Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vatten och våtmarker

Lidingön är unik med sin stora närhet till vatten i alla former, framför allt det omgivande havet.

Omgivande vatten i Lidingös kustområde.

Foto: Jerker Idestam Almquist

Lidingö omges av bräckt vatten med ganska låg salthalt, det gör att de växter och djur som lever i vattnet är en blandning av sådana som finns i Östersjön och i insjövatten.

Lilla Värtan, Stora Värtan, Askrikefjärden, Höggarnsfjärden och Kyrkviken är de kustvatten som omger ön. Vattnet på södra sidan av ön är väldigt påverkat av kommersiell sjöfart. Askrikefjärden, Stora värtan och Kyrkviken trafikeras i stort sett bara av fritidsbåtar.

På ön finns också två sjöar, Kottlasjön och Stockbysjön. Kottlasjön är en fin badsjö.

Höga naturvärden

Det finns höga naturvärden i Lidingös vatten och hur staden ska ta hand om sitt kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder är beskrivet i stadens blåplan. Där finns tre tydliga mål: Långsiktiga livskraftiga vattenmiljöer, vatten av god kvalitet och en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

Strandskyddet omfattar stadens kustvatten, sjöar och Stockbyån. Skyddet syftar till att långsiktigt trygga tillgång till strandområden enligt allemansrätten och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Generellt sträcker sig strandskyddet 100 meter från strandlinjen ut i vattnet. Strandskyddet kan utökas till 300 meter.

Blåplan

Blåplanen är ett komplement till stadens översiktsplan. Den ska användas vid planering, förvaltning och utveckling av Lidingö stads kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder, men den är även tänkt att vara ett kunskapsunderlag. I Blåplanen presenteras tre övergripande mål och generella strategier och konkreta riktlinjer och åtgärder för att nå målen.

Blåplanens tre mål:

  1. Lidingö har rika och långsiktiga livskraftiga vattenmiljöer.
  2. Lidingö har vatten av god kvalitet.
  3. Lidingö erbjuder en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

Blåplanen uppdelad i kapitel:

Hela blåplanen:
Blåplan för Lidingö Pdf, 34.1 MB.

Inventeringar och utredningar

I arbetet med att ta fram en blåplan har inventeringar och utredningar utförts. Flera av dem finns sammanställda i rapporter som innehåller mer fördjupande information än själva blåplanen.

Flera av rapporterna som togs fram i arbetet med Lidingös grönplan har också använts som underlag till blåplanen.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan