Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Regler och villkor för plats

Dessa regler och vilkor gäller när samtliga vårdnadshavare svarat på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet. I och med erbjudandet står barnet inte längre i kö oavestt om vårdnadshavare tackar ja eller nej till platsen.

Tacka nej

Om samtliga vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats, tas erbjudandet bort och ansökan stängs. Vill du fortsätta söka plats gör du en ny ansökan via Skolwebben.

Skolwebben, Lidingö stad

Tacka ja

Om samtliga vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats stängs ansökan och vårdnadshavare accepterar samtidigt stadens gällande regler för avgift, faktuering och uppsägningstid. Vårdnadshavare försäkrar också att de uppgifter de lämnar är korrekta och medger att staden får kontrollera uppgifterna hos andra myndigheter och berörda parter.

Tacka ja till garantiplats

Om samtliga vårdnadshavare tackar ja till en garantiplats i förskola stängs ansökan. Vill du behålla din plats i kön måste du göra en ny ansökan. Ansökan måste gälla samma förskolor och samma behovdsdatum som den ursprungliga ansökan. Behovsdatumet får inte ha passerat. Ansökan måste göras senast 30 dagar från att vårdnadshavare erbjudits garantiplats. Gör vårdnadshavare ansökan senare blir ansökningsdatumet ködatum.

Läs mer om garantiplats i förskola

Tacka ja till plats i öppen eftermiddagsverksamhet

Plats i öppen eftermiddagsverksamhet gäller terminsvis och kan inte sägas upp under pågående termin. 

Fritidshem, fritidsklubb och öppen eftermiddagsverksamhet

Avgift och faktura

Avgift faktureras för hel månad varje månad hela året. Det betyder att vårdnadshavare betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den 5:e eller den 29:e i en månad.

Fakturan skickas till barnets folkbokföringsadress. Den vårdnadshavare som gjort ansökan blir automatiskt fakturamottagare. Samtliga vårdnadshavare är dock gemensamt betalningsansvariga.

Vill du...

  • byta fakturamottagare till den andra vårdnadshavaren anmäler du det via e-tjänsten "Ändring av fakturamottagare".
  • dela fakturan med den andra vårdnadshavaren anmäler du det via e-tjänsten "Delad faktura, ansökan eller upphävande".
  • betala via e-faktura kontaktar du din bank.
  • betala via autogiro anmäler du det via blankett "Autogiro medgivande".
  • ansöka om reducerad avgift använder du e-tjänsten "Reducerad avgift – uppgift om hushållets inkomst". Hushållets bruttoinkomst måste vara lägre än 47 490 kronor i månaden. Bifoga underlag som styrker att hushållets bruttoinkomsten är lägre än 47 490 kronor.

E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Vid betalaning efter förfallodatum tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid utebliven betalning kan barnet mista sin plats.

Avgifter – förskola och pedagogisk omsorg

Avgift för fritidsverksamhet

Obetalda fakturor

Efter tre obetalda fakturor sägs den del av barnets plats som inte omfattas av allmän förskola, upp. Om vårdnadshavare betalar efter påminnelse och inkassokrav kan platsen behållas. Detta omfattar inte vårdnadshavare till barn som enligt skollagen behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller anda skäl.

Byta plats mellan verksamheter

Tackar samtliga vårdnadshavare ja till erbjuden plats avslutas eventuellt tidigare placering enligt gällande uppsägningsregler. Uppsägningstiden är hela nästföljande månad och avgift faktureras utan uppehåll. Platsen kan nyttjas under hela uppsägningsmånaden.

Vid betalning efter förfallodatum tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Säga upp plats

Du säger upp platsen via Skolwebben om du till exempel flyttar till annan kommun eller utomlands. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta uppsägningen via Skolwebben. Uppsägningstiden är alltid hela kommande månad.

Skolwebben, Lidingö stad

Säger vårdnadshavare upp barnets plats minst två månader innan placeringen skulle påbörjas blir platsen uppsagd med ommedelbar verkan utan uppsägningstid.

Plats i öppen eftermiddagsverksamhet kan inte sägas upp under pågående termin.

Fritidshem, fritidsklubb och öppen eftermiddagsverksamhet

Om någon i din familj har sekretessmarkerade personuppgifter säger du upp platsen på blankett som du får genom att mejla forskola@lidingo.se för plats i förskola eller pedagogisk omsorg och skola@lidingo.se för plats i skola och fritidsverksamhet.

Till toppen av sidan