Stöd till offentliga kulturarrangemang

Tack vare föreningar och andra aktörer som gör kulturarrangemang för allmänheten har Lidingö ett rikt kulturliv.


Stöd till offentliga kulturarrangemang är ett förlustbidrag och föreningen ska i förväg ansöka och i efterhand redovisa arrangemanget. Föreningen kan ansöka om max 75 procent av nettokostnaden. Föreningen ska uppfylla de allmänna villkor som fastställts av kultur- och fritidsnämnden för att vara bidragsberättigad, se Stöd till kulturföreningar.

Ansökan

Ansökan ska alltid skrivas och skickas in i förväg. Ansök löpande under året via särskild e-blankett. Ansökan ska vara Lärande- och kulturförvaltningen tillhanda minst en månad innan arrangemanget ska genomföras. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Regler för att söka stöd för offentliga kulturarrangemang

1. Arrangemangen ska genomföras på Lidingö och vara av engångskaraktär

2. Arrangemangen ska beröra områden inom litteratur, musik, dans, teater, bildkonst, foto, film, kulturarv eller jämförbara områden

3. Arrangemangen ska vara öppna för allmänheten. Marknadsföring av arrangemangen är viktigt för att nå allmänheten

4. Arrangemanget får inte ha kommersiellt syfte eller ingå i kommersiell verksamhet

5. Bidrag ges endast till kulturevenemang som är utöver föreningens ordinarie verksamhet

6. Bidrag kan inte sökas för arrangemang som anordnas av privatperson eller partipolitisk organisation

7. Inga ytterligare bidrag beviljas om bidrag eller annan finansiering från annan förvaltning eller nämnd i staden har beviljats, vilket måste anges i ansökan

Redovisning

Redovisningen görs efter arrangemanget och sker på särskild e-blankett. Redovisningen ska vara Lärande- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 31 januari för arrangemang som genomförts föregående höst och senast den 30 augusti för vårens arrangemang. För sent inkommen redovisning behandlas inte.

Fördelning

Föreningen kan ansöka om max 75 procent av den redovisade nettokostnaden för arrangemanget.  

Utbetalning

Bidrag betalas ut inom tre månader efter slutdatum för redovisning förutsatt att alla handlingar är kompletta. Föreningen/organisationen ska på begäran av Lärande- och kulturförvaltningen kunna styrka sina kostnader.

Till toppen av sidan