Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Öppettider och rätt till omsorg, 1–5 år

Här hittar du öppettider och information om den omsorg du har rätt till. Det gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Öppettider

Vardagar öppnar verksamheterna tidigast klockan 06.30 och stänger senast klockan 18.30, utifrån vårdnadshavares behov. Du kan ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid om din arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30–06.30 eller under helgdagar. 

Lördag, söndag, påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton har verksamheterna har stängt.

Vilken omsorg har jag rätt till?

Den tid du har rätt till beror på om du förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, studerande eller föräldraledig med yngre syskon.

Förvärvsarbetande

Du har rätt till den tid som krävs för att du ska kunna arbeta och ta dig till och från arbetet. Du kan även ha rätt till omsorg vid obekväm arbetstid.

Arbetssökande

Som aktivt arbetssökande har du rätt till åtta timmar per dag, klockan 08.00–16.00. Det gäller även om vårdnadshavare är varslad med arbetsbefrielse tills uppsägningen träder i kraft.

Studerande

Du har rätt till den tid som du behöver för att kunna studera. Studierna måste vara berättigade till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du har lov och inte behöver studera under lovet så har ditt barn inte rätt till omsorg utan ska vara ledigt.

Asylsökande eller tidsbegränsat uppehållstillstånd

Du har rätt till åtta timmar per dag, klockan 08.00–16.00. Om du har rätt att förvärvsarbeta under din asylprocess, har du även rätt till den tid som krävs för du ska kunna arbeta.

Föräldraledig med yngre syskon

Är du föräldraledig för vård av annat barn gäller särskilda regler. Mer information under fliken Vad gäller vid föräldraledighet?

Sjukpenning, gravidpenning, pension

Har du sjukpenning, gravidpenning, ålderspension, avtalspension eller sjukpension (sjukersättning) kommer du och rektor eller huvudman för fristående pedagogisk omsorg överens om barnets vistelsetid.

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid om din arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30–06.30 eller under helgdagar. Omsorgen vänder sig till barn från ett år upp till vårterminen det år barnet fyller 13 år och erbjuds enbart om det finns särskilda skäl.

 • Vårdnadshavare kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid när ordinarie 40 timmars arbetstid är förlagd till kvällar, nätter eller helger.
 • Omsorgen inte kan lösas med hjälp av släkt, vänner eller andra personer i vårdnadshavares närhet.
 • Behovet av omsorg är regelbundet och minst tio timmar i månaden.
  Ensamstående och makar eller sambos, där båda arbetar på obekväma tider samtidigt, har rätt att ansöka om omsorg.

Omsorg erbjuds inte vid:

 • extra arbete
 • extra arbete/verksamhetsförlagd utbildning i samband med studier
 • arbete i samband med föräldraledighet med annat barn.

Vad kostar omsorg på obekväm arbetstid?

Avgiften ingår i ordinarie avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet. Om barnet inte har någon sådan placering är avgiften för omsorgen på obekväm arbetstid samma som för en dagplacering. Lidingö stad beräknar avgiften med hjälp av maxtaxa.

Verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid är vilande från och med 2024

Staden har uppmärksammat en låg efterfrågan av omsorg på obekväm arbetstid hos de vårdnadshavare som uppfyller kraven för att erbjudas omsorgen och väljer därför att lägga verksamheten vilande från och med januari 2024

Staden följer kontinuerligt upp om behovet av omsorg på obekväm arbetstid skulle öka och kan då fatta beslut om att starta upp verksamheten igen. Uppföljning sker genom att staden bevakar antalet ansökningar som kommer in till staden och som vid bedömning uppfyller kraven för att beviljas omsorg på obekväm arbetstid.

Du som vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekväm arbetstid och uppfyller kraven för att beviljas det anmäler ditt behov genom att göra en ansökan via stadens e-tjänst ”Omsorg på obekväm arbetstid”. Handläggningstiden är upp till två månader från att komplett ansökan har kommit in.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid, e-tjänst på lidingo.se Länk till annan webbplats.

