Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hastigheter

Hastighetsgränserna på Lidingö är anpassade efter dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, vägstandard, fordonsutveckling och miljö.

Massor av 30-skyltar.

Vi har anpassat hastigheten i närheten av skolor och på mer trafikerade vägar, eftersom det enligt statistiken sker flest olyckor där. Grundprinciperna för de olika hastigheterna är:

  • 30 kilometer per timme för vägar med blandtrafik, vägar i bostadsområden, vägar i centrum och vid skolor.
  • 40 kilometer per timme för mer trafikerade vägar med gångbanor och för vägar med cyklar på körbanan.
  • 60 kilometer per timme för trafikleder, vägar med större avstånd mellan korsningar samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Hastigheten har stor betydelse

En olycka kan bero på olika faktorer men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får.

En krock i 60 kilometer i timmen motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen i ett hus. En krock i 80 kilometer i timmen motsvarar ett fall från åttonde våningen i ett hus.

Hastighetsgränserna sätter vi därför utifrån hur allvarliga följder en eventuell trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om hastigheten inte överstiger:

  • 30 kilometer per timme vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil.
  • 50 kilometer per timme vid sidokollision.
  • 70 kilometer per timme vid frontalkollision.

Ökad respekt och acceptans för hastigheterna

Vi gör avsmalningar i körbanan, hastighetssäkrar övergångsställen och gör andra trafiksäkerhetsåtgärder för att få en bättre efterlevnad av våra hastighetsgränser, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Staden kan inte garantera att regler efterföljs och vi har därför alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att öka trafiksäkerheten. Det är polisen som ansvarar för att trafikregler efterlevs.

Hastighetsmätningar

Vi gör hastighetsmätningar varje år. Det är på platser där vi fått in synpunkter från Lidingöbor eller ställen som vi själva identifierat. Resultatet av mätningar och förslag på åtgärder presentas sedan för politikerna som beslutar vilka åtgärder som ska göras var. Varje år görs drygt 60 hastighetsmätningar runt omkring på ön.

Förebyggande arbete

Mycket av arbetet med trafiksäkerhet är förebyggande. Vi har skyltat om, gjort gupp, och hastighetssäkrat övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra skyltade hastigheter. Under 2022 påbörjas arbetet med en trafiksäkerhetsplan som kommer innehålla åtgärder. Trafiksäkerhetsplanen beräknas vara klar 2023.

Åtgärder som höjer säkerheten

Gupp och chikaner, det finns många sätt att höja säkerheten i trafiken. Lidingö stad utgår från Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort när vi jobbar med detta. Katalogen beskriver de flesta åtgärderna för att öka trafiksäkerheten som genomförs idag. Det ger oss underlag att välja åtgärd och genomföra den på ett medvetet sätt. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som ger ut åtgärdskatalogen.

Hastighetsrevision

När medborgare anmäler att det går för fort på en gata noterar vi detta. Ibland kan vi i närtid redan ha gjort en hastighetsmätning. För att vi ska börja titta på åtgärder finns några skallkrav, bland annat medelhastighet, 85-percentil (hastighet som 85 procent av alla fordon håller som mest), flöde och korsningsbehov. Om en plats skulle uppfylla dessa krav kommer vi att föreslå en åtgärd till nämnden. Om åtgärden därefter beslutas kommer vi att börja bygga när det blir säsong. Från ax till limpa kan det därför ta tid, även för en okomplicerad åtgärd som inte kräver en större projektering.

Actibump hastighetshinder på Kyttingevägen

En ny typ av hastighetshinder, kallat Actibump, har byggts på Kyttingevägen. Det är en aktiv form av hastighetsreglering som innebär att inget händer så länge den tillåtna hastigheten hålls, hindret aktiveras bara om man kör för fort.

Systemet är kopplat till en radar som mäter hastigheten på ankommande fordon. Med Actibump sjunker andelen fortkörare vanligtvis med upp till 80 procent och risken för olyckor och allvarliga skador minskar omedelbart.

Guppet skadar inte bilar, som klarat besiktning. Mer än 150 000 000 fordon har passerat över Actibump utan att ta skada under de 10 år som guppet varit i bruk. Skulle du trots det anse att din bil skadats på grund av guppet så anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag. När du fått ett ärende hos försäkringsbolaget anmäler du detta till Lidingö stad.
Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Föreningen Sveriges Motorcyklister har provkört systemet och dragit slutsatsen att det fungerar att köra över ett nedfällt Actibump med motorcykel, även om det är obehagligt. Ingen mc-olycka har hittills skett på grund av Actibump. Även cyklister kan obehindrat köra över ett Actibump, förutsatt att de liksom motorcyklister håller hastighetsgränsen. Dock finns en cykelbana på Kyttingevägens västra sida för cyklister.

Det går bra att köra över Actibump i utryckningshastighet. Fordonet tar inte skada. Vill man ha plan väg för en patient i ambulansen bör hastighetsgränsen hållas. Det går att göra undantag för utryckningsfordon, antingen med en transponder eller genom att integrera mot Rakel. Detta är upp till blåljusorganisationerna att beställa.


Kontakt
Till toppen av sidan