Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator och asfalterade ytor. Dagvattnet innehåller föroreningar från bland annat luften och trafiken. Vattnet rinner från tak och asfalt genom ledningar och diken ut i sjöar, vattendrag och hav.

Mindre förorenat dagvatten i våra sjöar och vattendrag

Vi arbetar ständigt med att kartlägga och analysera dagvatten för att kontrollera att det inte är förorenat och rinner ut orenat i vattendrag på och runt Lidingö.

Renat borrvatten till dagvattennätet

Vid borrning i berg bildas ofta stora mängder borrkax (vatten blandat med stenmjöl). Detta får inte komma ut i ledningsnätet, det kan skada ledningsnätets funktion. Du som fastighetsägare ansvarar för att borrentreprenören hanterar borrkaxet på ett korrekt sätt. Var uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte förorenas eller täpps igen på grund av felaktig hantering.

Planerar du att släppa borrvatten till dagvattennätet måste vattnet först renas (slamavskiljning) så att det i princip är partikelfritt. Är avskiljningen inte tillräcklig kan ytterligare reningssteg behövas. Du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig för kontroll och renspolning av dagvattenledningen om det visar sig att du orsakat problemet. Kolla därför att företaget som utför borrningen har certifierade borrare.

Meddela oss via e-post: teknik.fastighet@lidingo.se, senast en vecka innan du börjar borra:

  • Namn på fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning och adress
  • E-postadress och/eller telefonnummer
  • Om spolvatten från bergvärmeborrning planeras att ledas till dagvattennätet
  • Arbetets start- och slutdatum
  • Namn på företag/entreprenör som utför borrningen

Dagvattendammar - naturens reningsverk

För att åtgärda och rena dagvatten innan det rinner ut i olika vattenområden bygger vi dagvattendammar. Dammarna filtrerar och renar dagvatten och blir därmed en slags reningsanläggning. Nedan följer några exempel på hur vi tar hand om dagvatten på Lidingö:

  • Tyktorps dagvattendammar filtrerar och renar dagvatten som kommer från golfbanan och från fastigheter på Näset. Från dammen rinner vattnet över till det intilliggande diket som renar vattnet ytterligare och som sedan leder ut det i Lilla Värtan vid Lidingövarvet.
  • Dagvatten från Stockby småindustriområde renas i två dammar med oljeavskiljare innan det rinner ut i Stockbysjön.
  • Lak- och dagvatten från gamla soptippen vid Södergarn och från Trolldalstippen renas med hjälp av anlagda dammar innan det går ut i Södergarnsviken respektive Stora Värtan.
  • Dagvatten som rinner ut i Kottlasjön vid Breviksbadet renas i en särskild reningsbassäng.

Policy för dagvatten i Lidingö stad

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan