Miljömål och miljöprogram

Vilka miljömål har Lidingö och hur har vi levt upp til dem? Vilka är de regionala och nationella miljömålen?

Snigel på ett grönt blad i naturen, grönska, miljö, miljömål

Nationella miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden, bland annat Frisk luft, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö.

Ambitionen är att vi till nästa generation, som är satt till år 2020, ska kunna lämna över ett samhälle där dagens stora miljöproblem är lösta.

Sveriges miljömål, Sveriges miljömåls webbplatslänk till annan webbplats

Regionala miljömål

De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen följer även upp hur det går för miljömålen i länet.

Regionala miljömål – Länsstyrelses webbplatslänk till annan webbplats

Lokalt miljöprogram

Lidingö stad har ett miljöprogram med 17 lokala mål, för att bidra till att uppnå de nationella miljömålen.

Miljöprogram 2016–2020 LidingöPDF (pdf, 865.3 kB)

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är gränsvärden för exponering av höga halter av en viss luftförorening. Normen kan gälla medelvärden för enskilda timmar eller dygn, det vill säga en korttidsexponering. Miljökvalitetsnormen kan också gälla medelvärden för hela året och syftar då till att skydda människor mot långtidsexponering.

Idag finns det miljökvalitetsnormer för luftföroreningar utomhus för bensen, bly, kolmonoxid, kvävedioxid, kväveoxid, ozon, partiklar (PM10) och svaveldioxid.

Åtgärdsprogram

Alla miljökvalitetsnormer har en fastställd tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms bli svår att nå ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Svårast att klara är normerna för partiklar och kvävedioxid. Generellt ligger halterna, vid starkt trafikerade gator i stadskärnor och utmed större infarter, i närheten eller över normvärdena.

På Lidingö däremot ligger halterna under de så kallade nedre tröskelvärdena vilket innebär att det inte finns några krav att mäta lufthalten. Luftmätning sker istället via Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Trots detta utför Lidingö lokala mätningar på stadshusets tak.

Lidingös luftkvalitet

Miljöbokslut

Uurval av aktiteter som genomförts under året för att uppnå våra miljömål:

Sol ger energi till fastigheter

Solceller har satts upp på fyra av stadens fastigheter. Solcellerna beräknas generera minst 250 MWh per år och är förutom bra för miljön, även en god investering.

Fortsatta energieffektiviseringar

Staden fortsätter att energieffektivisera sina fastigheter. En energibesparing på 34 procent har gjorts sedan 2009, vilket motsvarar cirka 13 miljoner kronor.

Innovationsvecka för barn och ungdomar

En innovationsvecka för barn och elever har genomförts där syftet var att uppmärksamma nya innovationer med koppling till digitalisering och med ett tydligt miljöfokus. 2018 var temat mötesplatser.

Kemikaliesmarta förskolor

Arbetet i staden med kemikaliesmarta förskolor har fortsatt. med fokus på tillsyn. Alla stadens förskolor har en plan för att minska onödiga och skadliga kemikalier i barnens miljö.

Personlig rådgivning om solceller

För att underlätta för Lidingöborna att anlägga solceller har personlig rådgivning och solcellsseminarium erbjudits till fastighetsägare inom ramen för Energi- och klimatrådgivningen.

Kontakt
Till toppen av sidan