Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Pengsystemet i förskola och skola

Kommunfullmäktige fastställer årligen bidragsbeloppen i budget för kommande läsår. bidrag betalas ut till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass grundskola, fritidsverksamhet och gymnasieskola med barn och elever inskrivna som är folkbokförda på Lidingö.

Staden använder samma grunder för uträkning av grundbeloppet för kommunal som enskild huvudman. Grundbeloppet är ersättning för undervisning, läromedel, utrustning, blöjor och hygienartiklar, alla måltider, administration, lokalkostnader och moms för enskilda huvudmän. Den enskilda huvudmannen kompenserats för moms med sex procent.

Utöver grundbeloppet kan huvudman ansöka om tilläggsbelopp eller resurstillägg för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan. Staden har också ett socioekonomiskt stöd och uppstartspeng för nyanlända i grundskolan som betalas ut enligt beslutade riktlinjer.

Förskola

Grundbelopp förskola

Grundbelopp 2024
Förskola

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

1–2 år max 15 timmar i veckan

86 037,04

7 169,75

91 199,26

7 599,94

1–2 år mer än 15 timmar i veckan

177 283,18

14 773,58

187 920,17

15 659,99


3–5 år max 15 timmar i veckan

63 425,60

5 285,42

67 231,14

5 602,55

3–5 år mer än 15 timmar i veckan

130 567,14

10 880,58

138 401,17

11 533,41

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för förskola ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160)

Socioekonomiskt stöd

Det budgeterade stöder för förskola uppgår till 1,8 miljoner kronor. Stödet beräknas utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och om barnets familj har försörjningsstöd. Uppgifterna viktas och det socioekonomiska stödet betalas ut till den/de förskolor som indikeras ha en samansättning av barn som har större behov av ekonomiskt stöd än de genomsnittliga förskolornas behov av ekonomiskt stöd.

Modersmålsstöd

Barn som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte kan tillräckligt med svenska kan få språkstöd i förskolan på sitt modersmål under begränsad tid. Huvudmannen ansöker om stödet.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen som fattar individuella beslut för varje ansökan.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg

Grundbelopp pedagogisk omsorg

Grundbelopp 2024
Pedagogisk omsorg

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

1–2 år max 15 timmar i veckan

76 214

6 451,17

80 786,84

6 732,24

1–2 år mer än 15 timmar i veckan

157 046

13 087,17

166 468,76

13 872,40


3–5 år max 15 timmar i veckan

56 701

4 725,08

60 103,06

5 008,58

3–5 år mer än 15 timmar i veckan

116 743

9 728,58

123 747,58

10 312,29

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår administration med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160).

Modersmålsstöd

Barn som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte kan tillräckligt med svenska kan få språkstöd i förskolan på sitt modersmål under begränsad tid. Huvudmannen ansöker om stödet.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Grundskola och fritidsverksamhet

Grundbelopp grundskola

Grundbelopp 2024
Grundskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Förskoleklass

80 733

6 727,75

85 577,04

7 131,42

Årskurs 1–2

80 733

6 727,75

85 577,04

7 131,42

Årskurs 3–5

94 642

7 886,83

100 320,48

8 360,04

Årskurs 6–9

100 946

8 412,17

107 002,80

8 916,90

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för grundskola ingår ersättning med tre procent för administration och 18 procent för lokalkostnader

Grundbelopp fritidsverksamhet

Grundbelopp 2024
Fritidsverksamhet

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Fritidshem förskoleklass – årskurs 3

45 048

3 754

47 750,88

3 979,24

Fritidsklubb årskurs 4–6

31 344

2 612

33 224,64

2 768,72

Öppen fritidsverksamhet årskurs 4–6

18 711,96

1 559,33

19 834,68

1 652,89

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för fritidsverksamhet ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Socioekonomiskt stöd

Det budgeterade stödet för grundskola uppgår till 3,1 miljoner kronor. Stödet beräknas utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och om barnets familj har försörjningsstöd. Uppgifterna viktas och det socioekonomiska stödet betalas ut till den/de skolor som indikeras ha en samansättning av elever som har större behov av ekonomiskt stöd än de genomsnittliga skolornas behov av ekonomiskt stöd.

Stöd för nyanlända elev

Det budgeterade stödet för nyanlända elever tillhörande Lidingö stad uppgår till 1,5 miljoner kronor och betalas ut enligt beslutade riktlinje UN/2023:407.

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning.

Belopp för modersmålsundervisning

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

8 418

765,27

8 923,08

811,19

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Anpassad grundskola och dess fritidsverksamhet

Grundbelopp anpassad grundskola

Grundbelopp 2024
Anpassad grundskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Årskurs 1–2

80 733

6 727,75

85 576,98

7 131,42

Årskurs 3–5

94 642

7 886,83

100 320,52

8 360,04

Årskurs 6–10

100 946

8 412,17

107 002,76

8 921,90

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för grundsärskola ingår ersättning med tre procent för administration och 18 procent för lokalkostnader

Grundbelopp fritidsverksamhet i anpassad grundskola

Grundbelopp 2024
Fritidsverksamhet i anpassad grundskola

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

Fritidshem förskoleklass – årskurs 3

45 048

3 754

47 750,88

3 979,24

Fritidsklubb årskurs 4–6

31 344

2 612

33 224,64

2 768,72

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ersättning för administration och hyreskostnader

I grundbeloppet för fritidsverksamhet i anpassad grundskola ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader

Föräldraavgiften

I grundbeloppet för förskola ingår föräldraavgiften, den enskilda huvudmannen och andra kommuner ska därmed inte fakturera vårdnadshavare. Avgiften faktureras enligt förordningen om maxtaxa (2001:160)

Beslut om behovsgrupp

Beslut om elevens behovsgrupp är individuella och fattas i samband med att eleven placeras i anpassad grundskola. Huvudmannen ersätts för den behovsgrupp eleven tillhör.

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning.

Belopp för modersmålsundervisning

Kommunal huvudman
Årsbelopp

Kommunal huvudman
Per månad

Enskild huvudman
Årsbelopp

Enskild huvudman
Per månad

8 418

765,27

8 923,08

811,19

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Ansök om modersmålsstöd Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Storstockholms pris

Lidingö stad har antagit Storstockholms gemensamma priser för gymnasieprogrammen i länet och även övriga länsgemensamma betalningsrutiner.

Prislistan finns på webbplatsen www.storsthlm.se Länk till annan webbplats.

Utbildningar som inte omfattas av Storsthlm:s pris

Grundbelopp 2024
Gymnasieskola

Kommunal huvudman

Årsbelopp

Kommunal huvudman

Per månad

Enskild huvudman

Årsbelopp

Enskild huvudman

Per månad

Introduktionsprogram, individuellt alternativ

144 472

12 039,33

153 140,32

12 761,69

Introduktionsprogram språkintroduktion

200 575

16 714,58

212 609,50

17 717,46

För enskild huvudman ingår momskompensation med sex procent i tabellens siffror.

Bidragsbelopp för anpassad gymnasieskola

För anpassad gymnasieskola görs individuella bedömningar

Modersmålsundervisning

Huvudman kan få ersättning för modersmålsundervisning som bedrivs i huvudmannens regi om en elev är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning. Beloppet för modersmålsundervisning i gymnasiet per år och elev är i enlighet med Storsthlms rekommenderade prislista för 2024.

Tilläggsbelopp och resurstillägg

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp/resurstillägg för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd hos lärande- och kulturförvaltningen.

Ansök om tilläggsbelopp/resurstillägg via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Utbetalning av bidragsbelopp och eventuella tillägg

Bidragsbelopp och eventuella tillägg betalas ut via den samordnade ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Enligt Storsthlm läns gemensamma betalningsrutiner.

För hantering av utbetalningar via UEDB tillkommer en administrativ avgift på 3,75 kronor per elev och månad som dras från huvudmannens bidragsbelopp. Detta gäller för alla gymnasieskolor där elever från Stockholm län går och till vilket bidrag utbetalas via UEDB.

Till toppen av sidan