Snöröjning

På Lidingö ska det gå att ta sig fram även på vintern. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning har vi datumparkering under några månader. Även du som är fastighetsägare har ett visst ansvar för framkomligheten.

Illustration på traktor som sandar.

Plogning och halkbekämpning

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är att även tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.

Har du synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning gör en felanmälan. Observera att vi hanterar felanmälningar först när ett helt pådrag är avslutat. Bifoga gärna en bild.

Felanmäl snöröjning och halkbekämpning, e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp oss undvika olyckor

 • Respektera våra arbetsfordon på gatorna och hålla säkerhetsavstånd.
 • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.

Så hanteras snöröjningen – våra snösvängar

Stora snösvängen

 • När: Vid 6 centimeter snö.
 • Var och hur: Alla ytor där staden har ansvar för vinterväghållning snöröjs – vägar, gång- och cykelvägar, trottoarer, trappor och kommunala parkeringsplatser. Bussvägnätet och gång- och cykelvägarna röjs först.
 • Klart: Inom 12 timmar. Därefter vallar vid villainfarter inom ytterligare 12 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 12 timmar efter att stora snövängen påbörjats.

Lilla snösvängen

 • När: Vid 2–4 centimeter snö.
 • Var och hur: Bussvägnätet, busshållplatser, anslutande gångvägar, cykelvägar, trappor och pumpstationer snöröjs.
 • Klart: Inom 8 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 8 timmer efter att lilla snösvängen påbörjats.

Stora halksvängen

 • När: Vid snö, ishalka eller underkylt regn.
 • Var och hur: Bussvägnätet, lokalvägnätet, gång- och cykelvägar och övriga vägnätet halkbekämpas med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 6 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 6 timmar efter att stora halksvängen påbörjats.

Lilla halksvängen

 • När: Vid tillfällig halka.
 • Var och hur: Lokalvägnätet och gång- och cykelvägar. Halkbekämpning med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 4 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast efter 4 timmar efter att lilla halksvängen påbörjats.

Utlastningssvängen

 • När: Bortforsling av snö görs när det inte går att ta sig fram trots ordinarie snösväng.
 • Hur: Görs med lastbilar och hjullastare, körs till anvisade snötippar.

Sopsaltning

Huvudcykelstråken med många pendlare sopsaltas. Dessa är:

 • Ropsten–Rudboda centrum
 • Ropsten–Aga
 • Källängsvägen–Näsets torg
 • Kyttingevägen–korsningen med Rödstuguvägen

Metoden innebär att lätt snö samt annat material först sopas bort med en sopvals. Sedan läggs så kallad saltlake (salt blandat med vatten) på cykelbanorna. Sopsaltning kan genomföras ner till 5 minusgrader, blir det kallare har saltet ingen verkan men då sandar vi sträckorna i stället.

Skador och skadeanmälan

I samband med snöröjningen kan våra snöröjningsfordon ibland skada till exempel brevlådor och staket, föraren är då skyldig att kontakta fastighetsägaren. Om du har råkat ut för en skada eller fått din egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Att en olyckshändelse eller skada har inträffat innebär inte i sig skadeståndsskyldighet.

Anmäla skada

Fotografera skadan, skriv ner vad som har hänt och ange datum och tidpunkt.
Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag.

Kontakta staden:
E-post: kundcenter@lidingo.se
Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.

Det är viktigt att vara medveten om att staket, häckar och andra anordningar intill gatumark ska tåla en normal vinterväghållning. Detta innefattar exempelvis en plogad vall som trycks in i vägkanten och mot anordningar i den direkta närheten.

Ansvar för vinterväghållning

På områden som enligt detaljplan är allmän platsmark, till exempel gator och torg, ansvarar staden för framkomlighet och trafiksäkerhet.

Enskilda fastighetsägare ansvarar för snöröjning inom sin egen fastighet, men även för att exempelvis snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom åtgärdas utan oskäligt dröjsmål.


I vår webbkarta ser du var vi snöröjerlänk till annan webbplats

Frågor och svar om snöröjningen

Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/vagar-parker-djur-klotter.json
Till toppen av sidan