Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö tryggt tillsammans

Du ska känna dig trygg och säker när du bor, arbetar eller vistas på Lidingö. Det arbetar vi aktivt för.

Staden arbetar systematiskt och i nära samarbete med bland annat polisen så att Lidingö ska fortsätta att vara en trygg och säker plats. Här kan du läsa om hur det trygghets- och säkerhetsarbetet går till och även hur du själv kan engagera dig i trygghetsarbetet.

Du kan hjälpa till att förebygga brott, bekämpa brottslighet och skapa trygghet i samhället genom att själv tipsa polisen. Exempelvis via ett elektroniskt meddelande som krypteras.

Tipsa polisen, kontaktformulär region Stockholm, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Trygghetsnummer: Om du ser eller upplever något som skapar otrygghet,
kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor, kan du ringa 08-731 34 42

Samverkan

Alla förvaltningar inom staden arbetar kontinuerligt med trygghet och säkerhet. Vi har också en nära samverkan med polisen, räddningstjänst, bevakningsbolag och andra delar av civilsamhället. Tillsammans arbetar vi långsiktigt men har även möjlighet att agera snabbt och samlat när något oväntat och oönskat inträffar. Aktörerna ser tillsammans till att skapa regelbundna lägesbilder över händelser och utveckling i övrigt så att de gemensamma resurserna används där de behövs som bäst.

Lidingö stad har en särskild överenskommelse om samverkan med polisen. Den anger hur vi och polisen ska samverka och vilka områden som arbetet ska fokusera på för att stärka arbetet mot brott och otrygghet.

Social prevention

Vi arbetar metodiskt för att för att förebygga och förhindra att vissa grupper eller personer hamnar i riskmiljöer, psykisk ohälsa, missbruk eller utanförskap. Det kan handla om insatser inom skola, socialtjänst, fältverksamhet eller fritidsverksamheter.

Nyckeln i arbetet är tidig upptäckt av risk- och skyddsfaktorer för att också snabbt kunna stötta på rätt sätt. Riskfaktorer är sådant som ökar risken att utveckla olika slags personliga problem, medan skyddsfaktorer är sådant som ökar motståndskraften mot att utveckla problem eller som dämpar effekten av riskfaktorerna. Social prevention kan ge resultat på kort sikt, men oftast behöver man se insatserna i ett längre perspektiv för att se resultatet. Att förebygga användning av alkohol, narkotika och tobak är en del av den sociala preventionen.

Föräldrastöd

Behöver du råd eller stöd? Här hittar du verksamheter som arbetar för barn, unga och föräldrars hälsa och välmående. Ämnen kring föräldraskap och stöd till familjen men även barns lärande, hälsa och fritid.

Barn, unga och familj

Meningsfull fritid för barn och unga

En meningsfull fritid skapar trygghet och stabilitet. Vad finns det att göra på ön? Det finns många olika platser för aktiviteter: fritidsgårdar, mötesplatser, Musikskolan, teknik- och entreprenörskolan KomTek, ArtLab, Sagateatern, lek- och aktivitetsparker.

Aktiviteter för barn och unga

Våld i nära relationer

Vi arbetar aktivt med att motverka våld i nära relationer. Har du eller någon du känner blivit utsatt eller bevittnat våld i nära relation? Du kan få professionell hjälp med hur du ska agera, göra en anmälan eller få stöd och vägledning.

Våld i nära relationer 

Lokala väktare

Vårt upphandlade bevakningsbolag arbetar för trygga miljöer på Lidingö. Arbetet sker dygnet runt, året om. Väktarna arbetar genom traditionell egendomsbevakning och även genom kontaktskapande och uppsökande närvaro. De har kontakt med de som bor, arbetar eller vistas på Lidingö för att säkra och trygga våra miljöer.

Nattvandring

Staden och polisen samverkar med föreningen Nattvandring Lidingö. Gruppen består av volontärer som arrangerar nattvandringar lokalt på ön. Nattvandrarna bidrar till att barn och ungdomar får en trygg utomhusmiljö. Ju fler vuxna som ansluter sig och är delaktiga i vandringarna desto oftare kan de genomföras. Engagera dig gärna du också!

Nattvandring Lidingö, Facebook Länk till annan webbplats.

Nattvandring Lidingös webbplats Länk till annan webbplats.

