Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Regler vid hyra av lokal eller anläggning

Vi har alla ett gemensamt intresse av att våra idrottslokaler fungerar bra och att vi inte drabbas av avbrott och onödiga kostnader på grund av reparation eller sanering. Reglerna bidrar också till ökad trygghet. Tack för ert samarbete.

Idrottsanläggning och motionslokal

Säkerhet

 • Kunden ansvarar för att utkvitterad nyckel/passerkort/kod inte kan nyttjas av obehörig. Nyckel/passerkort får inte märkas med lokalens namn, kod eller andra uppgifter. Förlorad nyckel debiteras kunden enligt fastställd avgift. Kunden förbinder sig att återlämna utkvitterad nyckel inom en vecka efter det att bokningen upphört att gälla.
 • Ansvarig ledare ska vara myndig (minst 18 år) och finnas på plats under hela den tid då kunden har tillgång till lokalen.
 • Kunden ska se till att inga obehöriga vistas i lokalerna under hyrestiden. Ytterdörrar ska under hela tiden vara låsta. Efter avslutad aktivitet ska kunden se till att inga obehöriga uppehåller sig i lokalerna samt att allt är släckt, alla fönster är stängda och ytterdörrar låsta. Kunden har möjlighet att begära hjälp om någon obehörig inte lämnar lokalen. Kontakta stadens vaktbolag, via det nummer som finns angivet på passerkortet alternativt kontakta stadens idrottsplatsarbetare telefon: 08-731 46 58.
 • Lidingö stad ansvarar inte för olycksfall eller skada som uppkommer under vistelse i lokalerna om det inte klart framgår att skadan uppkommit på grund av materiella brister. Lidingö stad ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.
 • Lidingö stads väktare kan komma att utföra rondering i lokalerna under bokad tid.
 • Bokningsmeddelandet och id-handling ska medföras under bokad tid och handlingarna ska visas upp för väktare om denna vill se dem för att kunna uppfylla sitt bevakningsuppdrag.
 • Ändring av adress och/eller telefonnummer ska omgående meddelas Lidingö stad
  E-post: webb-bokning@lidingo.se

Tillgång till lokalen, bokning, avbokning

 • Tillgång till omklädningsrum är 20 minuter före hyrd tid och 30 minuter efter hyrestidens slut.
 • Eventuellt återbud av inbokad tid ska omgående meddelas Lidingö stad. Lämnas inte återbud senast 10 dagar före bokad tid debiteras lokalhyra.
 • Vid uppehåll under säsongsbokning ska kunden meddela Lidingö stad.
 • Bokad tid får inte utan Lidingö stads medgivande överlåtas på annan kund/förening eller hyras ut i andra hand.
 • Om kunden under säsongsbokning inte nyttjar sin bokade tid tre gånger i följd har Lidingö stad rätt att avboka kundens tid.
 • Vid seriespel eller andra arrangemang har Lidingö stad rätt att avboka kundens tid. För dessa tillfällen behöver kunden inte betala hyra.
 • Kunden får inte bedriva annan verksamhet i lokalerna än den som anges på bokningsmeddelandet.
 • Bokningens angivna tid omfattar både förberedelser och iordningställande efter arrangemanget.

Allmänna regler

 • Gruppdeltagare får endast nyttja hyrd lokal, inklusive omklädningsrum och motionslokal, då ansvarig ledare är på plats.
 • Ansvarig ledare ska lämna lokalen sist av alla.
 • Kunden ska följa personalens anvisningar.
 • Inga djur får vistas i lokalerna.
 • Bänkar, bord, stolar med mera ska alltid återställas på sina rätta platser och får inte avlägsnas från lokalen.
 • Vid disco, rockkonsert, skoldans, och liknande arrangemang ska kunden komma
  överens med Lidingö stad om eventuellt behov av vakter.
 • Kunden ska kontakta polisen för tillstånd om arrangemanget är en offentlig
  tillställning.
 • Kunden ska se till att använd lokal grovstädas. Lokalerna ska lämnas väl avstädade inne och vid behov utomhus.
 • Om Lidingö stad tvingas anlita städföretag för extrastädning debiteras kunden för städkostnaden.
 • Skulle använd lokal vara i sådant skick att den fordrar extra arbetsinsats från personalen
  debiteras kunden för merkostnaden.
 • Lidingö stad ansvarar inte för olycksfall eller skada som uppkommer under vistelse i lokalerna om det inte klart framgår att skadan uppkommit på grund av materiella brister. Lidingö stad ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.
 • Vid skadegörelse eller fel på utrustningen ska vaktmästaren omedelbart meddelas.
 • Kunden är ersättningsskyldig för eventuell stöld och skadegörelse i lokalen inklusive på fasta och lösa föremål som uppstår under hyrestiden.
 • Inomhusfotboll tillåts endast under förutsättning att speciell fotboll för inomhusbruk används (med mjukare studs).
 • Tennisspel får endast förekomma på banorna, inte mot hallarnas väggar.
 • I idrottshallen ska allas idrottsskor vara rena.
 • Rökning, alkohol och andra droger får inte förekomma i lokalerna.
 • Ansvarig ledare ansvarar för att ordningsreglerna i detta dokument följs.
 • Ansvarig ledare är skyldig att se till att god ordning råder och att lokaler och materiel vårdas väl. All materiel ska ställas tillbaka på respektive plats.
 • Om lokalen har lämnats i dåligt skick av föregående förhyrare eller om skada på lokalen/materielen uppstått ska detta omedelbart anmälas till tjänstgörande personal eller till Lidingö stad , webb-bokning@lidingo.se
 • Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som parterna inte kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan användas enligt bokningen medför ingen skadeståndsskyldighet för parterna.

