Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Årsredovisning 2019

Lidingö stads ekonomi känneteck­nas av stark soliditet och god resultatut­veckling. Kärnverksamheterna levererar hög kvalitet med skolelever som går ut med de näst högsta meritvärdena i landet och ökad valfrihe­ten i omsorgen. Dessutom förärades Lidingö stad utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun i hård konkurrens.

Vy över Lidingö

Lidingö stad har under 2019 genomgått ett stort förändringsarbete med en ny styrmodell för staden. Nu kan vi se att Lidingö stads ekonomiska resultat är fortsatt starkt och vid årsskiftet var staden fri från extern belåning tack vare god ekonomisk hushåll­ning.

Stadens ekonomi känneteck­nas av stark soliditet och god resultatut­veckling. Stora delar av de senaste årens investeringsvolymer har kunnat finansieras med egna medel. Den kommu­nala koncernen redovisade ett samlat re­sultat på nära 137 miljoner kronor för 2019. Den starka resultatutvecklingen de senaste åren beror delvis på omstruktureringen och likvideringen av Lidingöhem som slut­fördes under året. Det beror även på att den kommunala verksamheten har haft en god resultatutveckling.

Kvalitet i vård och omsorg

Stöd och omsorg till Lidingöbor med behov förbättras och utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete där tydliga riktlinjer, resultatorienterade arbetssätt med individen i fokus samt egenkontroll i form av brukarundersökningar och individuppföljningar ska säkerställa god vård och omsorg.

Höga mål för skolan

Skolans verksamhetsmål är högt satta vilket speglar ambitionen att er­bjuda Lidingöborna Sveriges bästa skolor. Målen följs upp dels genom elevernas kun­skapsresultat, dels genom enkätundersök­ningar till elever och vårdnadshavare. Meritvärdet i grundskoleelevernas slutbetyg har ökat i jämförelse med före­gående år och placerar Lidingö på en andraplats i Sverige.

Årets digitaliseringskommun

Att Lidingö stad förnyar sig och ligger i framkant vad gäller digitalisering visar utnämningen till Årets digitaliserings­kommun. Staden har valt att satsa fullt ut på digitaliseringens möjligheter att effektivisera verksamheterna. Målet är att leva upp till Lidingöbornas förväntningar på en snabb, enkel och bra service.

Till toppen av sidan