Grannsamverkan och grannstödsbilen

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, polisen och staden. Syftet är att göra bostadsområden mindre tillgängliga för inbrott och stölder.

Grannsamverkan är en metod som bygger på att grannar går ihop och tittar till den egna bostaden och även grannarnas. Detta uppnås genom en ökad uppmärksamhet från boende i området och kunskap om hur man skyddar sig. Utvärderingar visar att metoden fungerar och att brottsligheten i områden med grannsamverkan är lägre.

Bakom konceptet Grannsamverkan står Samverkan mot brott. Det är en organisation som består av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Stöldskyddsföreningen (SSF), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och ett flertal försäkringsbolag.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan inbrotten minska med så mycket som 26 procent i ett bostadsområde med Grannsamverkan.

Bor du i ett område där grannsamverkan saknas och vill starta ett sådant nätverk? Kontakta oss så hjälper vi dig med information som behövs för att komma igång.

E-post: sakerhet@lidingo.se

Grannsamverkan – så fungerar det, webbplatsen Samverkan mot brott Länk till annan webbplats.

Grannstödsbil

Sedan 2011 finns Grannstödsbilen som är en viktig brottsförebyggande aktör på ön. Bilen körs av frivilliga Lidingöbor som bildar en förargrupp. I uppdraget ingår att synas, lämna råd som förebygger brott, observera och rapportera in iakttagelser till polisen. I uppdraget ingår också att rapportera till staden sådant som kan skapa otrygghet. Det kan exempelvis vara klotter, trasig belysning och skrotbilar. Bilen finansieras av staden och verksamheten organiseras i nära samverkan med polisen.

Är du intresserad av att bli förare av grannstödsbilen eller vill du ha mer information om insatsen? Hör då av dig till oss!
E-post: sakerhet@lidingo.se

Trygg utemiljö

En ren och städad miljö bidrar till att skapa trygghet. Att snabbt ta bort klotter och åtgärda skadegörelse och nedskräpning minskar också risken för att nytt tillkommer. Så fort vi får in information om klotter på ytor eller fastigheter som vi har ansvar för skickas beställning omgående till entreprenör att ta bort det. Om du ser klotter kan du enkelt anmäla det till oss

Du kan också anmäla platser som du upplever otrygga. Det hjälper oss att arbeta för en ökad trygghet.

Friluftsliv och motion

På Lidingö har du goda möjligheter att njuta av ett aktivt friluftsliv. Ön har gott om vandringsleder och natursköna miljöer nära havet. På ön finns drygt 15 mil spår och leder för promenader, löpning, ridning och cykling. På vintern finns det spår för längdskidåkning och långfärdsskridskor.

Friluftsliv och motion

Grönområden och parker

På Lidingö har du aldrig långt till parker och natur. I våra stadsdelar finns grönområden där du kan promenera, ha picknick eller bara koppla av. I stort sett ingen på Lidingö har längre än 300 meter till ett grönområde. Totalt finns det 85 parker på Lidingö. De har skiftande karaktär och kan vara allt från lekparker till mer vildvuxna områden.

Grönområden och parker

Belysning

Den offentliga belysningen på Lidingö omfattar cirka 10 500 lampor som lyser upp vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Vi inspekterar belysningsnätet i september varje år. Under övrig tid är vi beroende av att allmänheten rapporterar trasiga eller släckta lampor via felanmälan. Uppge numret som står på varje lyktstolpe.

Belysning

Gör en anmälan – e-tjänst Länk till annan webbplats.

Pågående arbeten

Kontakta oss

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer om det behövs för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats eller område. Vi arbetar med sådan platssamverkan och därmed förstärks vår samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer.

Trygg och säker i skolan

Miljön inom alla våra verksamheter för barn och elever ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Trygg och säker i skolan

Säkerhet i trafiken

Trafiken på ön ska vara säker och tillgänglig. Vi arbetar både förebyggande och med åtgärder som ökar säkerheten, bland annat genom att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångsställen och ändra hastigheten.

