Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Spillvatten – avlopp

Spillvatten är samlingsnamnet på allt använt vatten från exempelvis diskhoar, tvättmaskiner, toaletter och duschar. Det vattnet innehåller föroreningar och behöver passera reningsverket innan det återgår till naturen.

Allt vatten ingår i ett kretslopp, vi använder samma vatten som alla levande varelser innan oss och vi lånar vattnet från kommande generationer. Vi har därför ett gemensamt ansvar att se till att vattnet vi smutsar ned renas och kan återgå till kretsloppet.

Lidingös spillvatten renas i Käppalaverket på sydöstra ön. En fungerande vattenrening är nödvändigt för att förhindra övergödning och annan förorening av Östersjön. För att underlätta reningsprocessen finns det en del saker som är viktiga att tänka på.

Tänk på vad du spolar ner

Reningsprocessen är uppdelad i flera steg. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk, och för att reningen ska vara effektiv är det viktigt att samtliga delar fungerar som de ska.

Spola inte ner:

Skräp (tops, bindor, hår, fimpar och annat). Det ska samlas ihop i en skräppåse och är brännbart material.
Matfett, som bör torkas av med hushållspapper eller samlas i en petflaska och sedan slängas i soppåsen. Fett brinner utmärkt.
Kemikalier ska lämnas in på miljöstationen.
Överblivna mediciner, som ska lämnas till apoteket.

Stopp i ledningarna

Den vanligaste orsaken till stopp i avloppet är att olämpliga föremål har spolats ned, exempelvis tops, hårstrån, fimpar, tamponger, bindor, kondomer och kattsand.

Allt detta kan orsaka driftstopp och störningar i hela systemet och försvårar reningsprocessen avsevärt. Endast bajs, kiss och toalettpapper ska spolas ned. Inget annat.

Även stekfett, smör och oljor av olika slag kan sätta igen rören. När fettet kyls ned, ofta väl nere i ledningarna, stelnar detta och fastnar på insidan vilket tillslut resulterar i en propp.

Om dud river du en verksamhet med mycket fettrester behöver du en fettavskiljare.

Fettavskiljare

Skadliga kemikalier och mediciner

En stor del av vattenreningen sköts av olika typer av mikroorganismer, främst bakterier.

Målarfärgrester, olika lösningsmedel, starkt sura eller basiska vätskor, oljor, mediciner och bekämpningsmedel är alla exempel på ämnen som inte renas av, och i vissa fall slår ut, bakteriefloran i reningsverken. Utan dessa mikroorganismer försvinner en väsentlig del av reningsprocessen.

De ämnen som inte tas bort i reningsprocessen följer med ut i naturen och kan orsaka störningar i ekosystemet, bland annat rubba hormonbalansen hos fiskar.

Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Avfallskvarn

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall.

Kontakta vår kundtjänst för mer information.

E-post: kundtjanst.teknik@lidingo.se

Dag- och dräneringsvatten

Våra ledningar belastas i dag med för mycket vatten som inte ska behöva renas vid reningsverket i Käppala. Det kan vid nederbörd medföra att vatten som inte får plats i ledningsnätet eller i reningsverket släpps ut orenat i sjöar och vattendrag.

Fastigheter som har lågt belägna golvbrunnar, främst hus med källare, riskerar att få avloppsvatten upptryckt bakvägen in i källaren om avloppsledningen i gatan är överbelastad. Att kontinuerligt tillföra fel vatten till reningsverken orsakar dessutom onödiga driftskostnader för vatten- och avloppskollektivets medlemmar och bidrar till onödig påfrestning av miljön. 

I möjligaste mån ska dagvatten tas om hand av fastighetsägaren inom egna fastigheten för att i förlängningen ansluta till grundvattnet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för hanteringen av dagvatten och dräneringsvatten på fastigheten.

Det finns i huvudsak två sätt att hantera dag- och dräneringsvatten, i första hand så tar man hand om vattnet inom sin egen fastighet. I andra hand leder vattnet vidare till Saltsjön.

Egen pool

Att fylla poolen

Poolen går bra att fylla med trädgårdsslang eller liknande.

När du fyller din pool är det mycket viktigt att du inte lägger slangen på botten och håller den borta från vattenytan. De kommunala vattenledningarna är satta under tryck, och skulle detta försvinna skapas ett undertryck i slangen. Det leder till att förorenat vatten sugs tillbaka in i slangen och ut i dricksvattenledningarna, även kallat återströmning. Alla fastigheter med anslutning till det kommunala vattensystemet är utrustade med återströmningsskydd, men dessa är inte byggda för att stå emot trycket från de stora vattenmassorna i en pool.

