Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vattenmätare

För att avgöra hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och för att få en korrekt debitering behöver vattnet mätas. Till det används vattenmätaren.

Vattenmätare som visar hur mycket som förbrukats. 

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Det är staden som äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ska underhålla vattenmätarkonsolen och övrig rörinstallation.

Avläsning av vattenmätare

Varje år i november får du som fastighetsägare ett avläsningskort från Idata i brevlådan. Du registrerar aktuell mätarställning via internet, telefon eller svarskortet. Registreringen ska vara gjord före årets slut.

 • Vi läser in alla uppgifter först efter sista svarsdatum.
 • Behöver du hjälp att korrigera en inlämnad avläsning kan vårt kundcenter hjälpa dig.
 • Har du inte fått ett avläsningskort beror det troligen på att vi har en färsk avläsning, till exempel i samband med ett ägarbyte.
 • Utifrån den föregående och den aktuella avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för debiteringar av vattenförbrukningen framåt i tiden. Hör av dig till oss om du vet med dig att förbrukningen kommer att minska eller öka, så ändrar vi preliminärdebiteringen.
 • Om du under året har betalat för mer eller mindre vatten än du har förbrukat så justeras det på den faktura där avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet. Vi behöver få in minst en avläsning per år för att vi ska kunna fakturera en så korrekt förbrukning som möjligt.
 • Under övriga delen av året kan du registrera vattenmätarställningen eller kontrollera aktuell årsförbrukning av ditt vatten på mina sidor för vatten och avfall.

Mina sidor, logga in med kund- eller personnummer

Mina sidor, logga in med BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering av vattenmätare

Lidingö stad äger vattenmätaren. Fastighetsägaren äger vattenmätarkonsolen och övrig rörinstallation. Placeringen av vattenmätaren ska vara godkänd av Lidingö stad.

För att stadens tekniker ska kunna komma åt vattenmätaren vid byte och service, eller när avläsning behöver göras, ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättåtkomlig och placerad i en godkänd vattenmätarkonsol cirka 60–100 cm ovanför golvet.

Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren vilket innebär att den inte får placeras bakom tung utrustning eller inredning. Mätaren får inte heller vara inbyggd. Det är bra om vattenmätaren sitter i ett utrymme som är vattentåligt och där det finns golvbrunn (är servisledningen 50 millimeter eller större krävs golvbrunn i utrymmet).

Utrymmet bör vara belyst och även väl ventilerat för att undvika fukt-och mögelskador. Det måste även vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador och som fastighetsägare är du ansvarig om mätaren skadas.

Du får inte ändra mätarens placering eller bryta mätarens plombering utan stadens kännedom.

Bilden visar en godkänd vattenmätarplats med en vattenmätare
inkopplad i en vattenmätarkonsol cirka 60–100 centimeter ovanför golvet, med
belysning och golvbrunn. En pil pekar på ytan mellan väggen och ett skyddsrör
som tillhör vattenledningen. Där står det att avståndet mellan vägg och
skyddsrör inte får vara mindre än 6 centimeter för att möjliggöra tätning mot
skyddsröret. I illustrationen finns en annan pil som pekar på ytan vid
golvbrunnen, med texten att detta ska vara ett vattenskadesäkert utförande,
enligt branschregler som är anpassat efter golvtyp.

Godkänd vattenmätarplats med en vattenmätare inkopplad i en vattenmätarkonsol cirka 60–100 centimeter ovanför golvet, med belysning och golvbrunn. Bildkälla: Svenskt vatten (P125)

Vattenmätarkonsol

En vattenmätarkonsol gör att vattenmätarens placering blir stabilare och rören påverkas minimalt, vilket reducerar risken för läckage vid arbeten kring vattenmätarplatsen. En vattenmätarkonsol eliminerar också risken för elolycksfall om vattenledningen skulle vara strömförande vid mätarbytet.

En vattenmätarkonsol ska vara korrosionsskyddad, försedd med två avstängningsventiler, en skjutbar kopplingshylsa och placeras horisontellt fast förankrad i väggen, cirka 60–100 cm ovanför golvet. Konsolen ska placeras på ett sådant sätt att vattenmätaren skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre skada.

Vattenmätare inkopplad i en godkänd vattenmätarkonsol. I illustrationen pekar en pil på avstängningsventil A, som är före mätaren, en annan pil på avstängningsventil B, ventilen efter mätaren. En tredje pil placerad mitt på mätaren visar att vattnets flödesriktning går genom mätaren från ventil A till ventil B. En fjärde pil markerar att den skjutbara kopplingshylsan finns mellan vattenmätaren och avstängningsventil B. En femte pil markerar själva vattenmätarkonsolen som i huvudsak består av ett väggfäste, men också avstängningsventil A och B, samt den skjutbara kopplingshylsan.

Godkänd vattenmätare inkopplad i en godkänd vattenmätarkonsol. Bildkälla: Svenskt vatten (P125)

Observera att vattenmätarkonsoler märkta LK580 inte är godkända av Lidingö stad. Har du en sådan måste du kontakta en VVS-installatör (rörmokare) för att byta ut den innan vi kan genomföra mätarbytet.

Avstängningsventil märkt LK580 som är en del av en icke godkänd vattenmätarkonsol.

Avstängningsventil märkt LK580 som är en del av en icke godkänd vattenmätarkonsol.