Fakturering och debitering

 • Fakturering sker månadsvis i efterskott. Datum, tid, plats och pris framgår av bokningsmeddelandet.
 • Har betalning för lokalen inte skett inom angiven tid eller om ordningsföreskrifter inte följs kan inbokad tid sägas upp med omedelbar verkan.
 • För säsongsbokningar gäller en månads uppsägningstid vid avbokning under pågående säsong.
 • Vid utebliven avbokning eller avbokad tid senare än 10 dagar före bokad tid, debiteras lokalhyra.
 • Vid drift- och/eller materiella fel på anläggningen görs timavdrag om Lidingö stad omedelbart informeras.

Skollokaler

Säkerhet

 • Nyckel/passerkort kvitteras ut hos vaktmästaren under dagtid, efter att kunden ringt och avtalat tid och för att få närmare information. Nyckeln/passerkort ska återlämnas efter avslutad verksamhet. Borttappad nyckel/passerkort debiteras kunden enligt fastställd avgift.
 • Kunden ansvarar för att utkvitterad nyckel/passerkort/kod inte kan nyttjas av obehörig. Nyckel/passerkort får inte märkas med lokalens namn, kod eller andra uppgifter.
 • Kunden ska vara myndig (minst 18 år) och finnas på plats under hela den tid då kunden har tillgång till lokalen.
 • Kunden ska se till att inga obehöriga vistas i lokalerna under hyrestiden. Ytterdörrar ska under hela tiden vara låsta. Efter avslutad aktivitet ska kunden se till att inga obehöriga uppehåller sig i lokalerna samt att allt är släckt, alla fönster är stängda och ytterdörrar låsta.· Lidingö stads väktare kan rondera lokalerna under bokad tid.
 • Lokalen har brandlarm. Iakttag därför största försiktighet vid användning av apparater som avger värme/rök/ånga så att inte brandlarmet går i onödan. Kunden debiteras för falsklarm.
 • Bokningsmeddelandet och id-handling ska medföras under bokad tid och handlingarna ska visas upp för väktare om denna vill se dem för att kunna uppfylla sitt bevakningsuppdrag.

Tillgång till lokalen, bokning, avbokning

 • Eventuellt återbud av inbokad tid ska omgående meddelas Lidingö stad. Uppsägning av inbokad tid skall ske senast 10 dagar innan uthyrningsdagen. I annat fall uttages full avgift.· Bokad tid får inte utan Lidingö stads medgivande överlåtas på annan kund/förening eller hyras ut i andra hand.
 • Kunden får inte bedriva annan verksamhet i lokalerna än den som anges på bokningsmeddelandet.

Allmänna regler

 • Bokningens angivna tid omfattar både förberedelser och iordningställande efterarrangemanget.
 • Gruppdeltagare får endast nyttja hyrd lokal då ansvarig ledare är på plats.
 • Kunden ska lämna lokalen sist av alla.
 • Kunden ska följa personalens anvisningar.
 • Inga djur får vistas i lokalerna.
 • Rökning, alkohol och andra droger får inte förekomma i lokalerna.
 • Kunden ska ansvara för att ordningsreglerna följs.
 • Kunden ska se till att god ordning råder och att lokal och materiel vårdas väl.
 • Bänkar, bord, stolar med mera ska alltid återställas på sina rätta platser och får inte avlägsnas från lokalen. Specialbelysning får endast användas efter tillstånd av vaktmästaren.
 • Vid disco, rockkonsert, skoldans, och liknande arrangemang ska kunden komma överens med Lidingö stad om eventuella behov av vakter.
 • Kunden ska kontakta polisen för tillstånd om arrangemanget är en offentlig tillställning.
 • Kunden ska se till att använd lokal städas. Vid dåligt väder när mycket smuts dras in och vid arrangemang som orsakar hård nedsmutsning till exempel dans, basar och liknande ska golv sopas och våttorkas samt bord och stolar torkas av. Lokalerna skall lämnas väl avstädade.
 • Skulle använd lokal vara i sådant skick att den fordrar extra arbetsinsats från personalen debiteras kunden för merkostnaden.
 • Lidingö stad ansvarar inte för olycksfall eller skada som uppkommer under vistelse i lokalerna om det inte klart framgår att skadan uppkommit på grund av materiella brister. Lidingö stad ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.
 • Vid skadegörelse eller fel på utrustningen ska vaktmästaren omedelbart meddelas.
 • Kunden är ersättningsskyldig för eventuell stöld och skadegörelse i lokalen inklusive på fasta och lösa inventarier, som uppstår under hyrestiden.
 • Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som parterna inte kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan användas enligt bokningen medför ingen skadeståndsskyldighet för parterna.

Specialsalar

 • Kunden ska i god tid före användandet av lokalen kontakta ansvarig personal för att få information om vilka regler som gäller.
 • Lokalens förbrukningsmaterial får inte användas utan tillstånd av ansvarig personal.

Fakturering och debitering

 • Vid enstaka bokningar skickas fakturan efter varje månad och vid schemabokning efter varje kvartal. Datum, tid, plats och pris av bokningen framgår av bokningsmeddelandet.

Exakt arena

Säkerhet

 • Det ska alltid finnas en vuxen person som är ansvarig ledare. Denna ska vara på plats i lokalerna och ska ha ett övergripande ansvar för ordningen.
 • Tränare/ledare är ansvarig att se till att ingen spelare, förutom de två personer som flyttar målburarna, befinner sig på isen förrän ismaskinsporten är stängd och varningslampan är släckt.
 • Tränare/ledare är ansvarig att se till att ingen spelare, förutom de två personer som flyttar målburarna, befinner sig på isen förrän ismaskinsporten är stängd och varningslampan
 • Vid isvård ska båsdörrarna vara stängda.
 • Det finns värdeskåp i hallen så att alla som hyr istid har möjlighet att låsa in sina
  värdesaker. Eget hänglås medtages.
 • Lidingö stad ansvarar inte för skada på eller förlust av personliga tillhörigheter.
 • Lidingö stads väktare kan komma att genomföra rondering i lokalerna under bokad tid.
 • Bokningsmeddelandet och id-handling ska medföras under bokad tid och handlingarna ska visas upp för väktare om denna vill se dem för att kunna uppfylla sitt bevakningsuppdrag.

Tillgång till lokalen, bokning, avbokning

 • De sista 10 minuterna av varje ispass ska isen vara utrymd för isvård.
 • Eventuellt återbud av inbokad tid ska omgående meddelas Lidingö stad. Lämnas inte återbud senast en månad före bokad tid, gällande tid ingående i säsongsbokning, och senast 10 dagar före bokad tid, gällande enstaka bokning, debiteras lokalhyra.
 • Bokad tid får inte utan Lidingö stads medgivande överlåtas på annan kund/förening eller hyras ut i andra hand.

Allmänna regler

 • Ansvarig ledare ska lämna ishallen sist av alla.
 • Ansvarig ledare ska ansvara för att ordningsreglerna i detta dokument följs.
 • Ansvarig ledare ska se till att god ordning råder och att lokal och materiel vårdas väl.
 • Inga djur får vistas i lokalerna.
 • Rökning, alkohol och andra droger får inte förekomma i lokalerna.
 • All form av bollspel är förbjuden i ishallens omklädningsrum, korridorer samt ute på
  den asfalterade ytan intill ishallen.
 • Om nedskräpning skett är kunden skyldig att utföra städning både inom och utanför lokalen.
 • Om staden tvingas utföra extra städning debiteras kunden för städkostnaden.·
 • Lidingö stad ansvarar inte för olycksfall eller skada som uppkommit under vistelse i lokalerna om det inte klart framgår att skadan uppkommit på grund av materiella brister. Lidingö stad ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.
 • Kunden är ersättningsskyldig för eventuell stöld och skadegörelse i lokalen inklusive på fasta och lösa inventarier som uppstår under hyrestiden.
 • Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som parterna inte kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan användas enligt bokningen medför ingen skadeståndsskyldighet för partern

Fakturering och debitering

 • Vid enstaka bokningar skickas fakturan efter varje månad och vid schemabokning efter varje kvartal. Datum, tid, plats och pris av bokningen framgår av bokningsmeddelandet.

Övrigt

 • För parkering på markerade rutor på gästparkeringen intill ishallen krävs parkeringstillstånd.
 • Adress: Mjölksurrevägen 2, vid frågor 08-731 46 38.

Hustegaholm

Säkerhet

 • Kunden ansvarar för att utkvitterad nyckel inte kan nyttjas av obehörig. Nyckel/passerkort får inte märkas med lokalens namn, kod eller andra uppgifter. Förlorad nyckel debiteras kunden enligt fastställd avgift. Kunden förbinder sig att återlämna utkvitterad nyckel inom en vecka efter det att bokningen upphört att gälla.
 • Ansvarig ledare ska vara minst 25 år och ska finnas på plats under hela den tid då kunden har tillgång till lokalen.
 • Kunden ska se till att inga obehöriga vistas i lokalerna under hyrestiden. Efter avslutad aktivitet ska kunden se till att inga obehöriga uppehåller sig i lokalerna samt att allt är släckt, alla fönster är stängda och ytterdörrar låsta.
 • Samtliga hus på Hustegaholm har larm. Det är viktigt att kunden informerar sig om larmets funktion. Om larmet skulle utlösas på grund av felaktig hantering, betalar kunden kostnaden för väktarutryckning.
 • Lidingö stads väktare kan komma att rondera lokalerna under bokad tid.
 • Bokningsmeddelandet och id-handling ska medföras under bokad tid och handlingarna ska visas upp för väktare om denna vill se dem för att kunna uppfylla sitt bevakningsuppdrag.

Tillgång till lokalen, bokning, avbokning

 • Eventuellt återbud av inbokad tid ska omgående meddelas Lidingö stad , se kontaktuppgifter i sista punkten. Lämnas inte återbud senast 30 dagar före bokad tid debiteras lokalhyra.
 • Bokad tid får inte överlåtas på annan kund/förening eller hyras ut i andra hand utan Lidingö stads medgivande.
 • Kunden får inte bedriva annan verksamhet i lokalerna än den som anges på bokningsmeddelandet.

Allmänna regler

 • Gruppdeltagare får endast nyttja hyrd lokal då ansvarig ledare är på plats.
 • Ansvarig ledare ska ansvara för att ordningsreglerna i detta dokument följs.
 • Inga djur får vistas i lokalerna.
 • I lokalerna råder rökförbud.
 • Ansvarig ledare ska se till att god ordning råder och att lokal och materiel vårdas väl. Om skada uppstår ska detta omedelbart anmälas till Lidingö stad , telefon 08-731 49 00.
 • Begränsad omflyttning av möbler får ske, dock ska möblerna efter förhyrningen återställas på ursprunglig plats. Inomhusmöbler får inte användas utomhus.
 • Lokalerna och närområdet ska lämnas välstädade. Porslin, glas med mera ska vara ordentligt diskat och inställt på avsedd plats. Extra städning debiteras kunden med 500 kronor per påbörjad timme. Soptunnan finns bakom kökshuset.
 • Lidingö stad ansvarar inte för olycksfall eller skada som uppkommer under vistelse i lokalerna om det inte klart framfår att skadan uppkommit på grund av materiella brister. Lidingö stad ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.
 • Kunden är ersättningsskyldig för stöld och skadegörelse i lokalen inklusive på fasta och lösa inventarier som uppstår under hyrestiden.
 • Kunden ska lämna lokalen sist av alla.
 • Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som parterna inte kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan användas enligt bokningen medför ingen skadeståndsskyldighet för parterna.

Fakturering och debitering

 • Avgiften för hyra och eventuell extra städning med mera faktureras i efterskott. Datum, tid, plats och pris framgår av bokningsmeddelandet.
 • Övrigt: Hustegaholm ligger inom ett naturreservat där speciella regler gäller, se stadens webbplats www.lidingo.se. Tänk bland annat på att inte spela musik på för hög volym. För information, visning, nyckelhantering och bokning kontakta Lidingö stad webb-bokning@lidingo.se eller ring 08-731 32 73.
 • Parkering ska ske på den stora markerade parkeringsplatsen till höger innan koloniområdet.
Kontakt
Till toppen av sidan