Delårsbokslut

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från räkenskapsårets början.

Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Delårsbokslut 2019

För 2019 budgeterades ett resultat på 31,3 miljoner kronor, vilket motsvarar det lagstadgade finansiella målet på 1 procent av verksamhetens kostnader. I den lagda budgeten tillfördes stadens verksamheter 75 miljoner kronor i uppräkningar och särskilda satsningar. Samtidigt har det genomförts en sänkning av kommunalskatten med 20 öre. I budgeten beslutades även om ett resultatkrav med 1 procent på stadens verksamheter.

I delårsrapporten framgår nu att det budgeterade målet beräknas överträffas med nära 28 miljoner kronor och resultatet inklusive utdelning från stadens bolag skulle landa på 59 miljoner kronor.

När det gäller stadens strategiska mål är det god måluppfyllelse. Bland de saker som utmärker sig finns bland annat Sveriges näst högsta meritvärde för elever i årskurs 9 samt att sysselsättningsgraden på Lidingö är hög.

Kontakt
Till toppen av sidan