Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pengsystemet i förskola och skola

Kommunfullmäktige fastställer årligen bidragsbeloppen i budget för kommande läsår. bidrag betalas ut till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass grundskola, fritidsverksamhet och gymnasieskola med barn och elever inskrivna som är folkbokförda på Lidingö.

Staden använder samma grunder för uträkning av grundbeloppet för kommunal som enskild huvudman. Grundbeloppet är ersättning för undervisning, läromedel, utrustning, blöjor och hygienartiklar, alla måltider, administration, lokalkostnader och moms för enskilda huvudmän. Den enskilda huvudmannen kompenserats för moms med sex procent.

Utöver grundbeloppet kan huvudman ansöka om tilläggsbelopp eller resurstillägg för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan. Staden har också ett socioekonomiskt stöd och uppstartspeng för nyanlända i grundskolan som betalas ut enligt beslutade riktlinjer.

Förskola

Grundbelopp förskola

Grundbelopp 2023
Förskola

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

1–2 år max 15 timmar i veckan

84 350,04

7 029.17

89 411,04

7 450,92

1–2 år mer än 15 timmar i veckan

173 807,04

14 483,92

184 235,53

15 352,96


3–5 år max 15 timmar i veckan

62 181,96

5 181,83

65 912,88

5 492,74

3–5 år mer än 15 timmar i veckan

128 007

10 667,25

135 687, 48

11 307,29

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för förskola ingår ersättning med tre procent för administration och 13 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160)

Socioekonomiskt stöd

Det budgeterade stöder för förskola uppgår till 1,7 miljoner kronor. Stödet beräknas utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och om barnets familj har försörjningsstöd. Uppgifterna viktas och det socioekonomiska stödet betalas ut till den/de förskolor som indikeras ha en samansättning av barn som har större behov av ekonomiskt stöd än de genomsnittliga förskolornas behov av ekonomiskt stöd.

Modersmålsstöd

Barn som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte kan tillräckligt med svenska kan få språkstöd i förskolan på sitt modersmål under begränsad tid. Rektor ansöker om stödet hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg

Grundbelopp pedagogisk omsorg

Grundbelopp 2023
Pedagogisk omsorg

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

1–2 år max 15 timmar i veckan

74 720,04

6 226,67

79 203,24

6 600,27

1–2 år mer än 15 timmar i veckan

153 966,96

12 830,58

163 204,92

13 600,41


3–5 år max 15 timmar i veckan

55 589,04

4 632,42

58 924,44

4 910,37

3–5 år mer än 15 timmar i veckan

114 453,96

9 537,83

121 321,20

10 110,10

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår administration med tre procent för administration och 13 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160).

Modersmålsstöd

Barn som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte kan tillräckligt med svenska kan få språkstöd i pedagogisk omsorg på sitt modersmål under begränsad tid. Huvudman ansöker om stödet hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Grundskola och fritidsverksamhet

Grundbelopp grundskola

Grundbelopp 2023
Grundskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Förskoleklass

78 228,96

6 519,08

82 922,64

6 910,22

Årskurs 1–2

78 228,96

6 519,08

82 922,64

6 910,22

Årskurs 3–5

91 707

7 642,25

97 209,48

8 100,79

Årskurs 6–9

97 815,96

8 151,33

103 684,92

8 640,41

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för grundskola ingår ersättning med tre procent för administration och 18 procent för lokalkostnader

Grundbelopp fritidsverksamhet

Grundbelopp 2023
Fritidsverksamhet

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Fritidshem förskoleklass – årskurs 3

44 780,04

3 731,67

47 466,84

3 955,57

Fritidsklubb årskurs 4–6

31 157,04

2 596,42

33 026,52

2 752,21

Öppen fritidsverksamhet årskurs 4–6

18 600

1 550

19 716

1 643

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för fritidsverksamhet ingår ersättning med tre procent för administration och 13 procent för lokalkostnader

Socioekonomiskt stöd

Det budgeterade stödet för grundskola uppgår till 3,0 miljoner kronor. Stödet beräknas utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och om barnets familj har försörjningsstöd. Uppgifterna viktas och det socioekonomiska stödet betalas ut till den/de skolor som indikeras ha en samansättning av elever som har större behov av ekonomiskt stöd än de genomsnittliga skolornas behov av ekonomiskt stöd.

Uppstartspeng för nyanlända

Det budgeterade stödet för nyanlända elever folkbokförda på Lidingö och asylsökande grundskoleelever med TF-nummer uppgår till 2,5 miljoner kronor och betalas ut enligt beslutade riktlinjer UN/2016:540.

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning.

Belopp för modersmålsundervisning

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

8 157

679,75

8 646,42

720,54

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Anpassad grundskola och dess fritidsverksamhet

Grundbelopp anpassad grundskola

Grundbelopp 2023
Grundsärskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Årskurs 1–2

78 228,96

6519,08

82 922,64

6 910,22

Årskurs 3–5

91 707

7 642,25

97 209,48

8 100,79

Årskurs 6–10

97 815,96

8 151,33

103 684,92

8 640,41

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för grundsärskola ingår ersättning med tre procent för administration och 18 procent för lokalkostnader

Grundbelopp fritidsverksamhet i anpassad grundskola

Grundbelopp 2023
Fritidsverksamhet i grundsärskolan

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Fritidshem förskoleklass – årskurs 3

44 780,04

3 731,67

47 466,84

3 955,57

Fritidsklubb årskurs 4–6

31 157,04

2 596,42

33 026,52

2 752,21

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för fritidsverksamhet i anpassad grundskola ingår ersättning med tre procent för administration och 13 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160)

Beslut om behovsgrupp

Beslut om elevens behovsgrupp är individuella och fattas i samband med att eleven placeras i anapssad grundskola. Huvudmannen ersätts för den behovsgrupp eleven tillhör.

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning.

Belopp för modersmålsundervisning

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

8 157

679,75

8 646,42

720,54

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Storstockholms pris

Lidingö stad har antagit Storstockholms gemensamma priser för gymnasieprogrammen i länet och även övriga länsgemensamma betalningsrutiner.

Prislistan finns på webbplatsen www.storsthlm.se Länk till annan webbplats.

Utbildningar som inte omfattas av Storsthlm:s pris

Grundbelopp 2023
Gymnasieskola

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

Introduktionsprogram, individuellt alternativ

139 721

11 643,42

148 104,36

12 342,03

Introduktionsprogram språkintroduktion

193 980

16 165

205 618,80

17 134,90

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Bidragsbelopp för anpassad gymnasieskola

För anpassad gymnasieskola görs individuella bedömningar

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning. Beloppet för modersmålsundervisning i gymnasiet per år och elev är i enlighet med Storsthlms rekommenderade prislista för 2023.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Utbetalning av bidragsbelopp och eventuella tillägg

Bidragsbelopp och eventuella tillägg betalas ut via den samordnade ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Enligt Storsthlm läns gemensamma betalningsrutiner.

För hantering av utbetalningar via UEDB tillkommer en administrativ avgift på 3,75 kronor per elev och månad som dras från huvudmannens bidragsbelopp. Detta gäller för alla gymnasieskolor där elever från Stockholm län går och till vilket bidrag utbetalas via UEDB.

Kontakt
Till toppen av sidan