Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Boendeparkering

I februari 2021 bli boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. Är du fordonsägare och folkbokförd i något av områdena kan du nu söka boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst.

Skylt boendeparkering

Nya regler i februari 2021

I februari 2021 införs boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. De nya reglerna gäller så snart nya skyltar kommit på plats. I samband med det avslutas det försök med boendeparkering som pågått sedan 2019 och de tillhörande tillstånden slutar att gälla.

Läs mer i nyheten Boendeparkering blir permanent 

Grundregler

 • Sökande ska vara folkbokförd i Lidingö stad.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas endast för den zon där den sökande är
  folkbokförd.
 • Zoner för boendeparkering är:
  • Torsvik (To)
  • Baggeby inkl. Bodal (Ba)
  • Näset (Nä)
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas utan begränsning av antal fordon per sökande.
 • Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare av det svensk-registrerade fordon för vilket tillstånd söks, utom i de fall som anges nedan.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas för fordon med totalvikt på högst 3,5 ton.
 • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning,
  vändskiva, för påhängsvagn) kan inte få boendeparkeringstillstånd.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas inte för fordon som är avställt eller har
  användnings- eller körförbud.
 • Till fordon som inte har en godkänd kontrollbesiktning, inte är trafikförsäkrade
  eller där fordonsskatten inte är betald utfärdas inte boendeparkeringstillstånd.
 • Tillståndet gäller 1 år efter utfärdat datum och ska därefter förnyas.

Tillfälliga tillstånd

 • Om du har ett tillfälligt boende på Lidingö ska du bifoga ett intyg som styrker att
  du är tillfälligt boende, till exempel en kopia av ditt hyreskontrakt.
 • Om du har privat leasingbil ska du bifoga kopia på leasingavtalet från
  leasinggivaren.
 • Om du har förmånsbil ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare, där det
  framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda tjänstebilen privat.
 • Om du har hyrbil ska du bifoga hyresavtal som ska vara undertecknat av dig och
  hyrbilsföretaget.
 • Om du lånar en bil ska du bifoga ett intyg om utlåning av bil som fylls i och undertecknas av bilägaren. Använd gärna blanketten "Intyg om utlåning av bil" nedan. Möjligheten att få tillstånd på en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.

I och med att ansökan om tillfälliga boendeparkeringstillstånd måste
kompletteras med bifogande intyg kommer en manuell handläggning av dessa
ansökningar att behövas, vilket kan fördröja svar från Lidingö stad.

Parkering

 • Digitalt tillstånd, inga fysiska biljetter.
 • Med boendeparkeringstillstånd kan du parkera ditt fordon i maximalt 7 dagar i följd på skyltad boendeparkering i den zon som tillståndet gäller i.
 • Vägmärken med tilläggstavlan "Boende To", ”Boende Ba” samt ”Boende Nä”
  anger var tillståndet för boendeparkering gäller.
 • Tillståndet ger inte rätt att parkera när parkeringsförbud eller stoppförbud
  gäller.
 • Tillståndet ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen är
  förbjudet att parkera.
 • Innehav av tillstånd innebär inte att parkeringsplats garanteras.

Avslut och återbetalning

 • Tillståndet upphävs om den sökande inte längre uppfyller tillståndsreglerna.
 • Missbruk av boendeparkeringstillstånd medför indragning av tillståndet.


Här gäller boendeparkering

Zonindelning

Skyltar "P boende" och zonbeteckningen visar var boendeparkering gäller. Zonindelning: Torsvik (To), Baggeby-Bodal (Ba) och Näset (Nä).

Kartorna nedan visar de gator där boendeparkering gäller och den zon där
boende som söker boendeparkering kan få tillstånd. Parkering på fastighetsmark som inte ägs av staden ingår inte i boendeparkering.

På Näset finns flera olika parkeringsregleringar.
Samtliga 24-timmarsparkeringar får boendeparkering, utom Ekorrvägen. Städgatans reglering behålls, men kompletteras med boendeparkering.
Befintligt p-förbud behålls.

Karta på vägar som får boendeparkering i februari 2021PDF (pdf, 480.6 kB)

Så fungerar tillståndet

Permanent boendeparkeringstillstånd

Permanent boendepakering i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset gäller så snart nya vägmärken kommit på plats, vilket är planerat under februari 2021.

