Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Idrottspolitiskt program

Lidingö stad vill ge goda förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle och ett livskraftigt föreningsliv. Det är viktigt att Lidingöborna har möjlighet att genom hela livet kunna utöva sina idrotts-, kultur- och fritidsintressen.

Tre ungdomar står startredo för ett sprinterlopp.

Målet med Lidingö stads idrottspolitiska program är att, via samarbete med initiativrika Lidingöbor och idrottsföreningar skapa attraktiva och trygga verksamheter och idrottsmiljöer som kan bidra till en meningsfull fritid för alla medborgare.

Det idrottspolitiska programmet ska bidra till att

 • Lidingöborna känner sig trygga och känner gemenskap
 • Lidingöborna har god hälsa och hög grad av välmående
 • Lidingöbornas initiativkraft tillvaratas.

Arbetet inom idrottsområdet i staden handlar om att stärka förutsättningarna för att

 • Lidingöborna deltar i föreningsidrotten
 • Lidingöborna är fysiskt aktiva
 • Lidingöborna deltar i friluftsaktivitet
 • Lidingöborna får vägledning och stöd att genomföra sina idéer och initiativ inom området fysisk aktivitet som kommer allmänheten till godo.

Fokus på barn- och ungdomsidrott är en av förutsättningarna för att skapa bredd och livslångt idrottande. Detta ska främst ske genom att barn och unga på Lidingö upplever en känsla av sammanhang och har en meningsfull fritid.

Insatser kommer styras mot att stärka föreningsverksamhetens attraktivitet, att tillgängliggöra ytor för friluftsliv och fysisk aktivitet samt stödja ungdomars egna idéer och initiativ inom dessa områden.

Allas möjlighet till idrott och en meningsfull fritid

Lidingöborna är generellt aktiva och motionerar mycket. Idrott, motion och goda möjligheter till en aktiv fritid är något som många tillskriver ett stort värde. Staden strävar efter att alla som bor och verkar i kommunen ska kunna idrotta och utöva fysisk aktivitet utifrån egna förutsättningar och önskemål. Särskilt viktigt är det att stimulera fysiskt inaktiva och underrepresenterade grupper att bli fysiskt aktiva inom idrotten eller genom andra fritidsaktiviteter.

Lidingö stad vill verka för att göra idrotten inkluderande och därmed även motverka diskriminering. Staden ska arbeta med att skapa attraktiva idrottsmiljöer för att så många som möjligt ska kunna ta del av de investeringar som staden gör.

Samhället förändras på många olika områden. Förändringar som givetvis påverkar möjligheterna för fysisk aktivitet och den idrottsliga verksamheten. Människor vill träna och idrotta på sina egna villkor. Stadens roll är att stötta och underlätta för idrottsrörelsen och andra aktörer som erbjuder fysisk aktivitet och möjliggöra och utveckla alternativa aktivitetsformer till gagn för individen.

Digitaliseringen ger ökade möjligheter att sprida information om de goda förutsättningarna för idrott och inspirera fler till ett aktivt liv.

 • Lidingö stad ska stötta idrotten för att så många som möjligt ges förutsättningar till en meningsfull fritid.
 • Lidingö stad ska inspirera till och stötta utvecklingen av alternativa aktivitetsformer.
 • Lidingö stad ska verka för att så många Lidingöbor som möjligt får ta del av information kring möjligheter till idrott och motion på ön.

Attraktiva anläggningar för fysisk aktivitet

Tillgång till inspirerande miljöer för idrott och friluftsliv är av stor betydelse för Lidingöbornas hälsa och livskvalitet. Lidingö har goda förutsättningar för aktiviteter i varierade idrottsmiljöer och friluftsområden. Idrottsområden som Lidingövallen, Högsätra idrottsområde, Gångsätrahallen och Ekholmsnäs används av många invånare och tillför kommunen ett stort värde.

På Lidingö finns engagerade föreningar som har höga ambitioner och vill utveckla sina verksamheter. Spelformerna inom idrotterna utvecklas ständigt, nya idrotter växer fram och även organiserad spontanidrott ökar, vilket ställer förändrade krav på kvalitet och kapacitet på idrottsanläggningarna. Många företag visar också intresse för att etablera idrottslig verksamhet på Lidingö. En utmaning för Lidingö stad är att möta föreningarna och Lidingöbornas behov och samtidigt balansera investeringarna för att möta trender i samhället. Staden ser positivt på utveckling som gynnar individen.

Moderna idrottsmiljöer ska ha ett utbud som attraherar breda målgrupper och vara utformade för flexibel användning med utrymme för mötesplatser. För att möta efterfrågan bör det finnas anläggningar som är anpassade för spontan-, bredd- och tävlingsidrott med god infrastruktur.

 • Lidingö stad ska verka för att ha attraktiva, flexibla och tillgängliga anläggningar. Idrottsanläggningarna ska bidra till att skapa mötesplatser som stimulerar olika målgrupper till fysisk aktivitet och idrott.
 • Lidingö stad ska via god kundkännedom och omvärldsbevakning prioritera att investera i anläggningar som så många Lidingöbor som möjligt kan ta del av.