Det tar tid att fylla en pool. Tiden påverkas av hur mycket vatten som andra som är kopplade till ledningsnätet använder för tillfället, men räkna med att du fyller cirka 2 kubikmeter/timme.

Så tömmer du poolen

Poolvatten som innehåller klor måste avkloreras innan det kan tömmas ut. Detta kan göras på följande sätt:

 • Låt vattnet stå ute i solen ett par dagar (dock inte rekommenderat för större mängder vatten).
 • Tillsätt någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, vilket säljs i bassängtillbehörsbutiker.

Råd för privata pooler, Stockholms vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömning

Avklorerat vatten går bra att tömma ut direkt på tomten genom en lämplig yta där marken kan absorbera vattnet, exempelvis gräsmattan. Det går även bra att leda vattnet till närmaste dagvattenbrunn eller dagvattendike genom en slang.

Det är viktigt att du inte leder ditt poolvatten till avloppsnätet, till exempel genom golvbrunn eller handfat. Reningsverket är till för smutsigt vatten och vi vill därför minimera stora mängder tillskottsvatten, som exempelvis poolvatten, eftersom det försämrar själva reningsprocessen.

Vatten som avleds under normal drift

För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning (se ovan), men vatten från backspolning av poolfilter bör ledas till spillvattennätet istället. Detta för att föroreningsnivån är mer koncentrerad i det vattnet.

Mer om pool

Bygglov: Så länge markens ursprungliga höjdläge runt poolen inte påverkas krävs inget bygglov när du ska anlägga en pool. Ändras höjdläget kan ett marklov krävas. Trädäck, poolskydd eller murar i anslutning till poolen kan komma att kräva bygglov.

Bygglov

Polistillstånd: Om du behöver spränga eller spräcka sten när du bygger pool krävs alltid tillstånd från polisen. Ansökan om tillstånd lämnas in hos polismyndigheten i det distrikt där arbetet ska utföras. Ligger din mark inom strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Strandskydd

Säkerhet

En pool är för de flesta en underbar plats för skratt, lek och avkoppling, men det får inte glömmas att det även är en potentiell dödsfälla. Lämnar man poolen ur sikte för bara så mycket som ett ögonblick så kan ett litet barn ramla ned i poolen, eller så kanske det är hunden som råkar ut för en olycka när du är iväg till jobbet.

Det är därför helt nödvändigt och dessutom lagstiftat att poolen ska vara utrustad med antingen ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika, eller ett minst 90 centimeter högt staket med barnsäkra grindar.

Enskilt avlopp

Ur miljösynpunkt bör din fastighet helst vara ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

På Lidingö finns cirka 7 150 småhus. De allra flesta är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, men det finns fortfarande cirka 80 fastigheter som har eget avlopp och vatten.

Inom detaljplanelagt område

När du bygger hus inom detaljplanelagt område ansluter du dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Kontakta oss för att ansluta dig.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område kan du få anordna egen avloppsanläggning och eget vatten. Om det är möjligt rekommenderar vi ändå att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet genom avtal. Kontakta gärna en av våra avloppshandläggare för rådgivning.

Ansökan om avloppsanläggning

Ansök om tillstånd för enskild avloppsanläggning hos miljö-och stadsbyggnadskontoret i god tid innan du börjar bygga. Du behöver även göra en anmälan om du sätter in en torr- och förmultningstoalett.

Fettavskiljare

Fett sätter sig på väggarna i avloppen och kan bland annat orsaka allvarliga stopp. Driver du en industri eller verksamhet med mycket fettavfall, exempelvis ett bageri eller en restaurang, bör en fettavskiljare installeras.

Fettproblematiken

Spillvatten från exempelvis restauranger, storkök, bagerier samt även från vanliga hushåll innehåller fett. Fettet som släpps ut, stelnar när vattentemperaturen sjunker och fastnar därmed i ledningsnät och pumpstationer. Detta kan bidra till stopp i avloppen som kan orsaka översvämningar i källare eller utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag. Ansamlat fett kan dessutom göra miljön syrefri vilket gör att svavelväte kan bildas.  Svavelväte är en giftig gas som både fräter på betongledningar och pumpstationer samt utgör en arbetsmiljörisk. För att undvika stopp och andra problem som fettet kan bidra till behövs därför fettavskiljning innan spillvattnet leds ut i kommunens ledningssystem.

