning.

Ett fullständigt förordnande som förvaltare medför tre åtaganden: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det vill säga sköta ekonomin, hjälpa till i kontakten med exempelvis myndigheter och se till att huvudmannen får rätt vård och omsorg. Ett förvaltarskap kan även begränsas till att gälla vissa tillgångar eller vissa angelägenheter.

Rätt att hantera intjänade pengar

Huvudmannen har rätt att sluta avtal om eget arbete. Huvudmannen får även själv bestämma över de pengar han tjänar genom eget arbete. Det gäller också avkastningen av tillgångar som han skaffat för de pengar han tjänat. Tingsrätten kan dock vid behov inskränka även denna rättighet.

Ansökan om förvaltare

Ansökan om förvaltare får göras av huvudmannen själv, av make, maka, sambo, närmaste släktingar, god man, förmyndare och av överförmyndaren. Som närmaste släktingar räknas här bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Ansökan görs på blanketten Ansökan om god man eller förvaltare,

E-tjänster och Mina sidor Länk till annan webbplats.

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:

 • Personbevis för huvudmannen, vilket visar eventuella barn, ett så kallat familjebevis som du beställer från Skatteverket.
  Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • Personbevis för eventuell föreslagen förvaltare.
 • Skrivelse från till exempel kurator eller biståndsbedömare som styrker behovet av god man, en så kallad social utredning. Mall finns under E-tjänster och blanketter.
  E-tjänster och Mina sidor Länk till annan webbplats.
 • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
 • Läkarintyg för förvaltarskap utfärdat på Socialstyrelsens blankett.
  Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.
 • Yttrande från närstående, till exempel make, sambo eller barn. (Krävs inte formellt när huvudmannen själv ansökt om förvaltare eller har medgivit att förvaltare utses men kan snabba på processen.)

Tingsrätten beslutar om förvaltarskapet och utser förvaltare.

Sker byte av förvaltare senare är det överförmyndaren som utser den nye förvaltare.

Ansökan om förvaltare skickas till:

Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Anmälan om behov av förvaltare

Du som inte är behörig att ansöka om förvaltarskap kan ändå göra en anmälan om att någon är i behov av förvaltare. Anmälan görs vanligen av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal eller avlägsna släktingar.

Anmälan skickas till överförmyndaren som utreder ärendet och sedan beslutar om ansökan om förvaltarskap ska göras hos tingsrätten eller inte.

Anmälan ska innehålla följande:

Anmälan skickas till:

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Kontakt
Till toppen av sidan