Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Delårsbokslut

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från räkenskapsårets början.

Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Delårsbokslut 2020

Omvärlden är i snabb förändring i och med den pågående Covid-19 pandemin vilket har påverkat Lidingö starkt under den gångna perioden. Ur ett verksamhetsperspektiv är det framför allt äldreomsorgen som berörts och ett stort arbete har bedrivits av omsorgs- och socialförvaltningen för att hantera pandemin. Årets prognos efter balanskravsjusteringar uppgår till 201 mnkr att jämföra med en budget på 32 mnkr. Balanskravet är enligt prognosen uppfyllt, det finansiella målet med fyra underliggande delmål bedöms samtliga som uppfyllda och verksamheterna måluppfyllelse bedöms som god.

Till toppen av sidan