Säkerhet i trafiken

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi arbetar aktivt med ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att våra fastigheter omfattas av ett byggnadstekniskt brandskydd och att ett kontinuerligt skadeförebyggande arbete görs. Till exempel genomförs övningar, inventering av risker, kontroller av utrustning och att rutiner efterföljs.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är kommunfullmäktige som beslutar om de lokala ordningsföreskrifter som gäller på Lidingö och polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

Förtäring av alkohol

Förtäring av alkohol styrs av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (§12).
Spritdrycker, vin, starköl och starkcider får inte – annat än i samband med
tillåten utskänkning av sådana drycker – förtäras på skolområden, allmänna
lekplatser samt inom det område av Lidingös centrala delar som begränsas av
Lejonvägen-Sturevägen-Stockholmsvägen-Odenvägen-LejonvägenStockholmsvägen-Drottvägen-Kyrkvägen.

Stadens författningar

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar aktivt för att öka tryggheten. En viktig del av deras vardag är att jobba förebyggande genom att besöka skolor, fritidsgårdar, bostadsrättsföreningar med flera. För att minska antalet olyckor samverkar de med Lidingö stad, polisen, och externa aktörer.

Räddningstjänsten på Lidingö bedrivs av Storstockholms brandförsvar. Det innebär att kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker har ett gemensamt brandförsvar.

Som en del i det långsiktigt förebyggande arbetet bjuds varje år Lidingös alla sexåringar till Hustegaholm. Där får de bekanta sig med personal från polis, räddningstjänsten, ambulans, kollektivtrafik och Lidingö stad, för att på så sätt få känsla och förståelse för samhällets resurser.

Hjärtstartare

På flera ställen på ön hittar du hjärtstartare upphängda – fria att använda när nöden så kräver. Du hittar hjärtstartare på följande offentliga platser:

 • Fågelöuddebadet
 • Gångsätrabadet
 • Childhoodhallen (ishallen)
 • Lidingövallen
 • Hustegaholm
 • Ekholmsnäsbacken
 • Björkskär
 • Elfviks gård
 • Grannsamverkansbilen
 • Stadsbiblioteket (Stadshuset Stockholmsvägen 50)
 • Sticklingegården
 • Käppala skola
 • Torsviks skola
 • Hersby gymnasium
 • Källängens skola
 • Rudboda skola
 • Skärsätra skola
 • Bodals skola
 • Elverket
 • Lidingö stadshus (Lejonvägen 15)

Hjärtstarare går att hitta på fler ställen på ön som inte är offentliga platser. I hjärtstartarregistret kan du se var de finns och även var du kan hitta hjärtstartare i hela landet.

Hjärtstartarregistrets webbplats Länk till annan webbplats.

Personalen på de platser där staden har hjärtstartare är utbildade i hjärt- och lungräddning och övar regelbundet på att hantera situationer då det kan behövas. Men du kan även själv använda en apparat om någon i din närhet skulle få ett hjärtstopp – med apparatens hjälp kan du inte göra fel.

Statistik brott och trygghet

Inbrott i bostad

Inbrott i bostad minskade stadigt på Lidingö, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. År 2022 anmäldes 93 inbrott i bostad, att jämföra med 121 anmälningar år 2021. Bland kommunerna i länet ligger Lidingö relativt lågt vad gäller inbrott i bostad per 100 000 invånare.

I BRÅs nationella trygghets­undersökning för år 2019-2020 uppgav 31 procent att de kände oro för inbrott i sin bostad och år 2021-2022 hade siffran sjunkit till 29 procent. Svarande på Lidingö oroar sig mer för inbrott i bostad än boende i övriga Stockholms län. Där 24 procent uppger att de ofta, ganska ofta eller bara sällan, oroat sig för inbrott i bostaden.

Ungdomsrån

Antalet anmälda personrån riktade mot personer under 18 år (ungdomsrån) har sjunkit jämfört med föregående år. Totalt anmäldes tre ungdomsrån 2022 jämfört med fem 2021. Andelen anmälda ungdomsrån per 100 000 personer är i jämförelse med övriga länet låg.

Klotter

Klotter utgör merparten av skadegörelsebrotten på Lidingö. Under 2022 minskade de anmälda brotten i förhållande till året innan från 1292 stycken till 665 stycken. Stadens kostnad för klottersanering ökade dock 2022 jämfört med 2021.

Trygghet i bostadsområdet

I BRÅs nationella trygghets­undersökning kände sig de flesta som svarade trygga när de går ut på kvällarna på Lidingö. År 2019-2020 uppgav 20 procent att de kände sig otrygga kvällstid och år 2021-2022 hade den siffran sjunkit till 16 procent. I Stockholms län var det 29 procent som kände sig otrygga kvällstid.