För att få tillstånd för boendeparkering behöver du vara folkbokförd på Lidingö och i det område du söker tillstånd för. Tillståndet gäller för ett år i taget, från det datum det utfärdats, däreftet behöver det förnyas. Boendeparkeringstillståndet är digitalt, ingen lapp behövs i bilen.

Zonindelning gäller: Torsvik (To), Baggeby-Bodal (Ba) och Näset (Nä).

Med den nya skyltingen på plats upphör tillstånden för försöksperioden att gälla. Om du hade ett boendeparkeringstillstånd under försöksperioden och har rätt att söka ett nytt tillstånd i ditt bostadsområde behöver du ansöka på nytt.

Du söker enklast boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst.

Väntar du status på din ansökan?

Du som väntar besked på din ansökan behöver inte oroa dig för att få en parkeringsamärkning på grund av boendeparkeringsreglerna under tiden. Använd p-skiva tills du fått ditt tillstånd. Vi skickar en bekräftelse så snart ditt ärende är hanterat. Notera att du inte kommer få ett fysiskt tillstånd till bilen, utan allt sköts digitalt. Titta gärna i skräpkorgen i din e-post om du inte hittar meddelandet om att ansökan blivit godkänd. 

Gratis parkering

Boendeparkeringen är avgiftsfri. Även besöksparkering är gratis. Besöksparkering är tidsbegränsad till tre timmar på vardagar, klockan 09.00 - 17.00. P-skiva gäller.

Vad betyder skylten?

Skyltar "P boende" och respektive zonbetecknng visar var boendeparkering gäller. I Transportstyrelsens regler kan du se hur skyltarna ska tolkas.
Stanna och parkera, Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om boendeparkering

Var kommer permanent boendeparkering att gälla?

På samma vägar där försök pågått med boendeparkering i Torsvik, Baggeby och Bodal, samt på Näset. De vägar som kommer omfattas framgår av kartorna och av skyltningen ”P-boendeparkering” och zonbeteckningen på plats.

Vem får boendeparkera i respektive område?

Den som är folkbokförd i det aktuella området får skaffa tillstånd och boendeparkera i det egna bostadsområdet (zonen) . Zonindelningen blir Torsvik (To), Baggeby, inklusive Bodal (Ba) och Näset (Nä).

Varför blir det zoner?

Boendeparkering riktar sig i egentlig mening till de som bor i ett aktuellt område för att de ska kunna parkera nära bostaden. Under försöket har vi sett att platser frigjorts för boende i vissa områden medan det i till exempel Torsvik blivit mindre skillnad, eftersom många platser utnyttjats av jobbpendlare som bor längre ut på ön.

Varför fick alla på Lidingö boendeparkeringstillstånd under försöket?

Försökstiden har varit en testperiod för att se hur boendeparkering skulle kunna fungera. Framför allt ville vi få bort långtidsparkerade bilar från andra kommuner och de har nu försvunnit från de zoner där försöket genomfördes.

När slutar tillståndet för försöket att gälla? Hur märker jag det?

I samband med att den permanenta boendeparkeringen införs och ny skyltning med zonindelning finns på plats upphör tillståndet att gälla.

Hur kommer boendeparkering att fungera på Näset?

I dag finns flera olika parkeringsregleringar på Näset. Alla vägar kommer att omfattas av boendeparkering förutom Ekorrvägen. 24-timmarsparkeringarna görs om till boendeparkering. Städgatans reglering behålls, men kompletteras med boendeparkering. Befintligt p-förbud kommer att behållas.

Hur länge får jag stå parkerad med boendeparkeringstillstånd?

När boendeparkeringen blir permanent får du parkera upp till 7 dagar i sträck utan att flytta bilen. Under försöket gäller max 14 dagar, men för att underlätta rotationen av parkeringsplatser och för att enklare sköta drift och underhåll av gator gäller 7 dagar som längst. På allmän gata gäller annars parkering i maximalt 24 timmar.

Hur och när kan jag skaffa permanent boendeparkeringstillstånd?

