Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Miljömål och miljöprogram

Ett nytt miljöprogram för stadens verksamheter har antagits av kommunfullmäktige och ska gälla för åren 2021 till 2030.

Äng med prästkragar i solljus

Miljöprogram 2021–2030

Den 22 februari 2021 antog kommunfullmäktige Miljöprogram 2021–2030 för Lidingö stads verksamheter. Miljöprogrammet syftar till att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Miljöprogrammet är indelat i tre målbilder som beskriver var vi ska vara år 2030. Under varje målbild finns målområden där vissa är extra prioriterade att arbeta med fram till 2025.

Miljöprogram 2021–2030

Miljöbokslut

I Lidingö stads miljöprogram 2016–2020 står det att Lidingö ska bli en energismart och hållbar grön ö till 2020. Ett nytt miljöprogram för stadens verksamheter håller på att tas fram, där fokus ska vara på de områden där behovet är som störst. Energianvändningen är en central fråga i omställningen till ett grönare samhälle och kan även minska kostnader för staden. Lidingös energianvändning har minskat med cirka 34 procent sedan 2009, vilket är i linje med stadens mål om 40 procents reduktion till 2020.

Intresset för att cykla ökar. På två år har antalet cyklister över Lidingöbron fördubblats. Lidingö stad värnar öns grönområden och arbetar med att minska miljöpåverkan i kustvatten, sjöar och vattendrag.

Enligt stadens miljöprogram ska miljökloka inköp göras och möjligheten till att sluta kretsloppen ska vara god. Andelen ekologisk mat uppgår till 32 procent. Maten blir mer klimatsmart genom att alla skolor och förskolor har en helvegetarisk dag i veckan och att mer klimatsmarta menyer komponeras. Minskat matsvinn är även något som alla verksamheter arbetar med, även om det är svårt att nå uppsatt mål.

Möjligheten för Lidingöbor att ta hand om sitt avfall på ett miljösmart sätt förbättras. Under året blev det lättare att sortera ut sin småelektronik då en insamlingsstation placerades i en större livsmedelsbutik på ön. Det är även fler och fler som väljer att sortera ut sitt matavfall. Matavfallet blir till biogas och biogödsel som används tillgödningsmedel på åkrar.

För att uppmuntra elever att använda sin innovativa förmåga till att lösa samhällsutmaningar genomfördes Innova-tionsveckan i de kommunala skolorna för tredje året i rad. Årets tema var Rescue – för en matsmart värld. Projektet har varit väldigt uppskattat hos såväl lärare som elever och för samman klimat, teknik och innovation.

Globala miljömål – Agenda 2030

Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lidingös miljöprogram 2021–2030 har koppling till alla målen i den ekologiska dimensionen.

Globala miljömålens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden, bland annat Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. Övergripande finns Generationsmålet som tillsammans med de 16 miljömålen är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Sveriges miljömåls webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala miljömål

De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen samordnar och följer upp det regionala arbetet med miljömålen. I Stockholms län är bland annat Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt en God bebyggd miljö prioriterade mål.

Regionala miljömål, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan