Skriv ut
Dela

Snöröjning

På Lidingö ska det gå att ta sig fram även på vintern. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning har vi datumparkering under några månader. Även du som är fastighetsägare har ett visst ansvar för framkomligheten.

Insnöade bilar på gata.

Plogning och halkbekämpning

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är att även tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister. När huvudgator är plogade och det har slutat snöa arbetar vi enligt nedanstående prioritering:

 • Gatunätet plogas och halkbekämpas vid cirka 6 centimeter snö.
 • Busshållplatser och övergångställen snöröjs och halkbekämpas när plogningen är utförd.
 • Huvudcykelstråket snöröjs vid cirka 2 centimeter snö.
 • Övriga gång- och cykelvägar samt gator med kollektivtrafik plogas och halkbekämpas vid cirka 4 centimeter snö. Vanligtvis är det den belysta sidan av trottoarer och gångbanor som plogas.
 • Därefter röjs siktskymmande vallar, elskåp och brandposter.

Ett stort pådrag, som innebär att alla områden snöröjs, tar cirka 12 timmar. Snövallar vid infarter och andra hinder i framkomligheten åtgärdas efter det att plogningen och ovanstående punkter är avklarade, förutsatt att nederbörden har slutat. Det kan dröja ett dygn efter påbörjad plogning innan detta arbete kan förväntas vara klart.

Plogning och halkbekämpning utförs enligt planerade rutter, där olika maskiner har olika ansvar. Om en maskin lämnar ditt område när det fortfarande finns oplogade sträckor innebär det inte att området är bortglömt, utan att den sträckan tas vid ett senare tillfälle för att arbetet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

Sandning, saltning och sopsaltning

 • Sandning utförs på lokalgator, trottoarer samt gång- och cykelvägar.
 • Saltning görs på alla gator där bussar ska ta sig fram. Så kallad preventiv halkbekämpning innebär att vägarna ska vara saltade innan halkan har slagit till.
 • Sopsaltning utförs på huvudcykelstråken: mellan Grönstarondellen och Ropsten samt Ropsten och Aga. Sträckorna ansluter till områden med många pendlare. Metoden innebär att lätt snö samt annat material först sopas bort med en sopvals. Sedan läggs så kallad saltlake (salt blandat med vatten) på cykelbanorna. Metoden används för att uppmuntra till cykling och för att öka säkerheten.

Datumparkering och framkomlighet

För att vinterväghållning ska bli så effektiv som möjligt tillämpar Lidingö stad datumparkering mellan den 1 november och den 30 april.

Utöver felparkerade bilar är det också vanligt att exempelvis träd, häckar och buskage som når ut över gång- och cykelbanor eller gatan gör det svårt att snöröja och halkbekämpa. För att förbättra framkomligheten för fordonen ska du som fastighetsägare ta bort grenar och annan växtlighet som tränger ut i gång- och körbanor.

För att undvika olyckor ber vi dig att:

 • Respektera våra arbetsfordon på gatorna och hålla säkerhetsavstånd.
 • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.

Skador och skadeanmälan

I samband med snöröjningen kan våra snöröjningsfordon ibland skada till exempel brevlådor och staket, föraren är då skyldig att kontakta fastighetsägaren. Om du har råkat ut för en skada eller fått din egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Att en olyckshändelse eller skada har inträffat innebär inte i sig skadeståndsskyldighet.

Anmäla skada:

 • Fotografera skadan, skriv ner vad som har hänt och ange datum och tidpunkt.
 • Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag.
 • Du kan kontakta staden per e-post: kundcenter@lidingo.se eller genom vanlig post: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.

Det är viktigt att vara medveten om att staket, häckar och andra anordningar intill gatumark ska tåla en normal vinterväghållning. Detta innefattar exempelvis en plogad vall som trycks in i vägkanten och mot anordningar i den direkta närheten.

Ansvar för vinterväghållning

På områden som enligt detaljplan är allmän platsmark, till exempel gator och torg, ansvarar staden för framkomlighet och trafiksäkerhet.

Enskilda fastighetsägare ansvarar för snöröjning inom sin egen fastighet, men även för att exempelvis snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom åtgärdas utan oskäligt dröjsmål.

Kontakt
Till toppen av sidan