Avvikande öppettider

Öppettider under jul och nyår

Både kommunala och fristående verksamheter ska erbjuda verksamhet alla helgfria vardagar utom julafton och nyårsafton. Verksamheterna har rätt att hjälpa varandra för att kunna erbjuda omsorg mellan jul och nyår. Det betyder att du kan få få lämna ditt barn i en annan verksamhet under några dagar. Om detta blir aktuellt får du information av din förskola eller pedagogisk omsorg.

Öppettider under sommaren

Kommunala förskolor samverkar under sommaren. En förskola håller öppet under juli och tar emot barn från övriga kommunala förskolor som har stängt under samma period. Du som har behov av omsorg under juli får en inbjudan till förskolan för att träffa de pedagoger som ska arbeta under sommaren.

När det gäller fristående verksamheter kontaktar du respektive förskola eller pedagogisk omsorg (dagmamma) för att få veta hur de håller öppet under sommaren. Är du i behov av omsorg är verksamheten skyldig att erbjuda det.

Öppettider dag före röd dag

Om dag före röd dag infaller på en vardag och du har behov av omsorg ska verksamheten erbjuda det.

Öppettider på klämdagar

Om en klämdag infaller på en vardag och du har behov av omsorg ska verksamheten erbjuda det. Verksamheterna har rätt att hjälpa varandra för att lösa omsorgen. Det betyder att du kan få lämna ditt barn i en annan verksamhet på klämdagen. Om det blir aktuellt kommer din förskola eller pedagogisk omsorg att informera dig.

Planerings- och utvecklingsdagar

Tre dagar varje termin har kommunala och fristående verksamheter stängt för planerings- och utvecklingsdagar. I början av varje termin får du veta vilka datum som är aktuella. Om du har behov av omsorg på dessa dagar ska verksamheten tillgodose det. Det kan de göra genom att samverka. Det betyder att du kan få lämna ditt barn i en annan verksamhet under några dagar. Din förskola eller pedagogisk omsorg informerar dig om det blir aktuellt.

Vad gäller vid föräldraledighet?

Äldre syskonet är 1–5 år

Det äldre syskonet har kvar sitt ordinarie schema 30 dagar efter det yngre syskonet föds. Vid adoption gäller 30 dagar efter att tingsrättsdomen fallit. Sedan får det äldre syskonet gå 30 timmar per vecka i förskola.

Vårdnadshavare med barn i kommunal förskola kan fördela de 30 timmarna mellan 7.30-15.00 måndag till fredag. Vårdnadshavare kan ha ett schema med 6 timmar per dag eller ett schema där barnet går ett färre antal dagar och fler timmar per dag mellan 7.30-15.00. Schemat får inte överstiga 30 timmar per vecka och vårdnadshavare får inte ha olika scheman olika veckor eller byta tider och dagar under en vecka.

Vårdnadshavare med barn på fristående förskolor eller i fristående pedagogisk omsorg stämmer av med rektor eller huvudmannen om hur de ska fördela de 30 timmarna.

Vårdnadshavare får inte tillgodoräkna sig tid om barnet är sjukt, har läkartid eller röd dag infaller måndag till fredag eller ändra barnets schema utan att prata med rektor minst fyra veckor i förväg. Om vårdnadshavare vid något tillfälle behöver en annan tid är det upp till rektor eller huvudman för pedagogisk omsorg att bevilja det.

Om vårdnadshavare har barn med ny partner och är föräldraledig med det barnet har det äldre syskonet, när det bor med vårdnadshavaren, rätt till 30 timmar enligt texten ovan. Är den nya partnern föräldraledig har de äldre syskonet rätt till den tid vårdnadshavaren behöver för att förvärvsarbeta, studera eller vara aktivt arbetssökande.

Föräldraledig i kombination med förvärvsarbete eller studier

Äldre syskonet är 6–13 år

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon påverkar det inte det äldre barnets tid i fritidsverksamheten. 

Har barnet rätt till omsorg om jag har semester?

När du har semester eller är ledig har ditt barn har inte rätt till omsorg, utom i de fall barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Kan jag tillgodoräkna mig vistelsetid?