Rapporterna är sökbara på stadens webbplats i diariet:

Diarium, protokoll och arkiv

Du kan också mejla registrator@lidingo.se

Kontakta gärna sakerhet@lidingo.se om du har frågor.

Mer information

Kriminalstatistik, bra.se Länk till annan webbplats.

Statistik, bra.se Länk till annan webbplats.

Nationella trygghetsundersökningen - resultat på kommunal nivå, bra.se Länk till annan webbplats.

Medborgarundersökning, SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Medborgarundersökning på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholmsenkätens statistik

Brott och utsatthet för brott – gymnasiet årskurs 2, 2022 Pdf, 1.7 MB.

Brott och utsatthet för brott – årskurs 9, 2022 Pdf, 1.7 MB.

Droger och spel – gymnasiet årskurs 2, 2022 Pdf, 2.1 MB.

Droger och spel – årskurs 9, 2022 Pdf, 1.9 MB.

Skola, fritid och föräldrar – gymnasiet årskurs 2, 2022 Pdf, 1.5 MB.

Skola, fritid och föräldrar – årskurs 9, 2022 Pdf, 1.6 MB.

Psykisk hälsa – gymnasiet årskurs 2, 2022 Pdf, 1.1 MB.

Psykisk hälsa – årskurs 9, 20221 Pdf, 1.1 MB.

Engagera dig

Tillsammans blir vi trygga. Känner du igen dig i något av följande?

 • Jag känner igen många av de personer som bor i mitt bostadsområde.
 • Jag småpratar med grannar som bor i mitt bostadsområde.
 • Det finns personer i mitt bostadsområde som jag byter små tjänster med.
 • Vuxna i det område jag bor i känner igen vilka barn som bor här.
 • De som bor i mitt bostadsområde kommer bra överens.
 • De som bor i mitt bostadsområde är hjälpsamma mot varandra.
 • Man kan lita på dem som bor i mitt bostadsområde.

Jag skulle agera om

 • en grupp barn skolkade från skolan och hängde i bostadsområdet.
 • några barn klottrade på väggarna i ditt bostadsområde.
 • barn betedde sig respektlöst mot en vuxen.
 • det pågick ett slagsmål utanför din bostad och någon blev slagen eller hotad
 • någon försökte göra inbrott i en bil som stod parkerad framför er bostad.

När du engagerar dig i ditt bostadsområde bidrar det till sammanhållning, gemenskap och skapar ett tryggare och säkrare område för dig och dina grannar.

Grannsamverkan

Bor du i ett område där grannsamverkan saknas och vill starta ett sådant nätverk? Kontakta oss så hjälper vi dig med information som behövs för att komma igång.

E-post: sakerhet@lidingo.se

Grannstödsbilen

Är du intresserad av att bli förare av grannstödsbilen eller vill du ha mer information om insatsen?
E-post: sakerhet@lidingo.se

Nattvandring

Vill du bidra till en trygg och säker utomhusmiljö för barn och ungdomar kan du engagera dig genom att delta i nattvandringar.

Nattvandring Lidingö, Facebook Länk till annan webbplats.

Nattvandring Lidingös webbplats Länk till annan webbplats.

Bidra till trygg stadsmiljö

Vill du bidra till en väl omhändertagen miljö, som bidrar till trygghet och säkerhet? Anmäl saker via stadens felanmälan på webbplatsen lidingo.se

Gör en anmälan – e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Våldsbejakande extremism

I Lidingö stad arbetar vi med att förebygga våldsbejakande extremism. Lidingö stad står i kontakt med andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism.

En våldsbejakande extremistmiljö är enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

 • Den våldsbejakande högerextrema miljön
 • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
 • Den våldsbejakande islamistiska miljön

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Prenumerera på CVE:s nyhetsbrev, CVE:s webbplats Länk till annan webbplats.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Centrets stödfunktion är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på CVE. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt.

Kontakta centrets stödfunktion:
Helgfria vardagar, klockan 9.00–15.00.
Telefon: 08-527 44 290

Lämna en extrem miljö

För dig som är på väg in i eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kan socialtjänsten ge stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens orostelefon för anhöriga

Orostelefonen är en nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till orostelefonen kan också få stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du som ringer kan vara anonym.

Orostelefonen: 020-100 200

Öppettider och mer om orostelefonen, Rädda Barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Misstankar om brott

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14
Vid akuta ärenden: 112

Till toppen av sidan