Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Delårsbokslut

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från räkenskapsårets början.

Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Delårsbokslut 2018

Stadens resultat för perioden januari till och med augusti, exklusive förändring av semesterlöneskuld (41,9 mnkr intäkt), är 86,9 mnkr. Verksamheterna redovisar ett överskott på 69,4 minus mnkr jämfört med budget. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämning är 11,0 mnkr lägre än budget och finansnettot är 7,0 mnkr bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett resultat på 64,6 mnkr.

Måluppfyllelsen avseende samtliga fem strategiska mål för staden bedöms som god och det finansiella målet är uppfyllt.

Kontakt
Till toppen av sidan