I de bestämmelser som gäller för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen på Lidingö (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängd. Du som fastighetsägare ansvarar för det som tillförs ledningsnätet och du får inte släppa ut fett som kan orsaka stopp eller på annat sätt vålla skada.

Installation av fettavskiljare

Om det saknas fettavskiljare i anslutning till en verksamhet kan VA-huvudmannen ställa krav på fastighetsägaren att installera en fettavskiljare inom en viss tid.

Bra att tänka på vid installation av fettavskiljare:

 • Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren baserat på verksamhet och vattenflöde, lämplig placering och tömningsinstallation. Tänk på att fettavskiljaren måste vara typgodkänd enligt SSEN-1825-1 (Utformning) och SSEN-1825-2 (Dimensionering).
 • Avluftning av fettavskiljare får inte vara kopplat till spillvattenledningen. Endast vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren.
 • Samråd tidigt med tömningsentreprenör med avseende av placering av fettavskiljaren för enkelt tömning. Placeringen ska maximalt vara tio meter från lämplig parkering där tömningsentreprenörens bil kommer att stå
 • Gör en abonnemangsanmälan för tömning av fettavskiljaren med Sortera.

Vid installation av fettavskiljare ska du anmäla detta

Mejla oss din anmäla av installation av fettavskiljare.
E-post: kundtjanst.teknik@lidingo.se

Sortera är vår entreprenör för tömning av fettavskiljare.

Tänk på att större mängder fett från tillexempel stekbord och fritöser i kärl måste du ha ett uppsamlingskärl för återvinning. Det uppsamlade fettet ska lämnas till det företag som ni valt att anlita.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café
 • Charkuteriindustri
 • Gatukök
 • Kebabgrill
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering
 • Mottagningskök
 • Pizzeria
 • Sushirestaurang
 • Personalmatsal
 • Produktionskök
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Styckningslokal

Hantering av kemikalier

Kemikalier kan vara farliga för både hälsan och miljön. Därför är det mycket viktigt att överblivna kemikalier tas om hand på ett säkert och effektivt sätt.

Kemikalier finns överallt i vår närhet och en del är skadliga för människor och miljö. I Käppalaverket renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Käppalaverket är inte byggt för att ta hand om kemikalier. Kemikalierna försämrar reningsprocessen och en del fortsätter ut i ekosystemet och påverkar miljön negativt.

Lämna all färg till en miljöstation

All färg, inte bara kadmiumhaltig färg utan även vattenlöslig färg och kadmiumfri färg, liksom lösningsmedel hör till kategorin farligt avfall. Som farligt avfall räknas också till exempel tomma tuber, färgrester, rengöringstrasor, torkpapper, dukrester och kasserade verk.

Farligt avfall ska du alltid lämna till en miljöstation. Det får aldrig hamna i avloppet eller i de vanliga soporna.

Tips på hur du kan måla miljöanpassat

 • Lackfärg och konstnärsfärg. Torka av penseln eller rollern så mycket som möjligt på papper innan du rengör den. Lämna överbliven färg, förbrukad lacknafta och dylikt till en miljöstation. Lackfärger innehåller lösningsmedel och konstnärsfärger kan innehålla kadmium.
 • Vattenlöslig färg. Torka av penseln eller rollern så mycket som möjligt på papper innan du sköljer den i vatten. I stället för att rengöra mellan varje målning går det utmärkt att lägga penseln eller rollern i en plastpåse. Det hindrar vattnet från att dunsta. Lämna överbliven färg till en miljöstation. Vattenlösliga färger kan innehålla nonylfenol, ett hormonliknande ämne som kan orsaka genetiska förändringar.

All överbliven färg ska du hantera som farligt avfall och lämna till en återvinningscentral.

Lämna och återvinn avfall

Lågtryckavloppsenhet (LTA-enhet)

En lågtryckavloppsenhet (LTA-enhet) används främst i områden som ligger i en dal eller sänka där ett vanligt avloppssystem med självfall inte fungerar. En LTA-pump trycker fram avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet.

I bostadsområden byggda över kuperad mark är det på vissa platser svårt för avlopps-vattnet att rinna till avloppsnätet enbart med hjälp av gravitationen. På dessa platser behöver vattnet tryckas fram av så kallade LTA-pumpar. Varje fastighet som ligger på en sådan plats måste då förses med en LTA-enhet.

Behöver du en LTA-enhet?

En LTA-enhet installeras om fastigheten är belägen lågt, exempelvis i en svacka, eller om marken inte tillåter att avloppsledningarna grävs ned tillräckligt djupt för att avloppsvattnet ska flöda av sig självt till avlopps-nätet.

I ett vanligt avloppsystem grävs ledningarna ned ungefär två meter under marken, vilket ger ett naturligt frostskydd, medan LTA-enhetens ledningar kan läggas på ett mindre djup. En LTA-enhet kan därför installeras både lättare, snabbare och billigare. Nackdelen är högre drift- och underhållskostnader, att det kan bli driftstopp vid längre elavbrott samt att det tillkommer en elkostnad om cirka 100 kr/år.

Skötsel

Vi driver, underhåller och förnyar LTA-pumpen under förutsättning att:

 • Det finns ett gällande avtal med Lidingö stad.
 • Ett fungerande larm med separat säkring är inkopplat, som gör det möjligt att snabbt uppmärksamma fastighetsägaren om något är fel och behöver åtgärdas.
 • Inget föremål som kan skada pumpen har tillförts.
 • Fastighetsägaren har skyddat pumpenheten och ledningarna från frysning, det vill säga att luckan är isolerad.

Du som fastighetsägare bekostar eventuell reparation av pumpen om skadan har åstadkommits av föremål som inte hör hemma i avloppet, till exempel kemikalier, bindor eller kondomer. Fastighetsägaren bekostar även reparation av pumpen om ledningar har fryst på fastighetsägarens del av servisen på grund av bristande isolering. 

Tänk på att:

LTA-enhetens ledningar har små diametrar och klarar endast av att ta emot spillvatten. Inget annat. Avfallskvarnar får därför inte anslutas till en LTA-enhet.

Dessutom gäller att:

 • Pumpen alltid ska vara lätt att komma åt och installerad på en plats där en pumpkärra obehindrat kan ta sig fram från närmaste väg.
 • Det ska vara minst 1,5 m fri yta runt LTA-enheten. Skador på föremål eller växtlighet som står inom denna gräns tar Lidingö stad inget ansvar för.
 • Transportvägen till enheten ska vara halkfri och snöröjd vid reparation vintertid.

Vid driftstopp:

Innan du tar kontakt med staden:

 • Kontrollera att säkringen till pumpen är hel.
 • Pröva om det går att provstarta pumpen för hand. Manöverknapp finns i brunnen.
 • Tillför inget extra vatten till LTA-enheten innan problemet är löst.

Vardagar, klockan 8.30–16.00, kundtjänst
Telefon: 08-731 30 00

Övrig tid, stadens bevakningsbolag
Telefon: 08-731 48 68

Oljeavskiljare

Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet. Om oljehaltigt vatten går vidare till reningsverk kan höga halter av olja dessutom försämra reningsprocesserna. Förorenat slam som då inte kan användas som gödning på åkrar.

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra s.k. lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten. Om oljehaltigt vatten går vidare till reningsverk kan höga halter av olja medföra försämring av reningsprocesserna och förorenat slam som därför inte kan användas som gödning på åkrar.

Olja är giftigt för miljön

Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet. Bensin i oljefasen är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. En oljeavskiljares funktion påverkar därför framför allt miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Krav på oljeavskiljare

Exempel på anläggningar som ska ha oljeavskiljare är exempelvis:

 • Bensinstationer, fordonstvättar.
 • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar, spolplattor vid t.ex. distributionsfirmor m.fl.).
 • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar).
 • Kondensvatten från kompressorer vid industrier.

Så här fungerar en oljeavskiljare

Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten. Är uppehållstiden i en oljeavskiljare inte tillräckligt lång så hinner oljan inte flyta upp och oljan följer med utgående vatten och föroreningar sprids då till miljön.

Oljeavskiljaren skall vara av klass 1, vilket innebär att den ska vara tillverkad enligt standarden SS-EN 858-1 och ha ett utsläpp av olja på maximalt 5 mg/l. Den ska även dimensioneras enligt SS-EN 858-2 och skötas och kontrolleras enligt Svensk standard.

Samråd skall ske med Miljö- och hälsoskyddskontoret. Efter installationen skall tömning och underhåll av avskiljaren ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska erhållas. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.

