Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Miljöprogram 2021–2030

Detta är Lidingö stads tredje miljöprogram. Förutom att fokusera på Lidingö stads främsta utmaningar inom miljöområdet har miljöprogrammets målområden valts utifrån var staden har stor rådighet och där vi som kommun kan bidra till störst miljönytta.

Illustration i grönt som visar jorden, vindkraft, stad och elkontakt.

Miljöprogrammet syftar till att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö. Programmet är indelat i tre målbilder som beskriver var Lidingö stad ska vara år 2030. Under de tre målbilderna finns 10 målområden som innehåller konkreta aktiviteter som staden ska genomföra fram till 2025. Miljöprogrammet har koppling till sex av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och till åtta av de 16 nationella miljömålen.

Miljöprogrammets tre målbilder är:

En elbild som laddas

Begränsad klimatpåverkan

Lidingö stads målbild till 2030 är att minska den globala klimatpåverkan, minska våra utsläpp av växthusgaser och anpassa staden till ett föränderligt klimat. Staden ska föregå med gott exempel och ge Lidingöborna förutsätt­ningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål

 • Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö.
 • Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.

För att nå hit ska vi jobba med följande målområden:

Fossilfria verksamheter

Fossilfria verksamheter innefattar stadens fordonsflotta, upphandlade transporttjänster och energiinstallationer, inköpt el och fjärrvärme samt stadens kapitalinvesteringar.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Införa 100 procent fossilfria kapitalinvesteringar
 • Ställa krav på fossilfria fordon i upphandling
 • Kartlägga stadens inköp med koppling till utsläpp av växthusgaser
 • Utveckla policy för laddplatser i den nya parkeringsplanen
 • Utöka antalet solcellsanläggningar och främjar alternativ vid nyproduktion
 • Säkerställa att alla elavtal baserar sin energiproduktion på 100 procent fossilfritt
 • Ställa klimatkrav i upphandling

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

Senaste uppföljningen av målområdet, Fossilfria verksamheter

Minska energianvändningen

Målet innebär ett fortsatt arbete med energieffektivisering i stadens byggnader samtidigt som man utökar effektiviseringen till att gälla fler energiförbrukare, som exempelvis gatubelysningen.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Förbättra driftstrategin för byggnader med energibesparingspotential
 • Förbättra driftstrategin för VA-stationer och gatubelysning
 • Utföra tillsyn över energieffektivisering i kommunala byggnader och lokaler
 • Energikartlägga stadens idrottsanläggningar
 • Energiutbilda barn och elever med koppling till beteenden och vanor

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

Senaste uppföljningen av målområdet, Minska energianvändningen

Klimatanpassa staden

För att kunna anpassa staden till ett föränderligt klimat behöver risker och åtgärder identifieras, exempelvis vid stora skyfall, värmeböljor, översvämningar, ras och skred.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Lägga in kartunderlag för klimatanpassning i webkartan som innefattar: översvämning pga. höjda havsnivåer och översvämning pga. skyfall, värmekartering som visar områden med risk för höga temperaturer, områden med risk för ras och skred samt erosion.
 • Implementera kartunderlagen för klimatanpassning i stadens nya översiktsplan, i detaljplanearbeten, fysisk planering samt i förvaltning och drift av mark och byggnader.
 • Säkerställa att kommunala byggnader och verksamheter är klimatanpassade

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

 • Se över vilka risker som finns för den egna bostaden och hur du kan förebygga eller planera för en eventuell kris

Senaste uppföljningen av målområdet, Klimatanpassa staden

Mat med låg klimatpåverkan

Maten som serveras i stadens verksamheter ska vara god, näringsrik och ha en låg klimatpåverkan samtidigt som matsvinnet ska minska.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Öka utsorteringen av matavfall bland hushållen
 • Rapportera och sammanställ mängden CO2-utsläpp från maten på förskolor och skolor
 • Rapportera och sammanställ mängden matsvinn från förskolor och skolor
 • Anpassa menyerna på äldreboenden så att maten äts upp och matsvinnet minskar
 • Medvetandegör för barn och elever hur man minskar matsvinnet

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

Senaste uppföljningen av målområdet, Mat med låg klimatpåverkan

Hållbart byggande

Nybyggnationer och ombyggnationer i stadens regi ska vara långsiktigt hållbar och ha miljömässigt god kvalité.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Tydliggöra miljökonsekvenser i detaljplaner
 • Förbereda för miljöcertifiering vid nybyggnation och ombyggnation
 • Säkerställa att byggherrar sorterar ut byggavfall enligt nya avfallsförordningen
 • Ställa klimatkrav vi nybyggnation

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

 • Välja klimatsmarta och miljövänliga material vid nybyggnation och ombyggnation
 • Sortera ut ditt byggavfall enligt reglerna i den nya avfallsförordningen vid ombyggnation

Senaste uppföljningen av målområdet, Hållbart byggande

Skalbagge på blomma.

