Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avgifter – förskola och pedagogisk omsorg

Lidingö stad använder sig av maxtaxa för att beräkna avgiften för förskola och pedagogisk omsorg. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Avgiften faktureras för hel månad från och med den månad barnet är inskrivet i verksamheten och sedan debiteras 12 månader om året. Det betyder att du betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den 5:e eller den 29:e en månad. Byter du förskola debiterar staden avgift utan uppehåll. Om du säger upp platsen är uppsägningstiden alltid hela nästföljande månad. Vid uppsägning till exempel i januari blir februari uppsägningsmånad. Avgiften påverkas inte av barnets eventuella frånvaro.

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år från och med juli månad det år barnet fyller tre år. Reducering av avgiften sker automatiskt.

Om månadsavgiften

Det yngsta barnet i familjen som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften minskar sedan för varje syskon barnet får som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2020.

 • Barn 1: Tre procent av inkomsten, dock högst 1 478 kronor per månad
 • Barn 2: Två procent av inkomsten, dock högst 986 kronor per månad
 • Barn 3: En procent av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad
 • Barn 4: ingen avgift, 0 kronor per månad.
Avgiftstabell för barn i åldrarna 1–5 år

Ålder och närvarotid

Månadsavgift per barn

1–3 år (t.o.m. juni det år barnet fyller)

1

2

3

4

Max 15 timmar i veckan

646

432

217

0

Mer än 15 timmar i veckan

1 478

986

493

0

3–5 år (fr.o.m. juli det år barnet fyller)

1

2

3

4

Max 15 timmar i veckan

0

0

0

0

Mer än 15 timmar i veckan

986

657

493

0

Betalningsansvar

Båda vårdnadshavare är ansvariga för avgiften. Lidingö stad skickar fakturan till barnets folkbokföringsadress, om ni inte har valt att betala via e-faktura eller autogiro.

Vid betalning efter förfallodagen tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalning uteblir kan barnet mista sin plats.

Reducerad avgift

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt, per månad, är lägre än 49 280 kronor (gäller från och med 1 januari 2020) kan du ansöka om reducerad avgift via e‑tjänsten "Reducering av avgift – ansökan". Reducering löper automatiskt ut var sjätte månad. Du måste därför skicka in en ny ansökan och underlag var sjätte månad om du önskar fortsatt reducering.

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt, per månad, är 0 kronor och du inte kan betala avgiften, ska du vända dig till omsorgs- och socialförvaltningen.

Reducering av avgift – ansökan, e-tjänstlänk till annan webbplats

Som hushåll räknas de personer som är folkbokförda på samma adress och är gifta eller lever i äktenskapslikande former. Detta gäller oavsett om samtliga är vårdnadshavare till barnet eller inte.

Vilka inkomster ska redovisas i ansökan?

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Vårdbidrag (arvodsdelen och inte ersättning för merkostnader)
 • Sjukpenning/sjukbidrag (arvodsdelen)
 • Föräldrapening
 • Pension (inte barnpension)
 • Ersättning från A-kassa
 • Aktivitetsstöd
 • Andra skattepliktiga förmåner och inkomster som:
  - Livränta (den skattepliktiga delen)
  - Familjebidrag i form av familjepenning
  - Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
  - Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  - Arvoden

Vilka inkomster redovisas inte i ansökan?

 • Allmänt eller förlängt barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Hemsjukvårdsbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Socialbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bidragsförskott
 • Studiemedel
 • Introduktionsbidrag

Vilka bilagor ska jag bifoga i ansökan?

Du ska bifoga bilagor som visar att du och eventuell sambo har den inkomst du anger i ansökan. Det kan vara en kopia på lönespecifikation, utbetalningsbesked från a-kassa eller försäkringskassa. Om någon av er studerar bifogar du intyg från skolan du studerar vid eller utbetalningsplan från CSN.

Kontakta lärande- och kulturförvaltningen om du har eget företag för att få veta vilka bilagor du ska bifoga ansökan eftersom det varierar beroende på viken form av företag du driver.

Hur lång är handläggningstiden?

När ansökan har kommit in till förvaltningen och den är komplett, det vill säga när alla bilagor som styrker den angivna inkomsten, tar det 14 arbetsdagar att få ett beslut.

Om jag beviljas reducering, hur länge gäller den?

Varje ansökan bedöms individuellt. I regel beviljas reducering sex månader i taget. I ditt beslut anges hur länge du beviljats reducering. Du måste ansöka minst en månad innan den beviljade reduceringen går ut om du önskar fortsatt reducering.

Kan jag ansöka om retroaktiv reducering?

Du kan ansöka om reducering för innevarande och föregående år. Det betyder att du under 2020 kan ansöka om reducering för hela 2019.

Om hushållets gemensamma inkomst är 0 kronor vad gör jag då?

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 0 kronor och du inte kan betala avgiften, ska du vända dig till omsorgs- och socialförvaltningen.

Delad avgift mellan vårdnadshavare

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet bor växelvis hos båda, kan vårdnadshavarna dela på avgiften. Ansök via e-tjänsten "Delad faktura, ansökan eller upphävande."

Delad faktura, ansökan eller upphävande, e-tjänstlänk till annan webbplats

Autogiro och e-faktura

Vill du betala din faktura via e-faktura anmäler du dig via din internettbank. Vill du betala via autogiro anmäler du det via e-tjänsten "Autogiro. medgivande".

Autogiro medgivande, e-tjänst länk till annan webbplats

E-faktura, kund

Kontakt
Till toppen av sidan