Skötsel och tömning

Enligt Lidingö Stads bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) får spillvattennätet inte belastas med avloppsvatten som skiljer sig betydligt från vanligt hushållsvatten. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att se till detta.

Miljöbalken innehåller även regler med betydelse för när och hur oljeavskiljare ska installeras och skötas. Enligt miljöbalken ska man ha egenkontroll på oljeavskiljare. Det innebär kontroll av olje- och slammängd, kontroll av larm, provtagning av utgående vatten, besiktning och tömning. Dokument om egenkontrollen sparas i minst 3 år och kunna visas upp för miljöenheten när myndigheten begär detta.

Olje- och slammängden ska kontrolleras regelbundet. Enligt standard bör tömning ske när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld. Slam och olja från oljeavskiljaren är farligt avfall. Reningsverken ställer krav på att underhåll och kontroll av avskiljaren utförs minst var sjätte månad av erfaren personal. Larmet ska också kontrolleras kontinuerligt.

Enligt standard (SS-EN 858-2) ska oljeavskiljare vart 5:e år genomgå en besiktning utförd av kunnig personal. Avskiljaren ska då tömmas och kontrolleras med avseende på att tanken är hel och tät, komponenternas täthet, eventuell invändig ytbehandling, larm och elektriska komponenter, rör, dämpskärmar och liknande avseende fastsättning och funktion.

Faktablad om oljeavskiljare, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Råttor i avloppsnätet

Om du har problem med råttor som kommer in i bostaden via avloppsnätet eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Råttor är ett skadedjur och de förökar sig i stort antal där det finns sopor och annan mat. De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken och kan ställa till problem genom att angripa avloppsledningar i plast eller, i sällsynta fall, ta sig upp i bostäder via avloppsledningar.

Om du är fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. (I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det huvudsakliga ansvaret.) 

Vid akuta problem bör du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om det ingår en skadedjursförsäkring i din hemförsäkring. Försäkringsbolaget bör sedan kunna rekommendera ett skadedjursbolag som kan göra en inspektion i din bostad. Om du inte har någon skadedjursförsäkring får du kontakta ett skadedjursbolag på egen hand.

Om du är hyresgäst

Om du hyr din bostad är det din hyresvärd som bär ansvaret för att hålla bostaden skadedjursfri. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet kan du anmäla detta till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Förebygg problem med råttor

 • Installera något form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information. 
 • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion. 
 • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten. 
 • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter. 
 • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar. 
 • Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet. 
 • Spola aldrig ner fett i avloppet! Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor.

Skadedjur och ohyra

Anmäl råttor i avloppsnätet

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden kan du anmäla detta till oss via Felanmälan till Lidingö stads VA-enhet, som ansvarar för avloppsnätet fram till tomtgränsen. Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar. Tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag.

Staden ansvarar för att hålla råttbeståndet nere i avloppsnätet och vi använder en miljövänlig metod utan gift. Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till oss via Felanmälan. Råtthål i närheten av avloppsledningar kan innebära att det även finns ett hål i ledningen och därmed en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden. 

Felanmälan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Hit går ditt avloppsvatten

Lidingö ingår som en av elva medlemskommuner i Käppalaförbundet. Förbundet har till uppgift att ta hand om och rena vårt avloppsvatten.

De flesta av Lidingös invånare är anslutna till Käppalaverket och endast ett fåtal hushåll har enskilda avloppsanläggningar. Vår kommun levererar årligen cirka sex miljoner kubikmeter avloppsvatten till Käppalaverket.

Käppalaverket

Käppalaverket är ett av världens mest effektiva reningsverk. Genom mekanisk, kemisk och biologisk rening tar reningsverket bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Processen sker i flera reningssteg och tar ett till två dygn. Därefter släpps vattnet ut i Östersjön och återgår till naturens eget kretslopp.

Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Slam och biogas kan användas

Förutom renat vatten ger processen också användbara restprodukter som slam och biogas.

Slammet innehåller näringsämnen och kan efter en kvalitetskontroll användas som gödsel i jordbruket och för jordtillverkning.

Biogasen används till största delen för att värma upp bostäder på Lidingö, men biogasen används även som fordonsbränsle till stadens sopbilar och SL-bussar.

Slam- och latrin, Villor och fritidshus – avfallshantering

Kontakt
Till toppen av sidan