Rikt växt- och djurliv

Lidingös målbild till 2030 är att ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter. De växt- och djurarter som finns naturligt på och runt Lidingö ska ges goda möjligheter att fortleva i livskraftiga bestånd. Lidingöborna ska ha god tillgång till värdefulla grönområden för rekreation och naturupplevelser.

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål

 • Nationella miljökvalitetsmål: Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker.
 • Agenda 2030 hållbarhetsmål: 11. Hållbara städer, 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

För att nå hit ska vi jobba med följande målområden:

Främja biologisk mångfald

Naturskyddet ska utökas med sikte på sammanhängande och variationsrik natur och staden ska göra insatser mot invasiva arter.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Inkludera grön infrastruktur i detaljplanearbetet
 • Utöka naturreservaten och biotopskyddsområden
 • Öka arealen ängsyta
 • Senarelägg start av gräsklippning och minska antalet klippningar av högvuxet gräs
 • Informera om biologisk mångfald inom Lidingös rekreationsområden
 • Anordna temaveckor på biblioteket för att kunskapshöja kring Lidingös biologiska mångfald

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

 • Klippa gräset mer sällan och låta blommorna komma upp
 • Öka de blommande ytorna i trädgården genom att till exempel så ängsblomster
 • Se över om det finns invasiva arter i trädgården och hur de ska hanteras
 • Ta del av bibliotekets information om Lidingös biologiska mångfald

Senaste uppföljningen av målområdet, Främja biologisk mångfald

Visualisera och värdera ekossystemtjänster

Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som naturens ekosystem producerar och som är viktiga för människors överlevnad och livskvalitet. Naturen tillhandahåller exempelvis rening av dricksvatten, matproduktion, luftrening och bullerdämpning. Därför är det viktigt att synliggöra ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Inventera ekosystemtjänsterna inom Lidingö som geografiskt område och synliggöra dem i webkarta
 • Implementera ett systematiskt arbete där ekosystemtjänsters värde vägs in i detaljplanearbetet och vid exploatering av mark
 • Uppdatera stadens trädplan

Senaste uppföljningen av målområdet, Visualisera och värdera ekossystemtjänster

Minska nedskräpningen

Staden ska arbeta med att minska nedskräpningen för att förebygga föroreningar, undvika skador för människor och djurliv och därmed bidra till en renare ö.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Förbättra driftstrategin på nedskräpningsutsatta platser
 • Delta i skräpplockardagen
 • Utföra tillsyn över stadens åtgärder mot nedskräpning
 • Inventera behov av ytterligare papperskorgar inom tomtgräns och längs med motionsspår
 • Utöka kommunikationsinsatserna för minskad nedskräpning

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

 • Om vi hjälps åt att lägga skräpet där det hör hemma har vi kommit rätt långt

Senaste uppföljningen av målområdet, Minska nedskräpningen

Vy över sjö med klippa och vass i förgrunden.

Rika och livskraftiga vattenmiljöer

Lidingö stads målbild till 2030 är att minska den negativa påverkan på vattenområden på och runt Lidingö. De vattenmiljöer som Lidingö omges av ska vara rika och livskraftiga. Lidingöborna ska ha tillgång till rekreation och naturupplevelser i värdefulla vattenmiljöer.

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål

 • Nationella miljökvalitetsmål: Hav i balans och en levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag.
 • Agenda 2030 hållbarhetsmål: 14. Hav och marina resurser.

För att nå hit ska vi jobba med följande målområden:

Förbättra vattenkvalitén i Kyrkviken

Att förbättra vattenkvalitén i Kyrkviken är viktigt för att kunna bidra till minskad algblomning och återskapande av livskraftiga vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Utföra årlig mätning och uppföljning
 • Installera dagvattenrening och fördröjning i inre Kyrkviken
 • Utföra tillsyn över åtgärder för att uppnå god ekologisk och kemisk status
 • Föra dialog kring vikten av att minska båtlivets miljöbelastning
 • Anordna temaveckor på biblioteket för att kunskapshöja kring Lidingös vattenkvalité

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

 • Ta del av bibliotekets information om Lidingös vattenmiljöer

Senaste uppföljningen av målområdet, Förbättra vattenkvalitén i Kyrkviken

Rena dagvattnet

För att vattenkvalitén på och runt om Lidingö ska förbättras och miljökvalitetsnormerna uppnås är det viktigt att dagvattnet omhändertas så nära källan som möjligt, exempelvis genom infiltration i närliggande gräsytor eller öppna dagvattendammar.

Exempel på aktiviteter som staden ska genomföra:

 • Genomföra blåplansåtgärder som rör dagvatten
 • Ta fram en dagvattenhanteringsplan
 • Ta bort kantstenar längs utvalda delar av vägar för att infiltrera dagvattnet så nära källan som möjligt
 • Utföra utökad tillsyn av dagvattennätet

Exempel på vad du som Lidingöbo kan göra:

 • Tvätta bilen på tvättanläggning i stället för på gatan
 • Tvätta båtbotten på ett skonsamt sätt

Senaste uppföljningen av målområdet, Rena dagvattnet

Till toppen av sidan