Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Klimat och miljö

Vi vill ge dig som Lidingöbo förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö och samtidigt inspirera till att vara en del i detta arbete.

Flygvy över grön skog med sjö i mitten med texten CO2.

Staden arbetar strategiskt med klimat och miljöfrågor vilket visar sig bland annat i miljöprogram 2021–2030 men även i den politiskt antagna grön- och blåplanen. Ett arbete som även kommer att genomsyra den nya översiktsplanen.

Att staden erbjuder kostnadsfri energi och klimatrådgivning är ett sätt för oss att inspirera och underlätta för dig som kommuninvånare att vara en del i vårt gemensamma arbete för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö på Lidingö.

Nettonollutsläpp till 2045

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Att vi uppnår målet är avgörande för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C i enlighet med Parisavtalet.

Så ska Sverige nå nettonollutsläpp till 2045

Sverige ska vara fritt från fossila utsläpp 2045. Det kräver att samhället ställer om. Med visualiseringsverktyget Panorama kan du skaffa dig koll på vad som görs, och behöver göras, inom olika sektorer och hur omställningen går. Panorama presenterar också en mängd möjliga omställningsåtgärder som tillsammans kan ta oss till målet.

Det målbaserade scenariot är ett av flera möjliga och utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik. Panorama uppdateras löpande med politiska styrmedel, åtaganden och andra initiativ som kan bidra längs vägen. Sammantaget gör detta Panorama till en värdefull kunskapsbank för landets klimatomställning. Panorama drivs av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Testa visualiseringsverktyget Panorama, Climateviews webbplats Länk till annan webbplats.

Konsumera fossilfritt för att minska utsläppen

Användning av fossila bränslen ökar utsläppen av växthusgaser till vår atmosfär som lägger sig som ett täcke runt jorden. Med ökade utsläpp stiger därför även temperaturen vilket i sin tur leder till ett förändrat klimat.

Ett förändrat klimat förväntas leda till fler och kraftigare skyfall, värmeböljor och snöoväder och samtidigt en oberäknelig variation av dessa från år till år. Något som inte minst kan få stora konsekvenser för vår livsmedelsproduktion.

Därför är det viktigt att försöka välja fossilfria alternativ när vi konsumerar. På så sätt bidrar vi till färre utsläpp av växthusgaser vilket är avgörande för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet Parisavtalet.

Testa din klimatpåverkan, Klimatkontot – IVL:s webbplats Länk till annan webbplats.

Att minska dina utsläpp behöver inte kosta någonting förutom att ändra ditt beteende. Det kan handla om allt från att stänga av elektriska apparater hemma till att handla klimatsmarta matvaror, åka mer kollektivt eller aktivt välja hur du sparar dina pengar.

Läs om miljösmarta matval, Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri hjälp, Energi- och klimatrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp

Med territoriella utsläpp menas de utsläpp som görs inom ett geografiskt område som exempelvis Sverige som land eller Lidingö som kommun. De utsläpp som uppstår när du kör en fossilbränsledriven bil i din kommun är ett exempel som bidrar till din kommuns territoriella utsläpp.

De konsumtionsbaserade utsläppen är kopplade till var och hur en produkt eller tjänst du köper har framställts. Stora delar av det vi konsumerar i dag framställs i andra länder än Sverige. De utsläpp som har uppstått i framställningen av en bil eller ett klädesplagg och de utsläpp som transporten av dessa till butik eller hem till dig medför är exempel på konsumtionsbaserade utsläpp. Även de utsläpp som uppstått i framställningen av en matvara från frösättning till transport till butiken är exempel på konsumtionsbaserade utsläpp.

Genom att ersätta stadens fordonsflotta med fordon som drivs på fossilfria drivmedel samtidigt som vi bygger ut den publika laddinfrastrukturen för elbilar, bidrar vi till att minska Lidingös territoriella utsläpp. Genom att placera i 100 procent fossilfria kapitalinvesteringar eller ställa klimatkrav i upphandling kan staden minska sina konsumtionsbaserade utsläpp.

Vad menas med koldioxidbudget?

En koldioxidbudget visar den totala mängd koldioxid (CO2) som kan släppas ut innan CO2-mängden i atmosfären leder till att den globala uppvärmningen överskrider en viss gräns. Den globala koldioxidbudgeten kan delas upp i delbudgetar på lands-, kommun- eller individnivå.

En koldioxidbudget kan vara ett bra verktyg för att avgöra om vi är på rätt väg för att nå målet om nettonollutsläpp till 2045, ett mål som är avgörande för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C i enlighet med Parisavtalet.

De tre största bidragande växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas (dikväveoxid). Bland dessa tre är utsläppen av koldioxid det som bidrar mest till den globala uppvärmningen.

Mer information

Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Parisavtalet, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan