Stadens författningar

I staden finns drygt 30 författningar som innehåller bestämmelser, lokala föreskrifter, ordningar, reglementen, taxor och avgifter.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om författningarna. Vissa av dem riktar sig i första hand till stadens egna organ, medan andra kan innehålla bestämmelser som är intressanta även för allmänheten.

Taxor och avgifter

En taxa är en samling fastställda avgifter för utförandet och tillhandahållandet av en viss tjänst. En avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten.

För dig som medborgare


Företag och arbete


Miljö och stadsbyggnad


Trafik och infrastruktur

Till toppen av sidan