Vattenmätarbyte

Små vattenmätare, som finns i villor och radhus samt i vissa flerbostadshus, byts ut vart tionde år. Större mätare byts ut vart femte år. Fastighetsägaren måste vara hemma under tiden bytet sker. Vattenmätarens placering ska vara godkänd av staden. När de tagits ned skickas alla mätare på provning.

Viktiga punkter inför mätarbytet:

 • Vattenmätaren måste vara inkopplad i en godkänd vattenmätarkonsol
 • Avstängningsventilerna vid mätaren ska fungera
 • Vattenmätaren får inte vara inbyggd
 • Det ska vara fritt utrymme runt mätaren
 • Utrymmet bör vara vattentåligt och belyst
 • Är servisledningen 50 millimeter eller större krävs golvbrunn i utrymmet

Vattenmätaren läcker eller går fel

Ser du en luftbubbla i mätaren? Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Om du misstänker att vattenmätaren går fel, titta på mätaren och kontrollera att alla visarna på mätaren står stilla, när du vet att inget vatten används. Kontrollera och läs mätaren morgon och kväll under några dagar. Ibland kan det vara så att det är ett läckage i toalettstolen och det är inte alltid så lätt att se, som många tror.

Gör så här

Prova dig fram genom att lägga en bit hushållspapper i stolen strax under toalettringen, blir det fuktigt då är det ändå toalettstolen som läcker. Givetvis kan vi skicka mätaren på provning. Om det visar sig att det inte är något fel på mätaren får abonnenten själv stå för kostnaden. Därför rekommenderar vi att först göra de kontroller som går att göra.

Vattenmätare i brunn

På en del fastigheter finns vattenmätaren i en brunn i stället för i huset. En mätarbrunn är som regel fastighetsägarens ansvar. Lidingö stad ansvarar endast för själva vattenmätaren. Ibland finns vattenmätare till flera fastigheter i samma brunn och då har alla berörda fastighetsägare ett gemensamt ansvar för mätarbrunnen.

Vattenmätare i brunn ska bytas med samma regelbundenhet som mätare inuti byggnader. För att Lidingö stad ska kunna genomföra en avläsning eller ett byte av vattenmätare i brunn måste mätarplatsen vara godkänd.

En fastighetsägare som inte har en godkänd mätarplats kan få en anmärkning och ansvarar då för att åtgärda anmärkningen så att Lidingö stad kan genomföra mätarbytet.

Det finns två typer av vanligt förekommande mätarbrunnar. Mätarbrunnar som är nedstigningsbara och mätarbrunnar med upplyftningsbar vattenmätare.

Krav för en godkänd nedstigningsbar mätarbrunn

 • Vattenmätaren ska vara placerad vågrätt och fast förankrad i en korrosionsskyddad vattenmätarkonsol.
 • Fästjärnet som vattenmätarkonsolen är förankrad i ska vara av korrosionssäkert material.
 • Vattenmätaren ska vara åtkomlig och placerad minst 50 cm ovanför brunnsbotten.
 • Vattenmätaren ska vara placerad på ett frostfritt djup.
 • Om en mätarbrunn har stege så ska stegen vara fast förankrad och av korrosionssäkert material.
 • Mätarbrunnen ska ha vattentäta brunnsväggar och väggenomföringar.
 • Mätarbrunnen ska vara placerad så att den är åtkomlig för huvudmannen inom fastighetsmark och så nära förbindelsepunkten som möjligt.
 • Mätarbrunnen ska ha en fri nedstigningsöppning med en diameter på minst 60 cm och försedd med heltäckande lock.
 • Mätarbrunnen ska ha en invändig diameter på minst 120 cm för en mätare.
 • Mätarbrunnen ska ha en invändig diameter på minst 150 cm för två mätare.
 • Har en brunn tre eller flera mätare eller om servisledningen har en dimension på 50 mm eller större kontaktas Lidingö stad för samråd.
Bilden visar två olika vinklar av en nedstigningar brunn med en vattenmätare installerad nere i brunnen. I bilden har man även markerat ut följande saker: 1. En vattenmätarkonsol som är av korrosionssäkert material, inklusive vattenmätarkoppling. 2. Fästjärn av korrosionssäkert material. 3. Vattentät väggenomföring. 4. En stege av korrosionssäkert material.

Bildkälla: Svenskt vatten (P125)

Krav för en godkänd mätarbrunn med upplyftningsbar vattenmätare

 • Vattenmätaren ska vara placerad vågrätt och fast förankrad i en korrosionsskyddad vattenmätarkonsol.
 • Vattenmätarkonsolen ska vara kopplad till en flexibel slang som är godkänd för dricksvatten.
 • Vattenmätaren ska vara placerad på ett frostfritt djup.
 • Vattenmätaren ska ha en fast installerad lyftanordning.
 • Mätarbrunnen ska vara försedd med heltäckande lock och vattentäta brunnsväggar och väggenomföringar.
 • Mätarbrunnen ska vara placerad så att den är åtkomlig för huvudmannen inom fastighetsmark och så nära förbindelsepunkten som möjligt.
Bilden visar en brunn med en vattenmätare installerad nere i brunnen. I bilden har man även markerat ut följande saker: 1. En vattenmätarkonsol som är av korrosionssäkert material, inklusive vattenmätarkoppling. 2. En flexibel slang. 3. Vattentät väggenomföring. 4. En fast installerad lyftanordning.

Bildkälla: Svenskt vatten (P125)

Till toppen av sidan