Livskraftigt föreningsliv med fokus på barn och ungdomar

Idrottsrörelsen är den största folkrörelsen i Sverige och på Lidingö. Idrottsföreningarna på Lidingö bidrar till att invånarna får ta del av fysisk aktivitet, social gemenskap, demokratisk fostran och en ökad livskvalitet. På Lidingö finns en stor och bred barn- och ungdomsverksamhet som främst bedrivs inom idrottsföreningarna med mycket uppskattat stöd av ideellt engagerade ledare. Lidingö stad vill ta tillvara initiativkraften hos föreningarna och stötta andra initiativ för att skapa ett aktivt civilsamhälle och ett livskraftigt föreningsliv. Lidingö stad strävar efter att fler barn och unga deltar i föreningsidrotten och får uppleva en känsla av sammanhang. Föreningslivet skapar en meningsfull fritid för många, samtidigt som ett stort antal står utanför. På Lidingö syns det största tappet av föreningsmedlemmar i 13-års åldern och därför har ett särskilt handlingsprogram för denna målgrupp tagits fram. Lidingö stad bidrar med stöd till föreningarna via subventionerade hyror, kontanta bidrag, tillgängliggörande av mark samt skötsel av stadens anläggningar.

Riksidrottsförbundet (RF) har antagit en ny vision där möjligheterna till livslångt idrottande inom föreningslivet betonas. RF har även beslutat om en ny syn på tävling och träning där verksamheten utgår ifrån barnens utveckling och förmåga istället för resultat. Förändringen följer Barnkonventionen som betonar alla barns rätt till lek, vila och fritid.

Lidingö stad vill stötta föreningar som genomför riktade satsningar till de målgrupper eller projekt som staden prioriterar. Oavsett vilken form av ekonomiskt stöd en förening har ska den arbeta efter de värderingar som finns i RF:s regelverk. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

 • Lidingö stad ska ta tillvara initiativ från idrottsföreningar som vill utvecklas och attrahera fler deltagare, främst 13–20 åringar.
 • Lidingö stad ska stödja och stimulera föreningsverksamhet, så att den utvecklas och blir ännu mer attraktiv för barn och ungdomar.

Samarbeten för bättre verksamheter och effektivare resursfördelning

Samarbeten mellan Lidingö stad, föreningar, företag och organisationer på Lidingö är en viktig förutsättning för att lyckas i arbetet med att skapa bättre verksamheter och idrottsmiljöer och effektivare nyttja stadens idrottsanläggningar. Samarbeten skapar bättre förutsättningar för att ge Lidingöborna, främst barn och unga, ett rikt idrottsliv som på sikt skapar förutsättningar för en god folkhälsa och ett aktivt civilsamhälle.

Staden samarbetar med organisationer som tar fram fakta och forskning
gällande idrott. Resultaten från forskningen ligger till grund för stadens arbete
med bland annat ungdomar. Genom att delge idrottsforskning och kunskap samt
att arbeta tillsammans med idrottsföreningarna vill staden skapa de bästa
förutsättningarna för individen. Effektivitet och bättre verksamhet för individen
uppnås när staden och föreningarna tillsammans har en samsyn kring barn-och
ungdomars idrottande.

Utökat samarbete över kommungränserna, speciellt gällande olika typer av större idrottsanläggningar, är en möjlighet för att möta idrottens framtida utvecklingsbehov. I Stockholmsområdet finns en regional samverkan där kommuner delar på investeringar och nyttjande av idrottsanläggningar för att öka tillgången. För att möta en befolkningsökning och effektivare nyttja resurser skulle en öppenhet för innovativa lösningar och samarbeten mellan kommuner gynna idrotter med färre antal utövare och ytkrävande idrotter.

 • Lidingö stad ska initiera och delta i samarbeten med andra kommuner, idrottsaktörer och organisationer för att utveckla idrotten på Lidingö.
 • Lidingö stad ska skapa förutsättningar för att idrottsföreningarna får en samsyn kring idrottsutövande för barn och ungdomar.

Ordlista

Idrott

Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Spontanidrott

Fysisk aktivitet, enskilt eller i grupp, utförs utanför den organiserade idrotten.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i fysiologisk bemärkelse är alla kroppsrörelser som förbrukar energi utöver den ämnesomsättning som upprätthåller kroppsfunktionerna.

Motion

Motion är planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla syreupptagningsförmåga, muskelstyrka eller muskeluthållighet.

Idrottsmiljöer

Samlingsbegrepp som innefattar alla små eller stora idrotts- och friluftsanläggningar avsedda för organiserad idrott eller spontanidrott.

Idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen definieras som alla förbund anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och deras medlemsföreningar.

Riksidrottsförbundet (RF)

RF är svensk idrotts paraplyorganisation. Deras uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten.

Hälsa

Det allmänna hälsotillståndet, det vill säga det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet i en befolkning.

Till toppen av sidan