Under januari kan du söka tillståndet men det börjar gälla först i februari. Via vår e-tjänst söker du snabbt och enkelt tillstånd för hela perioden. Allt sköts digitalt och inga parkeringsbevis behövs i bilen. Vi hjälper dig som inte har möjlighet att söka tillstånd digitalt. Exakt datum när du kan börja ansöka samt när den permanenta boendeparkeringen startar publiceras på vår webbplats.

Vad kostar ett boendeparkeringstillstånd och hur länge gäller det?

Tillståndet är gratis och gäller i ett år, från det datum det utfärdas, sedan behöver det förnyas.

Hur många bilar per familj får ett tillstånd?

Antalet är obegränsat, men alla fordon behöver ha en registrerad ägare som bor på Lidingö.

Kan jag få tillstånd för alla typer av fordon?

Fordon med en totalvikt under 3,5 ton får tillstånd. Fordonet måste vara kontrollbesiktigat, trafikförsäkrat och ha betald fordonsskatt. Boendeparkeringstillstånd gäller inte för husvagnar och släpfordon.

Jag har tjänstebil skriven på företaget, hur gör jag?

Du bifogar intyg från din arbetsgivare i ansökan för att visa att du är anställd på företaget och har rätt att använda fordonet privat.

Kan jag få ett tillstånd om jag hyr eller lånar en bil, eller bor tillfälligt på Lidingö?

Ja, du kan få tillfälligt tillstånd om du bifogar hyresavtal eller låneavtal, undertecknat av dig och hyrbilsföretaget/fordonsägaren/hyresvärden. Du får tillstånd för ett lånebilstillfälle per kalenderår och lånetiden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar. Du behöver vara skriven på Lidingö för att få tillfälligt tillstånd.

Vad gäller för mina gäster i ett område med boendeparkering?

Besöksparkering kommer fortsatt att vara gratis och tidsbegränsad till maximalt tre timmar under vardagar mellan klockan 9 och 17, utom vardag före helg- och söndag. P-skiva gäller. Fri parkering gäller under natten.

Vad gäller om jag jobbar i ett område med boendeparkering men inte är skriven på Lidingö?

Om du är folkbokförd i en annan kommun använder du dig av besöksparkering i områden med boendeparkering, om företaget saknar egna parkeringsplatser på fastighetsmark.

Planerar staden att införa boendeparkering i fler områden?

Det finns inga konkreta planer just nu, men det kan komma att bli aktuellt om det visar sig att behov finns i fler bostadsområden. Boendeparkering ska generellt gälla i områden där det är svårt att hitta parkeringsplats, vilket oftast är i flerbostadsområden.

Varför boendeparkering? Vilka är fördelarna?

Att vi testat och inför boendeparkering är resultatet av en förstudie som visar att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering nära bostaden. Med boendeparkering uppskattar vi att antalet långtidsparkerade bilar som inte ägs av Lidingöbor minskar betydligt och frigör parkeringsplatser åt de boende.

Boendeparkering ger dig som bor i ett område med boendeparkering möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkerings-tillstånd får du parkera upp till 7 dagar i sträck när boendeparkering blir permanent.

Försök med boendeparkering (avslutat)

Ett pilotförsök med boendepakering startade i februari 2019 i Torsvik, Bodal och Baggeby. Försöket skulle pågå året ut men förlängdes ett par gånger för att kunna göra en grundlig utvärdering inför beslut om boendeparkering skulle bli permanent. Alla fordonsägare skrivna på Lidingö hade då möjlighet att söka boendeparkeringstillstånd och boendeparkera i samtliga försöksområden.

Beslutet att införa boendeparkering permanent i dessa områden och även på Näset, fattades den 9 december 2020 av teknik- och fastighetsnämnden.

Utvärdering av försöket

Försöket utvärderades löpande under tiden det pågick. Utvärderingen visar bland annat att Lidingöborna överlag tycker att boendeparkering är positivt. I vissa områden blev det lättare för boende att hitta parkering i nära anslutning till bostaden, i andra inte. Det visade på behovet av att avgränsa boendeparkeringen till att gälla de boende i respektive område, så att området inte riskerar att bli en infartsparkering för jobbpendlare.

Till toppen av sidan