Du kan inte tillgodoräkna dig tid om barnet till exempel är ledigt, sjukt, har läkartid eller om röda dagar infaller måndag till fredag. Om du vid något tillfälle behöver en annan tid för att till exempel gå på arbetsintervju är det upp till rektor eller huvudman för pedagogisk omsorg att bevilja det.

Vilken vistelsetid gäller vid separerade vårdnadshavare?

Som separerade har ni rätt till varsitt schema som gäller när barnet bor hos respektive vårdnadshavare. Är den ena av er exempelvis aktivt arbetssökande går barnet 08.00–16.00 när det bor hos den. Förvärvsarbetar den andre går barnet den tid som behövs för att det ska fungera att arbeta.

Vilken vistelsetid gäller om vårdnadshavare har olika grund?

Om vårdnadshavare har olika grund för behov av omsorg styr i regel den grund som ger kortast vistelsetid i verksamheten för barnet:

 • Vårdnadshavare ett förvärvsarbetar och vårdnadshavare två är aktivt arbetssökande. Barnet har då rätt till 08.00–16.00. Om inte vårdnadshavare ett arbetar kortare tid än 08.00–16.00. Då gäller den vårdnadshavarens tider.
 • Om vårdnadshavare ett studerar och vårdnadshavare två är föräldraledig gäller barnets ordinarie schema 30 dagar efter det yngre syskonet fötts och sedan 30 timmar i veckan.
 • Om vårdnadshavare ett har sjukpenning och vårdnadshavare två förvärvsarbetar kommer de och rektor eller huvudman för fristående pedagogisk omsorg överens om barnets vistelsetid.

Kan mitt barn få utökad vistelsetid?

Om du vill ha utökad vistelsetid pratar du med rektor eller huvudman för fristående pedagogisk omsorg om det. Kommer ni inte överens ansöker du om det hos lärande- och kulturförvaltningen. Du ansöker via mejl med svar på följande:

 • Barnets namn och personnummer.
 • Namn på förskola eller pedagogisk omsorg där barnet går.
 • Information om varför du önskar utökad vistelsetid.
 • Bifoga eventuella intyg som stärker ditt önskemål.

E-post: forskola@lidingo.se 

Jag och verksamheten är inte överens om vistelsetiden?

Om du och rektor eller huvudmannen för pedagogisk omsorg inte kommer överens om ditt barns vistelsetid skickar du ett mejl med svar på följande:

 • Barnets namn.
 • Namn på förskola eller pedagogisk omsorg där barnet går.
 • Information om vilket schema barnet har idag.
 • Vilken grund för placering du/ni har för plats i verksamheten. Om ni förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga och så vidare.
 • Vilket schema ni önskar att barnet ska ha.
 • Information om varför du önskar utökad vistelsetid.
 • Bifoga eventuella intyg som stärker ditt önskemål.

E-post: forskola@lidingo.se

Kan man kräva att jag lämnar in arbetsgivarintyg med arbetstider?

Ja, rektor eller huvudman för pedagogisk omsorg får kräva in arbetsgivarintyg där dina arbetstider framgår.

Får jag uträtta ärenden efter att jag lämnat eller innan jag hämtat?

Du får inte uträtta ärenden som att handla, träna, gå till frisören eller träffa vänner efter att du lämnat eller innan du hämtar ditt barn. Detta då verksamheten i förskola och pedagogisk omsorg enligt skollagen finns för att du ska kunna förvärvsarbeta, studera eller aktivt söka arbete.

Om du vid något tillfälle behöver en annan tid för att till exempel gå på arbetsintervju är det upp till rektor eller huvudman för pedagogisk omsorg att bevilja det.

Regler för fristående pedagogisk omsorg

Huvudmän som driver fristående pedagogisk omsorg (dagmamma) i sin egen bostad har rätt att samverka, det vill säga hjälpa varandra, om vårdnadshavares behov av omsorg överstiger 40 timmar under en vecka. De har också rätt att samverka för att lösa omsorgen vid semester och sjukfrånvaro.

Kontakt
Till toppen av sidan